Създаване на успешно предложение: Изчерпателно ръководство за отворения шаблон Horizon Europe EIC Pathfinder

Horizon Europe EIC Pathfinder представлява значителна възможност за изследователите и иноваторите да осигурят финансиране за новаторски проекти. За да увеличите максимално шансовете си за успех, от решаващо значение е да подготвите щателно предложението си, като се уверите, че то се придържа към предоставената структура и насоки. Тази статия се задълбочава в детайлите на стандартния формуляр за кандидатстване (част Б) и предоставя изчерпателно ръководство за изработване на завладяващо техническо описание за вашия проект. Забележка: Тази статия е само за образователни цели и не се дават гаранции относно нейната точност. Всички права принадлежат на оригиналните автори на шаблоните. Разбиране на шаблона на предложение Предложението се състои от две основни части: Част A: Тази част се генерира от ИТ системата въз основа на информацията, която въвеждате чрез системата за подаване в Портала за финансиране и оферти. Той включва административни подробности за проекта и участващите организации. Част B: Това е описателната част на вашето предложение, където подробно описвате техническите аспекти на вашия проект. Част B трябва да бъде качена като PDF и следва конкретен шаблон, който се отнася до три основни критерия за оценка: Отлични постижения, Въздействие и Качество и ефикасност на внедряването. Раздел 1: Отлични постижения Първият раздел на част Б се фокусира върху върховите постижения на вашето предложение. Тук трябва ясно да формулирате визионерските аспекти на вашия проект и потенциала му да разшири границите на съвременните технологии и наука. Дългосрочна визия: Опишете вашата визия за радикално новата технология, към която проектът ще допринесе в дългосрочен план. Подчертайте трансформиращия потенциал на тази технология. Пробив на науката към технологиите: Обяснете пробивът на науката към технологиите, който вашият проект цели да постигне. Обсъдете новостта и амбицията на вашия подход в сравнение с текущото състояние на техниката и опишете как този пробив ще допринесе за предвидената технология. Цели: Очертайте конкретните цели на вашия проект, като се уверите, че те са измерими, проверими и реалистично постижими в рамките на продължителността на проекта. Опишете подробно цялостната методология и обяснете нейната пригодност за справяне с научните и технологични несигурности. Интердисциплинарност: Опишете как вашият проект интегрира приноси от различни научни и технологични дисциплини. Обяснете добавената стойност на този интердисциплинарен подход за постигане на целите на вашия проект. Раздел 2: Въздействие Вторият раздел разглежда въздействието на вашия проект. Този раздел е от решаващо значение за демонстриране на по-широкото значение на вашето изследване и потенциала му да стимулира иновациите и обществената промяна. Дългосрочно въздействие: Опишете подробно потенциалните трансформиращи ефекти на вашата технология върху икономиката, околната среда и обществото. Обяснете как вашият проект ще допринесе за дългосрочни положителни промени. Потенциал за иновации: Подчертайте потенциала на вашия проект за генериране на разрушителни иновации и създаване на нови пазари. Опишете мерките, които ще предприемете, за да защитите и използвате резултатите от вашия проект. Комуникация и разпространение: Осигурете план за това как ще комуникирате и разпространите резултатите от вашия проект сред заинтересованите страни, научната общност и обществеността. Уверете се, че тези дейности ще увеличат максимално въздействието на проекта. Раздел 3: Качество и ефикасност на изпълнението Последният раздел обхваща качеството и ефикасността на изпълнението. Тази част се фокусира върху практическите аспекти на това как ще изпълните проекта си. Работен план и разпределение на ресурсите: Представете подробен работен план, включително работни пакети, задачи и резултати. Обяснете разпределението на ресурсите и обосновете тяхната адекватност и уместност. Качество на консорциума: Опишете състава на вашия консорциум, като наблегнете на експертизата и взаимното допълване на участващите партньори. Маркирайте предишни успешни сътрудничества и уточнете ролите на всеки участник. Таблици и приложения За да се подкрепи разказът, трябва да се включат няколко таблици, описващи работни пакети, резултати, етапи, критични рискове и усилия на персонала. Освен това, в зависимост от поканата, може да се наложи да включите приложения, предоставящи допълнителна информация относно конкретни аспекти, като например клинични изпитвания, финансова подкрепа за трети страни, проблеми със сигурността и етични съображения. Инструкции за форматиране и подаване Предложението трябва да се придържа към конкретни указания за форматиране: Шрифт и разстояние: Използвайте Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) или Nimbus Roman No. 9 L (Linux) с минимален размер на шрифта от 11 точки и стандартно разстояние между знаците. Размер на страницата и полета: Размерът на страницата е A4 с поне 15 mm полета от всички страни. Ограничение на страниците: Общата дължина на секции 1, 2 и 3 не трябва да надвишава 20 страници. Заключение Подготовката на успешно предложение за откритата покана Horizon Europe EIC Pathfinder изисква щателно внимание към детайлите и спазване на посочения шаблон. Като ясно формулирате превъзходството, въздействието и качеството на вашия проект и гарантирате, че са включени всички необходими таблици и приложения, вие можете значително да увеличите шансовете си за осигуряване на финансиране за вашите иновативни изследвания. За по-подробни насоки вижте пълния шаблон на предложение и инструкциите, предоставени в Портала за финансиране и търгове. Шаблон на предложение Част Б: Техническо описание ЗАГЛАВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО [Този документ е маркиран. Не изтривайте таговете; те са необходими за обработка.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Съвършенство #@REL-EVA-RE@# 1.1 Дългосрочна визия #@PRJ-OBJ-PO@# Опишете своята визия за радикално новата технология , за което проектът ще допринесе в дългосрочен план. 1.2 Пробив на науката към технологиите Опишете с конкретни термини пробивът на проекта от науката към технологиите. Обсъдете новостта и амбицията на предложения пробив по отношение на състоянието на техниката. Опишете приноса на пробива на науката към технологиите за реализацията на предвидената технология. 1.3 Цели Опишете целите на предложената от вас работа. Обяснете как те са конкретни, правдоподобни, измерими, проверими и реалистично постижими в рамките на продължителността на проекта. Опишете цялостната методология, включително концепциите, моделите и предположенията, които са в основата на вашата работа. Обяснете неговата пригодност за справяне с научните и технологични несигурности и как дава възможност за алтернативни посоки и опции. 1.4 Интердисциплинарност Опишете предложения интердисциплинарен подход, включващ принос от различни научни и технологични дисциплини. Обяснете до каква степен комбинацията от дисциплини води до нови научни сътрудничества и как допринася за постигането на предложения пробив. 2. Въздействие #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Дългосрочно въздействие Опишете потенциалните трансформиращи положителни ефекти, които предвижданата нова технология би имала върху нашата икономика, околна среда и общество. 2.2 Потенциал за иновации Опишете потенциала на предвидената нова технология за генериране на разрушителни иновации в бъдеще и... Прочетете още

Преглед на EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator: Разлики и очаквания за TRL

European Innovation Council (EIC) в рамките на Horizon Europe предлага три отделни програми за поддръжка на целия жизнен цикъл на иновациите: EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator. Всяка програма е насочена към различни етапи на технологично развитие, като предоставя персонализирано финансиране и подкрепа, за да помогне на революционните иновации да достигнат до пазара. Този преглед обяснява разликите между тези програми, техните специфични изисквания и как са свързани чрез техните очаквания за ниво на технологична готовност (TRL). Програмите EIC Pathfinder, EIC Transition и EIC Accelerator са сложно проектирани да осигурят цялостна поддръжка през целия жизнен цикъл на иновациите, като позволяват на компаниите да се възползват от непрекъснато подпомагане на безвъзмездни средства от TRL 1 до TRL 9. EIC Pathfinder поддържа високорискови изследвания на ранен етап за изследване на нови идеи и постигане на доказателство за концепцията (TRL 1-4). След това успешните проекти на Pathfinder могат да преминат към EIC Transition, което помага да се валидира и демонстрира осъществимостта на тези технологии в съответните среди (TRL 3-6), преодолявайки празнината между изследванията и готовността за пазара. И накрая, EIC Accelerator предлага целенасочена подкрепа за готови за пазара иновации (TRL 5-9), предоставяйки както грантове, така и капиталови инвестиции, за да помогне на компаниите да комерсиализират продуктите си, да разширят операциите си и да разрушат съществуващите пазари. Тази безпроблемна прогресия гарантира, че иновативните компании могат непрекъснато да развиват своите технологии от първоначалната концепция до пълното внедряване на пазара, като използват всеобхватното финансиране и механизмите за поддръжка на EIC на всеки критичен етап. EIC Pathfinder Цел EIC Pathfinder подкрепя далновидни изследвания и изследване на смели идеи за създаване на революционни технологии. Той се фокусира върху изследванията на ранен етап, за да постави основите за трансформиращи иновации. Основни характеристики Обхват на финансиране: Поддържа високорискови изследователски проекти с висока печалба, които изследват нови технологични възможности. Фокус на TRL: Основно насочен към TRL 1 до TRL 4. TRL 1: Спазване на основните принципи. TRL 2: Формулирана технологична концепция. TRL 3: Експериментално доказателство на концепцията. TRL 4: Технология, валидирана в лаборатория. Изисквания Допустимост: Отворено за консорциуми от поне три независими юридически лица от различни държави-членки или асоциирани страни. Отделни субекти като високотехнологични МСП и изследователски организации също могат да кандидатстват. Предложение: Трябва да очертае визионерски, високорисков изследователски проект със силен потенциал за научен и технологичен пробив. Размер на безвъзмездната помощ: До 3 милиона евро за Pathfinder Open, до 4 милиона евро за Pathfinder Challenges. Степен на финансиране: 100% допустими разходи. EIC Transition Цел EIC Transition има за цел да преодолее пропастта между научните изследвания на ранен етап и готовността на пазара. Той се фокусира върху съзряване и валидиране на технологии, разработени по EIC Pathfinder и други проекти, финансирани от ЕС. Основни характеристики Обхват на финансиране: Поддържа дейности за валидиране и демонстриране на осъществимостта на нови технологии в подходящи за приложението среди. Фокус на TRL: Цели от TRL 3 до TRL 6. Стартиране на TRL: TRL 3 (Експериментално доказателство на концепцията) или TRL 4 (Технология, валидирана в лаборатория). Краен TRL: TRL 5 (Технология, валидирана в съответната среда) до TRL 6 (Технология, демонстрирана в подходяща среда). Изисквания Допустимост: Отворено за отделни субекти (МСП, отделни предприятия, стартиращи фирми, изследователски организации, университети) или консорциуми (2-5 субекта) от държави-членки или асоциирани страни. Предложение: Трябва да се основава на резултатите от предишни EIC Pathfinder, FET (бъдещи и нововъзникващи технологии) или други проекти, финансирани от ЕС. Предложенията трябва да включват подробен работен план за валидиране на технологии и развитие на бизнеса. Размер на безвъзмездната финансова помощ: До 2,5 милиона евро, с възможни по-високи суми, ако е обосновано. Степен на финансиране: 100% допустими разходи. EIC Accelerator Цел EIC Accelerator подкрепя отделни малки и средни предприятия, включително стартъпи и отделяния, за разработване и мащабиране на иновации с голямо въздействие с потенциал за създаване на нови пазари или разрушаване на съществуващи. Основни характеристики Обхват на финансиране: Осигурява както безвъзмездно финансиране, така и капиталови инвестиции, за да помогне на МСП да изведат своите иновации на пазара. Фокус на TRL: Цели от TRL 5 до TRL 9. Стартиране на TRL: TRL 5 (Технология, валидирана в подходяща среда) или TRL 6 (Технология, демонстрирана в подходяща среда). Краен TRL: TRL 8 (системата е завършена и квалифицирана) до TRL 9 (действителна система, доказана в работна среда). Изисквания Допустимост: Отворено за отделни МСП от държави-членки или асоциирани страни. Компании със средна капитализация (компании с до 500 служители) също могат да кандидатстват за blended finance (грант + капитал). Предложение: Трябва да представи иновация с висок потенциал със силен бизнес аргумент и ясен пазарен потенциал. Предложенията трябва да включват план за комерсиализация и мащабиране. Сума на безвъзмездната финансова помощ: До 2,5 милиона евро само за безвъзмездна помощ, с налична допълнителна капиталова инвестиция до 15 милиона евро. Степен на финансиране: 70% от допустимите разходи за безвъзмездна помощ, капиталов компонент, определен въз основа на инвестиционните нужди. Свързване на програмите чрез TRL Очаквания от ранно проучване до готовност за пазара Трите EIC програми са предназначени да поддържат пълния жизнен цикъл на иновациите, от изследване на ранен етап до навлизане на пазара: EIC Pathfinder (TRL 1-4): Фокусира се върху основни изследвания и експериментално доказателство за концепция, поставяща научната и технологична основа за бъдещи иновации. EIC Transition (TRL 3-6): Преодолява пропастта между проучвателните изследвания и готовността за пазара чрез валидиране и демонстриране на технологии в подходящи среди. EIC Accelerator (TRL 5-9): Подпомага разработването, комерсиализацията и мащабирането на готови за пазара иновации, като помага на МСП да пуснат своите продукти на пазара. Безпроблемна прогресия EIC Pathfinder до EIC Transition: Проекти, които постигат успешно доказателство за концепция и лабораторно валидиране съгласно EIC Pathfinder, могат да преминат към EIC Transition за по-нататъшно валидиране и демонстрация в съответните среди. EIC Transition до EIC Accelerator: След като технологиите бъдат валидирани и демонстрирани в съответните среди, те могат да преминат към EIC Accelerator за окончателно развитие, навлизане на пазара и мащабиране. Резюме EIC Pathfinder: Изследвания в ранен етап (TRL 1-4), визионерски и високорискови проекти. EIC Transition: Свързване на проучване и пазар (TRL 3-6), технологично валидиране и демонстрация. EIC Accelerator: Пазарна готовност и мащабиране (TRL 5-9), подкрепа за комерсиализация за МСП. Като разбират отделните роли и очакванията на TRL за всяка програма на EIC, иноваторите могат стратегически да планират своя път на развитие на проекта, осигурявайки безпроблемно преминаване от новаторски изследвания до успешно въвеждане на пазара.

Навигиране в критериите за оценка на EIC Pathfinder: Изчерпателно ръководство

European Innovation Council (EIC) Pathfinder е водеща програма в рамката на Horizon Europe, предназначена да поддържа високорискови, високовъзнаграждаващи изследователски проекти, насочени към разработване на революционни технологии. Разбирането на критериите за оценка на предложенията EIC Pathfinder е от решаващо значение за кандидатите, търсещи финансиране. Тази статия предоставя подробен преглед на критериите за оценка на EIC Pathfinder, предлагайки поглед върху това какво търсят оценителите в предложенията и как кандидатите могат да приведат своите проекти в съответствие с тези очаквания. Преглед на процеса на оценка Процесът на оценка на предложенията EIC Pathfinder е строг и включва множество етапи. Предложенията се оценяват от независими експертни оценители въз основа на три основни критерия: Отлично качество, Въздействие и Качество и ефикасност на изпълнението. Всеки критерий има специфични подкритерии, които предоставят структурирана рамка за оценка. Етапи на оценка Индивидуална оценка: Всяко предложение първо се оценява индивидуално от поне четирима експертни оценители. Група за консенсус: Оценителите обсъждат своите индивидуални оценки и постигат консенсус относно оценките и коментарите. Преглед на панел: Панел от оценители преглежда консенсусните доклади и финализира класирането. Подробни критерии за оценка 1. Отлични постижения Критерият за върхови постижения оценява научното и технологичното качество на предложението. Това е най-тежкият критерий, отразяващ фокуса на EIC Pathfinder върху новаторски изследвания. Подкритерии: Дългосрочна визия: Ключов въпрос: Колко убедителна е визията за една радикално нова технология? Очакване: Предложенията трябва да формулират ясна и амбициозна визия за нова технология, която може да трансформира икономиката и обществото. Пробив на науката към технологиите: Ключов въпрос: Колко конкретен, нов и амбициозен е предложеният пробив? Очакване: Предложеното изследване трябва да представлява значителен напредък спрямо настоящите технологии, с потенциал за голям научен пробив. Цели: Ключов въпрос: Колко конкретни и правдоподобни са целите? Очакване: Целите трябва да бъдат ясно дефинирани, постижими и съобразени с цялостната визия. Изследователският подход трябва да бъде с висок риск/висока печалба. Интердисциплинарност: Ключов въпрос: Колко подходящ е интердисциплинарният подход? Очакване: Предложенията трябва да демонстрират добре интегриран интердисциплинарен подход, съчетаващ опит от различни области за постигане на пробив. 2. Въздействие Критерият за въздействие оценява потенциала на предложената технология за генериране на значителни икономически, обществени и екологични ползи. Подкритерии: Дългосрочно въздействие: Ключов въпрос: Колко значими са потенциалните трансформиращи ефекти? Очакване: Предвидената технология трябва да има потенциала да създава нови пазари, да подобрява качеството на живот или да се справя с глобалните предизвикателства. Потенциал за иновации: Ключов въпрос: До каква степен технологията има потенциал за разрушителни иновации? Очакване: Предложенията трябва да очертават ясен път към иновациите, включително мерки за защита и използване на интелектуалната собственост. Комуникация и разпространение: Ключов въпрос: Колко подходящи са мерките за максимизиране на очакваните резултати и въздействия? Очакване: Предложенията трябва да включват стабилен план за разпространение на резултатите и повишаване на осведомеността относно потенциала на проекта. 3. Качество и ефикасност на изпълнението Този критерий оценява осъществимостта на плана на проекта и способността на консорциума да извърши предложеното изследване. Подкритерии: Работен план: Ключов въпрос: Колко последователни и ефективни са работният план и мерките за намаляване на риска? Очакване: Работният план трябва да бъде подробен и добре структуриран, с ясно дефинирани задачи, резултати, етапи и срокове. Трябва да има стратегии за управление на риска. Разпределяне на ресурси: Ключов въпрос: Колко подходящо и ефективно е разпределението на ресурси? Очакване: Ресурсите, включително бюджет и персонал, трябва да бъдат разпределени по подходящ начин, за да се гарантира успехът на проекта. Качество на консорциума: Ключов въпрос: До каква степен консорциумът разполага с необходимия капацитет и опит? Очакване: Консорциумът трябва да се състои от висококачествени, допълващи се партньори с доказан опит и способности за извършване на предложеното изследване. Точкуване и прагове Всеки подкритерий се оценява по скала от 0 до 5: 0: Предложението не отговаря на критерия или не може да бъде оценено поради липсваща или непълна информация. 1 (Лош): Критерият е неадекватно разгледан или има сериозни присъщи слабости. 2 (Задоволително): Предложението разглежда като цяло критерия, но има значителни слабости. 3 (Добър): Предложението отговаря добре на критерия, но има редица недостатъци. 4 (Много добър): Предложението отговаря много добре на критерия, но има малък брой недостатъци. 5 (Отлично): Предложението успешно разглежда всички съответни аспекти на критерия. Всички недостатъци са незначителни. Прагове Превъзходство: Минимален праг от 4/5 Въздействие: Минимален праг от 3,5/5 Качество и ефикасност на изпълнението: Минимален праг от 3/5 Предложенията трябва да отговарят или надвишават тези прагове, за да бъдат разгледани за финансиране. Съвети за кандидатите Яснота и визия: Ясно формулирайте своята дългосрочна визия и как вашият проект представлява значителен напредък в технологиите. Интердисциплинарен подход: Подчертайте интердисциплинарния характер на вашия консорциум и как той подобрява проекта. Път на въздействие: Осигурете подробен път на въздействие, включително планове за защита, използване и разпространение на интелектуалната собственост. Подробен работен план: Уверете се, че вашият работен план е подробен, с ясни задачи, резултати, етапи и стратегии за намаляване на риска. Разпределение на ресурсите: Обосновете разпределението на ресурсите и покажете, че вашият консорциум има необходимия опит и капацитет. Заключение Критериите за оценка на EIC Pathfinder са предназначени да идентифицират проекти с най-висок потенциал за новаторски иновации и значително въздействие. Чрез разбирането и привеждането в съответствие с тези критерии кандидатите могат да подобрят своите предложения и да увеличат шансовете си за осигуряване на финансиране. EIC Pathfinder предлага уникална възможност за трансформиране на визионерски идеи в реалност, движейки научния и технологичния прогрес в полза на обществото.

Разбиране на изискванията и очакванията на TRL за EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder е ключова инициатива в рамките на програмата Horizon Europe, предназначена да подкрепя високорискови изследвания с висока печалба, насочени към разработване на новаторски технологии. Критичен аспект на EIC Pathfinder е рамката за ниво на технологична готовност (TRL), която осигурява систематичен показател за оценка на зрелостта на определена технология. Тази статия разглежда изискванията и очакванията на TRL за проекти по EIC Pathfinder, като предоставя изчерпателно ръководство за кандидатите. Какво е TRL? Нивата на технологична готовност (TRL) са скала от 1 до 9, използвана за измерване на зрелостта на дадена технология. Първоначално разработена от НАСА, тази скала сега е широко възприета от организации, включително Европейската комисия, за оценка на етапите на развитие на технологичните иновации. Ето кратък преглед на скалата на TRL: TRL 1: Наблюдавани основни принципи TRL 2: Формулирана технологична концепция TRL 3: Експериментално доказателство на концепцията TRL 4: Технология, валидирана в лаборатория TRL 5: Технология, валидирана в подходяща среда TRL 6: Технология, демонстрирана в подходяща среда среда TRL 7: Демонстрация на прототип на системата в работна среда TRL 8: Система завършена и квалифицирана TRL 9: Действителна система, доказана в работна среда TRL Изисквания за EIC Pathfinder EIC Pathfinder се фокусира основно върху ранните етапи на развитие на технологиите, обикновено вариращи от TRL 1 до TRL 4 EIC Pathfinder се фокусира върху подкрепата на ранен етап на развитие на новаторски технологии, като проектите обикновено започват от нива на технологична готовност (TRL) 1 до 2, където се спазват основните принципи и се формулират технологични концепции. Очакваният краен TRL за проекти на Pathfinder обикновено е между TRL 3 и TRL 4. При TRL 3 проектите постигат експериментално доказателство на концепцията, демонстрирайки първоначалната осъществимост чрез лабораторни експерименти. Чрез TRL 4 технологията е валидирана в лабораторна среда, демонстрирайки способността да работи според очакванията при контролирани условия. Тази прогресия има за цел да създаде солидна научна и техническа основа за бъдещ напредък и потенциална комерсиализация. Очакванията на всеки етап на TRL в рамките на Pathfinder са както следва: TRL 1: Наблюдавани основни принципи На този начален етап се спазват основните принципи на нова технология. Изследванията са предимно теоретични и се фокусират върху основополагащите научни принципи, които биха могли да подкрепят бъдещи технологични приложения. Очакване: Ясна артикулация на наблюдаваните основни принципи. Публикации в научни списания или презентации на конференции са общи резултати. TRL 2: Формулирана технологична концепция В TRL 2 фокусът се измества към дефинирането на технологичната концепция. Това включва хипотезиране на потенциални приложения въз основа на наблюдаваните принципи и идентифициране на необходимите научни и технически познания, необходими за продължаване. Очакване: Формулиране на ясна и правдоподобна технологична концепция. Очакват се подробни теоретични модели и първоначални проучвания за осъществимост. TRL 3: Експериментално доказателство на концепцията TRL 3 включва експериментално валидиране на технологичната концепция. Провеждат се първоначални експерименти и лабораторни изследвания, за да се докаже, че концепцията е осъществима. Очакване: Експериментални данни, показващи доказателство за концепцията. Демонстрация, че теоретичните модели работят при контролирани условия. TRL 4: Технология, валидирана в лаборатория На този етап технологията се подлага на по-строги тестове в лабораторна среда. Целта е да се потвърди функционалността и производителността на технологията спрямо очакваните резултати. Очакване: Резултати от експериментално валидиране. Разработване на прототипи или модели, които демонстрират възможностите на технологията в лабораторни условия. Очаквания от проекти EIC Pathfinder Проектите, финансирани по EIC Pathfinder, се очаква да разширят границите на настоящите знания и технологии. Ето разбивка на очакванията за проекти на всеки етап от TRL: Изследвания в ранен етап (TRL 1-2) Иновации: Проектите трябва да предлагат новаторски и оригинални идеи, които предизвикват съществуващите парадигми и имат потенциала да доведат до големи научни и технологични пробиви. Научни постижения: Висококачествените, стриктни изследвания са от съществено значение. Проектите трябва да имат за цел публикуване в научни списания от най-високо ниво и представяне на водещи конференции. Интердисциплинарно сътрудничество: EIC Pathfinder насърчава сътрудничеството между различни научни дисциплини за насърчаване на нови перспективи и подходи. Доказателство за осъществимост на концепцията (TRL 3): Проектите трябва да имат за цел да демонстрират осъществимостта на технологичната концепция чрез експериментално доказателство за концепцията. Това включва разработване и тестване на първоначални прототипи или модели. Документация: Подробната документация на експерименталните процедури и резултатите е от решаващо значение. Това включва събиране на данни, анализ и интерпретация. Интелектуална собственост: Разглеждане на стратегии за защита на интелектуалната собственост (IP). Проектите трябва да изследват патентоването или други форми на защита на интелектуалната собственост, когато е приложимо. Валидиране в лаборатория (TRL 4) Строго тестване: Проектите трябва да провеждат строго тестване и валидиране на технологията в контролирана лабораторна среда. Това включва стрес тестване, оценка на ефективността и оценка на надеждността. Разработване на прототип: Разработване на по-усъвършенствани прототипи, които могат да се използват за по-нататъшно тестване и валидиране. Път към комерсиализация: Проектите трябва да започнат да изследват потенциални пътища към комерсиализация, включително анализ на пазара, потенциални партньорства и възможности за финансиране за по-нататъшно развитие. Поддръжка и ресурси EIC Pathfinder предоставя значителна поддръжка и ресурси, за да помогне на проектите да постигнат своите TRL етапи. Това включва: Финансиране: Безвъзмездни средства до 3 милиона евро за EIC Pathfinder Open и до 4 милиона евро за EIC Pathfinder Challenges. Могат да бъдат поискани по-големи суми, ако е оправдано. Услуги за ускоряване на бизнеса: Достъп до широк набор от услуги, включително обучение, наставничество и възможности за работа в мрежа, за да помогнете на проектите да преминат от изследване към комерсиализация. Програмни мениджъри на EIC: Специализирани програмни мениджъри предоставят насоки и подкрепа през целия жизнен цикъл на проекта, като помагат за насочването на проектите към успешни резултати. Заключение EIC Pathfinder е жизненоважна инициатива, насочена към насърчаване на новаторски изследвания и иновации в цяла Европа. Като се фокусира върху ранните етапи на развитие на технологиите и предоставя значителна подкрепа и ресурси, EIC Pathfinder помага за трансформирането на визионерски идеи в осезаеми технологии. Разбирането на изискванията и очакванията на TRL е от решаващо значение за кандидатите, за да приведат проектите си в съответствие с целите на EIC Pathfinder, като в крайна сметка допринасят за напредъка на науката и технологиите в полза на обществото.

Изчерпателно ръководство за програмата за безвъзмездно финансиране EIC Pathfinder

European Innovation Council (EIC) Pathfinder е ключова инициатива по програмата Horizon Europe, насочена към насърчаване на напреднали изследвания за разработване на научната основа за революционни технологии. EIC Pathfinder подкрепя амбициозни проекти, които разширяват границите на науката и технологиите, полагайки основата за иновации, които могат да трансформират пазарите и да се справят с глобалните предизвикателства. Тази статия предоставя подробен преглед на EIC Pathfinder, неговите цели, възможности за финансиране, процес на кандидатстване и критерии за оценка. EIC Pathfinder Общ преглед Цели на EIC Pathfinder EIC Pathfinder е проектиран да поддържа най-ранните етапи на научно, технологично или дълбокотехнологично изследване и развитие. Нейните основни цели са: Разработване на научни основи: Да се подкрепят революционни технологии, които могат да разрушат съществуващите пазари или да създадат нови. Изследвания с висок риск/висока печалба: Насърчаване на проекти, които включват значителен риск, но имат потенциал за значителни награди. Интердисциплинарно сътрудничество: Насърчаване на сътрудничество между различни научни и технологични дисциплини за постигане на новаторски пробиви. Ключови компоненти на EIC Pathfinder EIC Pathfinder е разделен на два основни компонента: EIC Pathfinder Open EIC Pathfinder Open осигурява поддръжка за проекти във всяка област на науката, технологията или приложението без предварително дефинирани тематични приоритети. Той е насочен към ранен етап от развитието на бъдещи технологии, като набляга на революционните изследвания с висок риск/висока печалба от науката към технологиите. Ключовите характеристики включват: Амбициозна визия: Проектите трябва да имат дългосрочна визия за радикално нова технология с трансформиращ потенциал. Научен пробив: Предложенията трябва да очертаят конкретен, нов и амбициозен пробив от науката към технологиите. Подход с висок риск/висока печалба: Изследователският подход трябва да бъде иновативен и потенциално рискован, целящ значителен напредък. Предизвикателства EIC Pathfinder Предизвикателствата EIC Pathfinder се фокусират върху предварително дефинирани тематични области със специфични цели. Тези предизвикателства имат за цел да създадат съгласувани портфолиа от проекти, които колективно постигат желаните резултати. Всяко предизвикателство се наблюдава от специален програмен мениджър, който насочва проектите към общи цели. Ключовите характеристики включват: Специфични цели: всяко предизвикателство има определени цели и очаквани резултати. Подход на портфолио: Проектите в рамките на едно предизвикателство се очаква да си взаимодействат и да си сътрудничат, като взаимно използват силните си страни. Специализирани програмни мениджъри: Програмните мениджъри играят проактивна роля в насочването на проектите към успешни резултати. Финансиране и поддръжка EIC Pathfinder предлага значително финансиране и подкрепа за избрани проекти. Финансирането се предоставя чрез безвъзмездни средства за дейности за научни изследвания и иновации. Ключовите подробности са: Бюджет: Общият индикативен бюджет за EIC Pathfinder Open е 136 милиона евро, докато бюджетът за EIC Pathfinder Challenges е 120 милиона евро. Сума на безвъзмездната помощ: За EIC Pathfinder Open субсидиите до 3 милиона евро са типични, въпреки че могат да бъдат поискани по-големи суми, ако е оправдано. За EIC Pathfinder Challenges грантовете могат да достигнат до 4 милиона евро. Степен на финансиране: Степента на финансиране е 100% от допустимите разходи. В допълнение към финансовата подкрепа, успешните кандидати получават достъп до широк набор от услуги за ускоряване на бизнеса, включително обучение, наставничество и възможности за работа в мрежа. Процес на кандидатстване Процесът на кандидатстване за EIC Pathfinder включва няколко стъпки: Подаване на предложения: Предложенията трябва да се подават чрез портала за финансиране и търгове на ЕС. Проверка за допустимост и допустимост: Предложенията се проверяват за съответствие с критериите за допустимост. Оценка: Предложенията се оценяват от експертни оценители въз основа на предварително определени критерии. Решение за финансиране: Окончателното решение за финансиране се взема въз основа на резултатите от оценката. Критерии за допустимост Изисквания за консорциум: За съвместни проекти консорциумът трябва да включва най-малко три независими юридически лица от различни държави-членки или асоциирани страни. Проекти с един бенефициент: В определени случаи могат да кандидатстват отделни субекти като МСП или изследователски организации. Критерии за оценка Предложенията се оценяват въз основа на три основни критерия: Превъзходство: Включително новостта и амбицията на визията, надеждността на подхода и интердисциплинарния характер на проекта. Въздействие: Оценка на потенциалните трансформиращи ефекти, иновационния потенциал и мерките за разпространение и използване на резултатите. Изпълнение: Оценка на качеството и ефективността на работния план, разпределението на ресурсите и способността на консорциума. EIC Pathfinder Предизвикателства за 2024 г. Работната програма за 2024 г. включва няколко специфични предизвикателства по EIC Pathfinder. Тези предизвикателства са насочени към стратегически области от интерес за Европейския съюз, като например: Устройства Solar-to-X: Разработване на възобновяеми горива, химикали и материали като пътища за смекчаване на изменението на климата. Циментът и бетонът като въглеродни поглътители: Иновативни материали за абсорбиране на въглероден диоксид. Вдъхновени от природата алтернативи за опаковане на храни: Създаване на устойчиви решения за опаковане. Наноелектроника за енергийно ефективни интелигентни устройства: Напредък на енергийно ефективни технологии. Защита на космическата инфраструктура на ЕС: Подобряване на издръжливостта и устойчивостта на космическите операции. Заключение EIC Pathfinder е ключова инициатива в рамките на програмата Horizon Europe, която стимулира напреднали изследвания за разработване на революционни технологии. Подкрепяйки проекти с висок риск/висока печалба със значително финансиране и цялостни услуги за поддръжка, EIC Pathfinder има за цел да насърчи иновации, които могат да трансформират пазарите, да се справят с глобалните предизвикателства и да позиционират Европа като лидер в авангардни технологии. Изследователите, стартиращите фирми, МСП и иноваторите се насърчават да се възползват от тази възможност, за да прокарат границите на науката и технологиите и да окажат значително влияние върху бъдещето. EIC Pathfinder Предизвикателства Отключване на бъдещето на възобновяемата енергия: Предизвикателството EIC Pathfinder за „Solar-to-X устройства“ В епоха, в която изменението на климата представлява значителна заплаха за глобалните екосистеми и икономики, European Innovation Council (EIC) зае проактивна позиция със своя Pathfinder Предизвикателство за „Solar-to-X устройства“. Тази инициатива, съгласно работната програма на EIC за 2024 г., се стреми да катализира развитието на новаторски технологии, които преобразуват слънчевата енергия в различни полезни форми, като възобновяеми горива, химикали и материали. Като се справя с това предизвикателство, EIC има за цел да смекчи въздействието на изменението на климата и да насърчи устойчиви промишлени процеси, като по този начин допринася за целите на Европейския съюз за зелен преход. Визията и целите Предизвикателството „Solar-to-X Devices“ се ръководи от визионерски подход за използване на слънчевата енергия отвъд производството на електроенергия. Той предвижда трансформиране на слънчевата енергия в многостранни и съхраняеми форми на енергия и материали, които могат да се използват в различни приложения. Основните цели на това предизвикателство включват: Децентрализирано възобновяемо производство: Разработване на технологии, които позволяват местно и децентрализирано производство на възобновяеми горива, химикали и материали. Смекчаване на изменението на климата: Намаляване на емисиите на парникови газове чрез замяна на базирани на изкопаеми горива процеси с устойчиви слънчеви алтернативи. Технологични иновации: Разширяване на границите на настоящите соларни технологии за постигане на по-висока ефективност, рентабилност и мащабируемост. Обхват … Прочетете още

Rasph - EIC Accelerator Consulting
bg_BG