Başarılı Bir Teklif Hazırlamak: Horizon Europe için Kapsamlı Bir Kılavuz EIC Pathfinder Açık Şablonu

Horizon Europe EIC Pathfinder, araştırmacıların ve yenilikçilerin çığır açan projelere finansman sağlamaları için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Başarı şansınızı en üst düzeye çıkarmak için teklifinizi titizlikle hazırlamanız, sağlanan yapıya ve yönergelere uymasını sağlamanız çok önemlidir. Bu makale, standart başvuru formunun (Bölüm B) ayrıntılarını ele alır ve projeniz için ilgi çekici bir teknik açıklama hazırlamaya yönelik kapsamlı bir kılavuz sağlar. Not: Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve doğruluğu konusunda hiçbir garanti verilmemektedir. Tüm hakları şablonların orijinal yazarlarına aittir. Teklif Şablonunu Anlamak Teklif iki ana bölümden oluşur: Bölüm A: Bu bölüm, Finansman ve İhale Portalındaki gönderim sistemi aracılığıyla girdiğiniz bilgilere dayanarak BT sistemi tarafından oluşturulur. Proje ve katılımcı kuruluşlarla ilgili idari ayrıntıları içerir. Bölüm B: Bu, projenizin teknik yönlerini detaylandırdığınız, teklifinizin anlatım kısmıdır. Bölüm B, PDF olarak yüklenmeli ve üç temel değerlendirme kriterini ele alan özel bir şablonu takip etmelidir: Mükemmellik, Etki ve Uygulamanın Kalitesi ve Verimliliği. Bölüm 1: Mükemmellik Bölüm B'nin ilk bölümü teklifinizin Mükemmelliğine odaklanır. Burada projenizin vizyoner yönlerini ve mevcut teknoloji ve bilimin sınırlarını zorlama potansiyelini açıkça ifade etmelisiniz. Uzun Vadeli Vizyon: Projenin uzun vadede katkıda bulunacağı tamamen yeni teknolojiye ilişkin vizyonunuzu açıklayın. Bu teknolojinin dönüştürücü potansiyelini vurgulayın. Bilimde Teknolojiye Doğru Atılım: Projenizin başarmayı amaçladığı bilime doğru teknolojiye yönelik atılımı açıklayın. Yaklaşımınızın mevcut en son teknolojiyle karşılaştırıldığında yeniliğini ve iddialılığını tartışın ve bu atılımın öngörülen teknolojiye nasıl katkıda bulunacağını açıklayın. Hedefler: Projenizin somut hedeflerini ana hatlarıyla belirtin; bunların ölçülebilir, doğrulanabilir ve proje süresi içinde gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir olmasını sağlayın. Genel metodolojiyi detaylandırın ve bilimsel ve teknolojik belirsizlikleri gidermedeki uygunluğunu açıklayın. Disiplinlerarasılık: Projenizin farklı bilimsel ve teknolojik disiplinlerden gelen katkıları nasıl entegre ettiğini açıklayın. Projenizin hedeflerine ulaşmada bu disiplinlerarası yaklaşımın katma değerini açıklayın. Bölüm 2: Etki İkinci bölüm projenizin Etkisine değinmektedir. Bu bölüm, araştırmanızın daha geniş önemini ve inovasyonu ve toplumsal değişimi teşvik etme potansiyelini gösterme açısından çok önemlidir. Uzun Vadeli Etki: Teknolojinizin ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki potansiyel dönüştürücü etkilerini ayrıntılandırın. Projenizin uzun vadeli olumlu değişikliklere nasıl katkıda bulunacağını açıklayın. İnovasyon Potansiyeli: Projenizin yıkıcı yenilikler üretme ve yeni pazarlar yaratma potansiyelini vurgulayın. Projenizin sonuçlarını korumak ve kullanmak için alacağınız önlemleri açıklayın. İletişim ve Yaygınlaştırma: Projenizin sonuçlarını paydaşlara, bilim camiasına ve kamuoyuna nasıl ileteceğiniz ve dağıtacağınıza dair bir plan sunun. Bu faaliyetlerin projenin etkisini en üst düzeye çıkarmasını sağlayın. Bölüm 3: Uygulamanın Kalitesi ve Etkinliği Son bölüm, Uygulamanın Kalitesi ve Verimliliğini kapsamaktadır. Bu bölüm projenizi nasıl yürüteceğinizin pratik yönlerine odaklanmaktadır. Çalışma Planı ve Kaynakların Tahsisi: İş paketleri, görevler ve teslimatlar dahil olmak üzere ayrıntılı bir çalışma planı sunun. Kaynakların tahsisini açıklayın ve yeterliliğini ve uygunluğunu gerekçelendirin. Konsorsiyumun Kalitesi: İlgili ortakların uzmanlığını ve tamamlayıcılığını vurgulayarak konsorsiyumunuzun bileşimini açıklayın. Önceki başarılı işbirliklerini vurgulayın ve her katılımcının rollerini belirtin. Tablolar ve Ekler Anlatımı desteklemek için iş paketlerini, teslimatları, kilometre taşlarını, kritik riskleri ve personelin çabalarını detaylandıran çeşitli tabloların dahil edilmesi gerekir. Ayrıca çağrıya bağlı olarak klinik araştırmalar, üçüncü taraflara mali destek, güvenlik sorunları ve etik hususlar gibi belirli hususlar hakkında daha fazla bilgi sağlayan ekler eklemeniz gerekebilir. Biçimlendirme ve Gönderim Talimatları Teklif belirli biçimlendirme kurallarına uygun olmalıdır: Yazı Tipi ve Aralık: Minimum yazı tipi boyutuyla Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) veya Nimbus Roman No. 9 L (Linux) kullanın. 11 punto ve standart karakter aralığı. Sayfa Boyutu ve Kenar Boşlukları: Sayfa boyutu A4 olup her tarafta en az 15 mm kenar boşluğu vardır. Sayfa Sınırı: 1, 2 ve 3. bölümlerin toplam uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir. Sonuç Horizon Europe EIC Pathfinder Açık çağrısı için başarılı bir teklif hazırlamak, ayrıntılara titizlikle dikkat edilmesini ve belirtilen şablona bağlı kalınmasını gerektirir. Projenizin mükemmelliğini, etkisini ve kalitesini açıkça ifade ederek ve gerekli tüm tablo ve eklerin dahil edilmesini sağlayarak, yenilikçi araştırmanız için finansman sağlama şansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. Daha ayrıntılı rehberlik için tam teklif şablonuna ve Finansman ve İhale Portalında sağlanan talimatlara bakın. Teklif Şablonu Bölüm B: Teknik Açıklama TEKLİFİN BAŞLIĞI [Bu belge etiketlenmiştir. Etiketleri silmeyin; işleme için gereklidirler.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Mükemmellik #@REL-EVA-RE@# 1.1 Uzun vadeli vizyon #@PRJ-OBJ-PO@# Tamamen yeni teknolojiye ilişkin vizyonunuzu tanımlayın Projenin uzun vadede katkıda bulunacağı nokta. 1.2 Bilimde teknolojiye yönelik atılım Projenin bilime yönelik teknolojiye yönelik atılımını somut terimlerle tanımlayın. Önerilen atılımın en son teknolojiye göre yenilik ve iddiasını tartışın. Bilimden teknolojiye doğru atılımın öngörülen teknolojinin gerçekleştirilmesine katkısını açıklayın. 1.3 Hedefler Teklif ettiğiniz çalışmanın hedeflerini açıklayın. Proje süresince bunların nasıl somut, makul, ölçülebilir, doğrulanabilir ve gerçekçi bir şekilde gerçekleştirilebilir olduklarını açıklayın. Çalışmanızı destekleyen kavramlar, modeller ve varsayımlar da dahil olmak üzere genel metodolojiyi açıklayın. Bilimsel ve teknolojik belirsizliklerle başa çıkmaya uygunluğunu ve alternatif yön ve seçenekleri nasıl mümkün kıldığını açıklayın. 1.4 Disiplinlerarasılık Farklı bilimsel ve teknolojik disiplinlerden katkıları içeren önerilen disiplinlerarası yaklaşımı tanımlayın. Disiplinlerin birleşiminin ne ölçüde yeni bilimsel işbirlikleri getirdiğini ve önerilen atılımın gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu açıklayın. 2. Etki #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Uzun vadeli etki Öngörülen yeni teknolojinin ekonomimiz, çevremiz ve toplumumuz üzerinde yaratacağı potansiyel dönüştürücü olumlu etkileri tanımlayın. 2.2 Yenilik potansiyeli Öngörülen yeni teknolojinin gelecekte yıkıcı yenilikler üretme potansiyelini tanımlayın ve… Devamını oku

2021-2023'te EIC Accelerator Kazananlarından Sektör İçgörüleri

Avrupa Komisyonu (EC) ve European Innovation Council (EIC) tarafından sağlanan EIC Accelerator finansmanı (hibe ve özsermaye, blended financing seçeneği ile) yeni kurulan girişimleri ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) finanse etmek için tasarlanmıştır ve 2,5 milyon Euro'ya kadar hibe ve ödül sağlar. Proje başına 15 milyon Avro özsermaye finansmanı (toplam 17,5 milyon Avro). EIC Accelerator başvuru süreci oldukça karmaşık ve uzun olduğundan faydalanıcılar genellikle profesyonel yazarlar, serbest çalışanlar veya danışmanlar tarafından desteklenir. Buna ek olarak, program, belgeleri çok genel olduğundan ve istatistikler ve raporlar büyük bir resim sunmaktan ziyade çoğunlukla birkaç vaka çalışmasına ve en iyi sektörlere odaklandığından, ilk kez başvuranların çoğu için genellikle anlaşılmaz ve kafa karıştırıcıdır. EIC Accelerator Faydalanıcılarını Analiz Etme GPT-4'ü temel alan özel bir yapay zeka olan ChatEIC, EIC Accelerator'ye odaklanır ve büyük veri kümelerini analiz edebilmenin yanı sıra EIC Accelerator başvuru sahiplerinin ve politika yapıcıların finanse edilen şirket türleri hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı olabilecek değerli bilgiler çıkarabilir. program tarafından. Tüm EIC Accelerator Faydalanıcıları kamuya açık olduğundan, sektörleri ve ürünleri hakkında bilgi edinmek mümkündür. 2021'den bu yana finanse edilen tüm EIC Accelerator başvuru sahipleri, popülerlik sırasına göre aşağıdaki üst düzey kategorilere ayrılmaktadır: Tıbbi Cihazlar Çevre Teknolojisi İlaç Biyoteknoloji Yarı İletken Teknolojisi Yapay Zeka Tarım Teknolojisi Sağlık Teknolojisi Uzay Teknolojisi Yenilenebilir Enerji ve Depolama Kuantum Bilgi İşlem Gıda Teknolojisi İnşaat Teknolojisi Pil Teknolojisi Otomotiv Teknolojisi Siber Güvenlik Temiz Teknoloji Geri Dönüşüm Teknolojisi Endüstriyel Otomasyon Elektrikli Araçlar Telekomünikasyon 3D Baskı Nanoteknoloji Su Arıtma Teknolojisi Tekstil Endüstrisi Daha Ayrıntılı Bir Yaklaşım Ancak elbette, bu üst düzey sektör genel bakışları daha önce defalarca rapor edilmiş olan şeylerdir. Çoğu zaman şirketler mevcut teknolojilerin kesiştiği noktada inovasyon yaparlar ve bunları tek bir sektöre sığdırmak çoğu zaman imkansızdır. Dolayısıyla aşağıdaki liste, 2021'den beri finanse edilen tüm EIC Accelerator şirketleri ve ilgili sektörleri hakkında daha ayrıntılı bir yaklaşım sunmaktadır: Biyoteknoloji (75 Şirket) Tıbbi Cihazlar (52 Şirket) Tıbbi Teknoloji (22 Şirket) Kuantum Bilgisayar (9 Şirket) Yarı İletken Teknolojisi (8 Şirket) ) Tarım Teknolojisi (7 Şirket) Yenilenebilir Enerji (6 Şirket) Çevre Teknolojisi (6 Şirket) İlaç (5 Şirket) Tıbbi Görüntüleme (5 Şirket) HealthTech (5 Şirket) Medical Diagnostik (5 Şirket) AgriTech (4 Şirket) Yapay Zeka (4 Şirket) Şirketler) Biyoteknoloji / İlaç (3 Şirket) İnşaat Teknolojisi (3 Şirket) Medikal Robotik (3 Şirket) Pil Teknolojisi (3 Şirket) Dijital Sağlık (3 Şirket) Otomotiv Teknolojisi (3 Şirket) Çevresel İzleme (3 Şirket) Yenilenebilir Enerji Depolama (3 Şirket) Şirketler) Uzay Teknolojisi (3 Şirket) Ambalaj Malzemeleri (2 Şirket) Biyomedikal Mühendisliği (2 Şirket) Yeşil Teknoloji (2 Şirket) Ulaştırma Teknolojisi (2 Şirket) Cleantech HVAC (2 Şirket) Siber Güvenlik (2 Şirket) Gıda Teknolojisi (2 Şirket) Yarı İletkenler (2 Şirket) Eklemeli Üretim (2 Şirket) Onkoloji Biyoteknoloji (2 Şirket) Temiz Enerji Teknolojisi (2 Şirket) Tekstil Teknolojisi (2 Şirket) Yardımcı Teknoloji (2 Şirket) Telekomünikasyon (2 Şirket) Geri Dönüşüm Teknolojisi (2 Şirket) Biyoteknoloji AI (2 Şirketler) Tıbbi Görüntüleme Yapay Zeka (2 Şirket) Enerji Depolama (2 Şirket) Su Ürünleri Teknolojisi (2 Şirket) Artırılmış Gerçeklik (2 Şirket) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (1 Şirket) Analitik Cihazlar (1 Şirket) AgriTech / BioTech (1 Şirket) Photonics (1 Şirket) ) Onkoloji Biyoteknolojisi (1 Şirket) Elektrikli Araç Şarjı (1 Şirket) Dermatolojik Diagnostik (1 Şirket) Biyoteknoloji Boyaları (1 Şirket) Malzeme Teknolojisi (1 Şirket) LiFi Havacılık ve Uzay İletişimi (1 Şirket) Yapay Zeka Görüntüleme (1 Şirket) Space Tech (1 Şirket) Şirket) Yeşil Enerji Depolama (1 Şirket) Biyomedikal Görüntüleme (1 Şirket) Biyobozunur Malzemeler (1 Şirket) Ulaşım Optimizasyonu (1 Şirket) İç Mekan Hava Kalitesi İzleme (1 Şirket) Bilgisayarlı Görme (1 Şirket) Sağlık Teknolojisi (1 Şirket) Sportstech veya Giyilebilir Teknoloji (1 Şirket) Kablosuz Şarj (1 Şirket) Biyoinformatik SaaS (1 Şirket) Sentetik Konuşma Teknolojisi (1 Şirket) FoodTech / AgriTech (1 Şirket) Onkoloji Tedavileri (1 Şirket) Termo-Akustik Isı Pompaları (1 Şirket) Medtech Robotics (1 Şirket) Şirket) Su Ürünleri Yetiştiriciliği (1 Şirket) Sustainable Maritime Tech (1 Şirket) Radyasyon Filtresi (1 Şirket) Tarımsal Biyoteknoloji (1 Şirket) EdTech (Eğitim Teknolojileri) (1 Şirket) AgriTech AI (1 Şirket) Sustainable Packaging (1 Şirket) Güç Elektroniği ( 1 Şirket) Ortopedi Biyoteknolojisi (1 Şirket) Yeşil İnşaat Araçları (1 Şirket) Uzay Güvenliği (1 Şirket) Fotonik Teknolojisi (1 Şirket) Havacılık ve Uzay İmalatı (1 Şirket) Yalıtım Malzemeleri (1 Şirket) Gaz Analiz Teknolojisi (1 Şirket) Biyoteknoloji veya Medikal Cihazlar (1 Şirket) Oyun İçerik Platformu (1 Şirket) Biyo-bazlı Katkı Maddeleri (1 Şirket) İlaç Teknolojisi (1 Şirket) Denizcilik Teknolojisi (1 Şirket) Elektrikli Araçlar (1 Şirket) Müzik Teknolojisi (1 Şirket) Biyoteknoloji / İlaç Endüstrisi (1 Şirket) Şirket) Endüstriyel Otomasyon (1 Şirket) Termodinamik/Soğutma Teknolojileri (1 Şirket) Nesnelerin İnterneti (IoT) (1 Şirket) Drone Navigasyon Teknolojisi (1 Şirket) Dijital Medya Dağıtımı (1 Şirket) Biyokontrol Üretimi (1 Şirket) Biyoteknoloji Yazılımı (1 Şirket) Şirket) Dış İskelet Teknolojisi (1 Şirket) Enerji Teknolojisi (1 Şirket) Enerji Yönetimi (1 Şirket) Quantum Communications (1 Şirket) Analitik Cihazlar (1 Şirket) Mobil Ağ (1 Şirket) Termodinamik (1 Şirket) Ayakkabı İmalatı (1 Şirket) Foodtech (1 Şirket) Finansal Teknoloji (FinTech) (1 Şirket) Tıbbi Ekipman (1 Şirket) Optik Metroloji (1 Şirket) Madencilik Teknolojisi (1 Şirket) Havacılık ve Uzay Teknolojileri (1 Şirket) Atık Yönetimi (1 Şirket) Tekstil Geri Dönüşümü (1 Şirket) Otomotiv Sensörler (1 Firma) Havacılık ve Uzay Lojistiği (1 Firma) Lojistik Teknolojisi (1 Firma) Biyoyakıt Teknolojisi (1 Firma) Nükleer Enerji (1 Firma) Climate Tech (1 Firma) Farmasötik Biyoteknoloji (1 Firma) Güneş Enerjisi (1 Firma) Pil Malzemeleri ( 1 Şirket) Dental Technology (1 Şirket) Semiconductor IP (1 Şirket) HVAC Solutions (1 Şirket) Geospatial Analytics (1 Şirket) Climate Data Analytics (1 Şirket) Mikoteknoloji (1 Şirket) Elektrik İletimi (1 Şirket) Battery Analytics (1 Şirket) ) E-ticaret Teknolojisi (1 Şirket) Analitik Teknoloji (1 Şirket) Biyoteknoloji Sensör (1 Şirket) Kişiselleştirilmiş Tıp (1 Şirket) Elektrokaplama (1 Şirket) Ortopedik Cihazlar (1 Şirket) Şarapçılık Teknolojisi (1 Şirket) Geoteknik Mühendisliği (1 Şirket) Fotonik Endüstrisi (1 Şirket) Kablosuz İletişim (1 Şirket) Biyoteknoloji Üretimi (1 Şirket) Hayvancılık Teknolojisi (1 Şirket) Robotik İnşaat (1 Şirket) Hücresel Tarım (1 Şirket) Deniz Koruma (1 Şirket) Tarımsal Biyoteknoloji (1 Şirket) AgriTech/ BioTech (1 Şirket) Kestirimci Bakım (1 Şirket) Green Packaging (1 Şirket) Ocean Acoustics (1 Şirket) Tedarik Zinciri Teknolojisi (1 Şirket) Biyoteknoloji veya Agribiotech (1 Şirket) Green Tech (1 Şirket) İnşaat Malzemeleri (1 Şirket) Advanced Sensör Teknolojisi (1 Şirket) Yapay Zeka Görsel Yardım (1 Şirket) Böcek Yetiştirme Teknolojisi (1 Şirket) Fotovoltaik Üretim (1 Şirket) Enerji Depolama İmalatı (1 Şirket) Ses Teknolojisi (1 Şirket) Su Arıtma (1 Şirket) Elektronik Geri Dönüşüm (1 Şirket) ) Giyilebilir Teknoloji (1 Firma) Optoelektronik… Devamını oku

ChatEIC'yi Sunuyoruz: EIC Accelerator Uygulamaları için Yapay Zeka Yardımcı Pilotu

Tek bir şirket dosyasına ve birkaç bilgiye dayalı olarak tam bir EIC Accelerator uygulaması oluşturabileceğinizi hayal edin. GPT-4'ü temel alan özel bir yapay zeka olan ChatEIC tam da bunu yapabiliyor. EIC Accelerator Modülleri EIC Accelerator Eğitim Programı, öğrenme ve yazma sürecini kolaylaştırmak için belirli bölümlerin Modüller halinde birleştirildiği, yazımı vermek için Modül tabanlı bir yaklaşım kullanır. Şirketlere hibe başvurusunun nasıl yazılacağını ve EIC Accelerator'ye nasıl başvurulacağını öğretmek için aynı yaklaşımı kullanan ChatEIC, her bölümün nasıl yapılandırılması gerektiğini öğrenebiliyor ve öğrendiklerini herhangi bir şirkete kolayca uygulayabiliyor. Bu senaryoda, kullanıcının yalnızca minimum girdi sağlaması gerekir (varsa). İdeal durumda, kullanıcının yalnızca bir yatırımcı destesi veya uzun sunum destesi yüklemesi yeterlidir ve ChatEIC bunu oradan alacaktır. Vaka Çalışması: Teklif Bölümlerinin Oluşturulması Örnek olarak, halka açık sentetik biyoloji şirketi Ginkgo Bioworks'ün yatırımcı listesi gibi kamuya açık veriler kullanılabilir. Bu deste hiçbir şekilde tamamlanmış olmasa da, 66 sayfalık değerli bilgiler içeriyor ve en önemlisi, EIC Accelerator ile çok uyumlu bir DeepTech projesini anlatıyor. Ginkgo Bioworks, bir ABD şirketi olmasına rağmen, herhangi bir AI hibe yazarı için ana performans standardı minimum girdi olduğundan, AI tarafından oluşturulan hibe teklifi bölümlerinin yeteneklerini test etmek için mükemmel bir örnek olay çalışmasıdır. Yapay zeka metin oluşturucu kullanmak, yalnızca minimum düzeyde hızlı çalışmayı zorunlu kılan iş yükünü azalttığında faydalıdır. Şimdi ChatEIC'nin EIC Accelerator önerilerinin yazılmasına ilişkin genel bilgisi ile ne kadar iyi performans göstereceğini görelim. Her şirket, pazar ve endüstri farklı olduğundan genel bilgiyi uzmanlık bilgisine dönüştürmek en büyük zorluktur. Peki ChatEIC özel bölümler oluşturabilecek mi yoksa genel mi olacak? Örnek: Pazar, Özet ve Riskler Not: Modüller, ChatEIC'nin tanıyacağı ve bu proje için yazmak için kullanacağı önceden tanımlanmış bağlamı içerir. ChatEIC'ye her Modülün ne anlama geldiğinin hatırlatılmasına gerek yoktur çünkü onları ezbere bilir ve sadece numarayı duyması yeterlidir. Bu durumda, ilk giriş istemi yalnızca Ginkgo Bioworks Yatırımcı Sunumunu PDF eki olarak içerir. Aşağıdaki sohbet görüşmesi, herhangi bir düzenleme veya atlama olmaksızın ChatEIC ile yapılan tüm görüşmeyi, istemleri ve değiş tokuş edilen bilgileri temsil etmektedir. ChatEIC'nin, Ginkgo Bioworks'e yönelik hibe başvuruları hakkında önceden bilgisi veya GPT-4 tabanı dışındaki sentetik biyoloji şirketlerine ilişkin uzmanlık bilgisi yoktur. Girdi: Yazma Modülü 56 (Ginkgo.PDF ekli) ChatEIC: Sağlanan belgeyi inceledikten sonra, Ginkgo için Pazar Büyüklüğü ve Büyüme (Modül 56) ile ilgili özel bilgi bulamadım. Ancak Ginkgo'nun işinin ve endüstrisinin doğasına dayanarak incelemeniz için genel bir Modül 56 taslağı hazırlayabilirim. Modül 56: Pazar Büyüklüğü ve Büyüme Pazar Büyüklüğü ve Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) Ginkgo, hücre programlama ve biyomühendisliğe odaklanarak hızla gelişen biyoteknoloji sektöründe faaliyet göstermektedir. Küresel biyoteknoloji endüstrisi için Toplam Adreslenebilir Pazarın (TAM), yenilikçi sağlık çözümleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yeni biyo bazlı ürünlere yönelik artan talebin etkisiyle XX milyar Euro'nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hizmet Verilebilir Adreslenebilir Pazar (SAM) Bu geniş pazarda, Ginkgo'nun SAM'i sentetik biyoloji, genom mühendisliği ve biyogüvenlik gibi toplam yaklaşık XX milyar Avro tutarında uzmanlaşmış alanlara ayrılabilir. Bu segment, teknolojik gelişmelere ve çeşitli endüstrilerde biyomühendislik çözümlerinin giderek daha fazla benimsenmesine bağlı olarak güçlü bir büyüme yörüngesi ile karakterize edilmektedir. Hizmet Verilebilir Elde Edilebilir Pazar (SOM) Ginkgo'nun SOM'unun, mevcut ürün ve hizmet teklifleri göz önüne alındığında, XX milyon € ila XX milyon € aralığında olması öngörülüyor. Şirket, yenilikçi platformu, stratejik ortaklıkları ve hücre programlamadaki gelişmiş yetenekleri göz önüne alındığında, bu pazarın önemli bir bölümünü ele geçirmek için iyi bir konumdadır. Pazar Eğilimleri ve Geleceğe Bakış Pazar, Ginkgo'nun biyomühendislik alanındaki uzmanlığının son derece alakalı olduğu, sürdürülebilir ve çevre dostu çözümlere doğru önemli bir değişime tanık oluyor. Yaklaşan düzenleyici değişiklikler, biyoteknoloji araştırmalarına yapılan yatırımların artması ve kişiselleştirilmiş tıp ile sürdürülebilir uygulamalara artan odaklanmanın pazar büyümesini daha da artırması muhtemeldir. Ginkgo'nun uyum sağlama ve yenilik yapma yeteneği, sürdürülebilir büyüme için bu trendlerden olumlu şekilde yararlanmasını sağlar. Bu modül, Ginkgo gibi şirketlerin tipik pazar ortamını temel alan genel bir tasvirdir. Daha doğru ve detaylı bir modül için Ginkgo'nun ürün ve hizmetlerine ilişkin spesifik pazar verileri ve büyüme tahminleri gereklidir. Bu modüle eklemek istediğiniz herhangi bir ek bilgi veya belirli veri noktanız var mı? Giriş: SAM ve SOM'un yanı sıra daha geniş sentetik biyoloji alanı ChatEIC'ye ilişkin pazar raporlarını aramak için Bing'i kullanın: Hızlı bir aramaya dayanarak şunu keşfettim. 2024 yılı için sentetik biyoloji alanında Hizmet Verilebilir Adreslenebilir Pazar (SAM) ve Hizmet Verilebilir Elde Edilebilir Pazar (SOM) hakkında spesifik pazar raporları arayışı kesin sonuçlar vermedi. Mevcut bilgiler öncelikle genel Sentetik Biyoloji Pazarını kapsamaktadır. Bulduklarım şu: Sentetik Biyoloji Piyasası büyüklüğünün 2024'te 79,39 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor ve tahmin dönemi (2024-2029) boyunca 12,88% yıllık bileşik büyüme oranıyla büyüyerek 2029 itibarıyla 145,49 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.[ ref] Başka bir rapora göre, Sentetik Biyoloji Pazarı'nın değeri 2022'de 13,1 milyar ABD doları olarak belirlendi ve önemli bir büyüme oranıyla büyümesi öngörülüyor.[ref] Farklı bir kaynak, küresel sentetik biyoloji pazar büyüklüğünün ABD doları değerinde olduğunu belirtiyor 2022'de 13,09 milyar ve 2023'ten 2030'a kadar 18,97%'lik bir Bileşik Büyüme Oranıyla büyümesi bekleniyor.[ref] Bir rapor daha, Sentetik Biyoloji Pazar büyüklüğünün 2024'te 79,39 milyar ABD doları olduğu tahminini destekliyor ve büyüme tahmini 2024'e kadar çıkıyor 2029 itibarıyla 145,49 milyar ABD doları.[ref] Son olarak başka bir çalışma, Sentetik Biyoloji Piyasasının değerini 2022'de 9,4 milyar ABD doları olarak belirledi ve 2023-29 tahmin dönemi boyunca 26%'lik yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile 2029 itibarıyla 47,4 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. ​.[ref] Bu bulgular, sentetik biyoloji sektöründeki pazar büyüklüğü ve büyüme oranına ilişkin geniş bir genel bakış sunmaktadır. Ancak Ginkgo için SAM ve SOM'un daha kesin bir tahmini için… Devamını oku

EIC Accelerator'nin 2022'deki Değerlendirme Sorunu

2021'de EIC Accelerator blended financing (eski adıyla SME Instrument Aşama 2, hibe ve özsermaye) yeni uygulama çerçevesi kapsamında ilk yılını tamamladı (okuyun: Başvuru Süreci). 2021'deki (Haziran ve Ekim) 2 kesintiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), profesyonel yazarlar ve European Innovation Council (EIC) için zorlu bir öğrenme eğrisi sundu. EIC Accelerator başvuruları için yeni bir çevrimiçi süreç başlatıldı ve ilk hibe başvurularına paralel olarak sürekli olarak iyileştirildi; bu, ABM ve danışmanların potansiyel başvuru sahipleriyle iletişim kurma biçiminde benzersiz zorluklar ortaya çıkardı. Son teslim tarihleri değiştirildi, sızdırılan bilgiler resmi EIC basın bültenlerinden daha güvenilirdi ve değerlendiricilerin yaptığı yorumlar bazı tartışmalara yol açtı. Daha fazla şeffaflık, özellikle vatandaşların vergileriyle finanse edilen bir kamu kurumu için genellikle olumlu bir adım olsa da, önemli tutarsızlıklar ortaya çıkarsa geri tepebilir. Bu makale bu tutarsızlıklardan bazılarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Başvuru Adımları European Innovation Council ve KOBİ Yürütme Ajansı (EISMEA), Avrupa Komisyonu (AK) ve EIC, 3 farklı adımı içeren yeni bir başvuru süreci geliştirmiştir (not: bunlar 2020 Aşamalarıyla ilgili değildir). Bu yeni süreç büyük ölçüde çevrimiçi başvuru formunun kullanımına dayanmaktadır ve başvuru sahiplerinin 2021'den önce kullandığı PDF/Belge türü formatların çoğunu aşamalı olarak kaldırmıştır. Özetle, mevcut adımlar şunlardır: 1. Adım: Bir mini başvuru (metin) , video, sunum sunumu). Başarılı olmak için 4 değerlendiriciden en az 2'sinin başvuruyu onaylaması gerekir. Adım 2: Uzun bir başvuru (metin, destek belgeleri, sunum sunumu). Başvurunun başarılı olması için değerlendiricilerden en az 3'ünün başvuruyu onaylaması gerekir. Adım 3: Uzaktan veya yüz yüze görüşme. Başvurunun başarılı olabilmesi için tüm jüri üyelerinin başvuruyu onaylaması gerekmektedir. Startup'ların EIC Accelerator finansmanını alabilmesi için belirlenen sırayla üç adımı da başarıyla geçmesi gerekiyor. Başarılı olsun veya olmasın denenen her adım, aynı şekilde değerlendiricilerden veya jüri üyelerinden ayrıntılı yorumlar alacaktır. Not: ABM'nin uyguladığı hızlandırma programı sayesinde bazı şirketler, ilgili koşulların karşılanması durumunda belirli adımları atlayabilmektedir. Adım 1 Adım 1, ABM'nin belirttiği gibi değerlendiricinin ilgisini çekmek için tasarlanmıştır. Bir iş planının çok kısa bir versiyonudur ve finans, planlanan iş paketleri veya inovasyon projesinin diğer kritik bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaz. Sunum sunumu bile okunacak ve aslında sunum yapılmayacak 10 slaytlık bir belgeye indirgenmiştir. 1. Adım başarı eşiğinin aşılması çok kolaydır çünkü 4 uzaktan değerlendiriciden yalnızca 2'si, başvuru sahibinin 2. Adıma geçmesine olanak sağlayacak olumlu bir inceleme sunmalıdır (başarı oranlarına bakın). Adım 2 Adım 2, neredeyse tamamen metinden oluşan, çok az görsel veri sağlayan ve başvuran KOBİ'lerden birçok ayrıntılı soruyu yanıtlamalarını isteyen bir iş planının oluşturulmasını gerektirdiğinden, önerilen inovasyon projesinin oldukça derinlemesine bir sunumudur. Bunlar değer zincirini, ürün tanımlarını, teknik geçmişleri, pazar analizlerini, ticari stratejileri ve daha birçok ayrıntıyı içerir. Bu Adımın EIC Accelerator'nin en seçici ve aynı zamanda en yoğun çalışma gerektiren aşaması olduğu kanıtlanmıştır. Adım 3 Adım 3, 10 dakikalık bir sunum ve 35 dakikalık Soru-Cevap oturumundan oluşan, uzaktan veya yüz yüze yapılan bir görüşmedir. Mülakat, sunulan 2. Adım başvurusuna ve sunum sunumuna dayalı olacaktır ancak jüri üyeleri sağlanan içeriğin tümüne tam olarak aşina olmayabilir. Adımlar Arasında Doğrusal İlerleme EIC Accelerator uygulamalarına yönelik yeni süreç modern görünüp hissettirirken, 3 Adımlı yapısıyla birbirine bağlı yeni bir sorun katmanı eklemiştir. Şirketleri birkaç ay boyunca tarayan bir başvuru süreci oluştururken, her değerlendirme adımının önceki aşamaya göre doğrusal bir ilerleme gösterdiğinden emin olmak önemlidir. Adım 1 ve Adım 2'nin değerlendirmeleri çok farklıysa, bu durum kaçınılmaz olarak hem başvuru sahipleri hem de hakemler için boşa harcanan çabaya yol açacaktır. Bu gerçeğin şeffaf olması için EIC, bir bölümün birden fazla adım boyunca tutarlı bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmediğini belirlemek için, eğer her başvuru sahibi için mevcutsa, üç adımın tamamının sonuçlarının ilişkilendirildiği kalite kontrol verilerini yayınlamalıdır. 2. Adımda tüm değerlendiriciler çok detaylı bir iş modelini onaylıyorsa ancak 3. Adımda jüri üyeleri oy birliğiyle bu modelin kalitesini sorguluyorsa süreç hatalı olacaktır. 2021'deki ilk uygulamalara bakıldığında, üç adımın farklı derinlik derecelerine, farklı odak noktalarına sahip olduğu ve farklı değerlendirici havuzları kullandığı, bunun da doğası gereği önemli sınırlamalara yol açtığı açıktır. Sonuç olarak süreç tamamen doğrusal değildir. Değerlendirmeler Arasındaki Çatışmalar Doğrusal bir başvuru süreci, 1. Adımda mükemmel puan alan bir projenin 2. Adımda başarılı olmasını sağlayacaktır. Ticari strateji hakkında onlarca sayfa sunmuş ve 2. Adımda değerlendiricilerden mükemmel puan alan bir projenin, Bu inceleme 3. Adımda tersine çevrilmelidir. 1. Adım ile 2. Adım arasındaki nicelik farkı anlamlı olsa ve algılanan kalitede değişikliklere yol açsa da, 2. Adım ile 3. Adım arasındaki fark çok küçük olmalıdır. Doğrusal bir süreçte, bir gelir modelinin 2. Adımda mükemmel bir şekilde derecelendirilip 3. Adımda kötü değerlendirmelerle reddedildiği bir durum asla olmamalıdır. Ancak, yaklaşık 50% başvuru sahibi 3. Adımda reddedileceğinden bu tür durumlar sıklıkla meydana gelir. en önemli nedenler ticari yönlerdir. Eğer proje iki adım arasında değişmediyse, nasıl oluyor da 2. Adım değerlendiricileri bir projeyi 3. Adım Jürisinden bu kadar farklı derecelendirebiliyor? 2. Adım uygulaması, önceki yıllarla karşılaştırıldığında benzeri görülmemiş düzeyde bir ayrıntı sunuyor; dolayısıyla içerik eksikliği, tutarsızlık için zayıf bir neden olacaktır. Başvuru sahibinin kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi veya hileli hareket etmesi de pek olası değildir, peki böyle bir sonuç nasıl açıklanabilir? EIC Jüri Üyeleri… Devamını oku

2021 EIC Accelerator için Yeni Teknolojiye Hazırlık Düzeyleri (TRL)

EIC Accelerator blended financing (eski adıyla SME Instrument Aşama 2, bağış ve özsermaye) 2021'de önemli değişiklikler yaptı ve yeni yararlanıcılar için ilk başvuru ve onay döngüsünü başarıyla geçti (okuyun: EIC Accelerator'yi Yeniden Keşfetmek). Nisan 2021'den bu yana başvuran 1.500'den fazla yeni girişim ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeden (KOBİ) (okuyun: AI Araç İncelemesi), 1. Adımı (kısa başvuru + video) başarıyla geçtiklerinden 65'i finansman için seçildi. , Adım 2 (uzun başvuru) ve Adım 3 (VC tipi yüz yüze görüşme). 2021'de Teknolojiye Hazırlık Düzeyleri (TRL) Pek çok değişiklik yapılmış olsa da potansiyel başvuru sahiplerini, profesyonel yazarları ve danışmanları en çok ilgilendiren değişikliklerden biri Teknolojiye Hazırlık Düzeyleridir (TRL). TRL'lerin önceki yinelemelerinin bir analizini burada bulabilirsiniz: EIC Accelerator (SME Instrument) için Teknoloji Hazırlık Düzeyleri (TRL) EIC Accelerator, Teknoloji Hazırlık Düzeylerini (TRL) (SME Instrument) Nasıl Finanse Ediyor? 2021'den bu yana, yeni tanımları aşağıdaki gibidir: Temel Araştırma: Gözlemlenen temel ilkeler Teknoloji Formülasyonu: Formüle edilmiş teknoloji kavramı Doğrulama Gereksinimi: Kavramın deneysel kanıtı Küçük Ölçekli Prototip: Laboratuvarda doğrulanmış teknoloji Büyük Ölçekli Prototip: İlgili ortamda doğrulanmış teknoloji (temel etkinleştirme teknolojileri durumunda endüstriyel olarak ilgili ortam) Prototip Sistemi: İlgili ortamda gösterilen teknoloji (temel etkinleştirme teknolojileri durumunda endüstriyel olarak ilgili ortam) Gösterim Sistemi: Operasyonel ortamda sistem prototip gösterimi Türünün İlki Ticari Sistem: Sistem eksiksiz ve nitelikli Tam Ticari Uygulama: Operasyonel ortamda kanıtlanmış gerçek sistem (rekabetçi üretim) kilit kolaylaştırıcı teknolojiler durumunda; veya uzayda) EIC Accelerator için Başlangıç-TRL'si EIC Accelerator için, 5 veya 6'lık bir TRL ile başlanması tavsiye edilir çünkü bu genellikle operasyonların ölçeklendirilmesi için daha fazla hibe finansmanı ve müteakip özsermaye yatırımlarını garanti eden prototip seviyesidir. EIC Accelerator sadece özsermaye başvurularına da izin verdiğinden, EIC başvurusunun başlangıç noktasının üst sınırı 8 TL'dir. Bu sürece ilişkin spesifik kurallar, Avrupa Komisyonu ve EIC tarafından yayınlanan Çalışma Programında ana hatlarıyla belirtilmiştir: EIC Accelerator, teknoloji geliştirmenin yanı sıra ölçek büyütmenin sonraki aşamalarını da destekler. Bu nedenle, yeniliğinizin teknoloji bileşeninin bir laboratuvarda veya ilgili başka bir ortamda test edilmiş ve doğrulanmış olması gerekir (örneğin, en azından Teknolojiye Hazırlık Düzeyi 5/6 veya üstü). Bu alıntı, EIC Accelerator kapsamında finanse edilen teknolojilerin başlangıç noktasını göstermektedir. Tüm yeniliklerin en az 5 TL'ye ulaşması gerekiyor. Öz Sermaye ve Hibe Finansmanı Arasındaki Farklar Teknoloji geliştirme ve doğrulama için 2,5 milyon Euro'ya kadar hibe bileşeni (5/6 ila 8 TL); Ölçek büyütme ve diğer faaliyetler için 0,5 – 15 milyon Avro yatırım bileşeni. Bu, hibe bileşeninin kesinlikle 8 TL veya altında biten tüm faaliyetleri hedeflediği anlamına gelir. Özkaynak bileşeninin herhangi bir kısıtlaması yoktur ve TRL5'ten TRL9'a kadar tüm yaşam döngüsüne uygulanabilir. Daha önce EIC Accelerator yalnızca hibe desteği almadıysanız, yalnızca bir hibe bileşeni talep edebilir veya ilk önce hibe (yani 5/6 ila 8 TRL'yi kapsayacak şekilde ve 9 TRL tutarında bir yatırım bileşeni talep etmeden maksimum 2,5 milyon Avro) talep edebilirsiniz. Eğer sadece hibe talep edilirse (ve özsermaye yoksa), ABM açısından projenin sonu 8 TL olacaktır. Başvuru sahipleri tarafından TRL9'a nasıl ulaşıldığına ilişkin ilave gerekçeler dahil edilmelidir. Teklifin bir GO alması ve finansman için tavsiye edilmesi durumunda jüri, 8 TL'nin üzerindeki faaliyetler tespit edilirse hibe miktarının düşürülmesini tavsiye edebilir Hibe finansmanına ilişkin TRL8 kuralı sıkı bir şekilde uygulanır, bu nedenle hiçbir başvuru sahibi bunu aşmayı hedeflememelidir (örn. TRL9 faaliyetlerini hibe yoluyla finanse etmek). [Özsermaye] piyasa yayılımını ve ölçeği büyütmeyi finanse etmeyi amaçlamaktadır ancak aynı zamanda başka amaçlar için de kullanılabilir (ortak finansman ve hatta inovasyon faaliyetlerinin tamamen finansmanı dahil). EIC Accelerator'nin özsermaye finansmanının aynı zamanda TRL5 ile TRL8 arasındaki faaliyetler için de geçerli olduğu açıkça belirtilmektedir. (yenilik faaliyetleri). Özet Kısaca, bir EIC Accelerator projesi için ABM tarafından sağlanan ilgili finansman şu şekilde ayrılmıştır: Özsermaye (EIC Fonu tarafından): 5 TRL ila 9 TRL arası faaliyetleri finanse eder Hibe (Avrupa Komisyonu tarafından): 5 TRL ila TRL8 arası faaliyetleri finanse eder Finansmana başvururken , hem hibe hem de öz sermaye talep etmek mümkündür (yani blended financing), ancak başvuru sahibi diğeri olmadan da birini talep edebildiğinden her ikisi de isteğe bağlıdır (yani yalnızca eşitlik, yalnızca hibe veya öncelikli hibe).

2021 EIC Accelerator (SME Instrument) için Danışman veya Hibe Yazarı Tutma Hakkında

EIC Accelerator blended financing (eski adıyla SME Instrument Aşama 2, hibe ve özsermaye), 2021'deki başvuru sürecine, 1. Adım (okuyun: EIC Accelerator'yi Yeniden Keşfetmek) adı verilen mini bir teklif görevi gören yeni bir aşama başlattı. European Innovation Councils (EIC) AI platformuna sunulması gereken yazılı bir hibe başvurusu, bir video sunumu ve bir sunum sunumu gibi materyalleri içerir (okuyun: AI Araç İncelemesi). Bu değişiklikle birlikte, EIC Accelerator'nin artık geçilmesi gereken üç Adımı vardır: Adım 1 (kısa başvuru), Adım 2 (tam başvuru) ve Adım 3 (yüz yüze görüşme) (okuyun: EICA için Öneriler) ancak birçok Yeni kurulan şirketler ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), bu Adımların ne anlama geldiğinden ve bunlarla hangi son teslim tarihlerinin ve zaman çizelgelerinin ilişkili olduğundan emin değiller. Kısa bir kılavuz olarak başvuru sahipleri aşağıdaki notlara başvurabilirler: Adım 1, 30 günden daha kısa bir sürede hazırlanabilen ve sabit bir son tarih olmaksızın herhangi bir zamanda gönderilebilen kısa bir başvurudur (okuyun: Satış Konuşması Video İş Akışı) Adım 2, çok yalnızca (i) Adım 1'in onaylanması ve (ii) ABM'nin sabit bir son tarih yayınlaması durumunda sunulabilecek uzun başvuru. 2021 yılında Haziran ve Ekim olmak üzere iki kesinti yaşandı. Adım 2 uygulamasını hazırlamak için gereken minimum süre 60 gün olmalıdır ancak daha fazlası tavsiye edilir. Adım 3, Adım 2'de sunulan sunum sunumunu kullanan yüz yüze bir görüşmedir. Yalnızca Adım 2'de onaylanan projeler için geçerlidir ve bu Adımın tarihleri, Adım 2 değerlendirmelerinin hemen ardından olacak şekilde sabitlenmiştir. yayınlandı (yani satış konuşması haftası). Bu Adımın hazırlığı 14 günde gerçekleştirilebilir. Neyi Tek Başına Geliştirmeli ve Neyi Dış Kaynaklara Vermeli Bir danışmanın veya profesyonel yazarın ne zaman işe alınması gerektiği veya buna ihtiyaç duyulup duyulmaması konusunda genel bir kural yoktur. Resmi teklif şablonları, çalışma programı ve yönergeler (örn. ABM fonu ve yapay zeka aracı için) kamuya açıktır; bu da her şirketin teknik olarak kendi başına başvuruda bulunabileceği anlamına gelir. Mevcut kaynaklar ve hibe yazımının zamanlaması ile ilgili hususlar dikkate alınmalıdır. Adım 1 için çaba nispeten küçüktür: Adım 1'i Şirket İçinde Geliştirmenin Faydaları Adım 1 nispeten az zaman çabası gerektirir Adım 1'in geliştirilmesi nispeten kolaydır Projenin EIC Accelerator için uygun olmaması durumunda para israf edilmez (örn. danışmanlıklar düşük başarılı vakalara katılacaktır) Sonuç üzerinde tam kontrol Bir Danışman Tutmanın Faydaları Bir danışman projeyi şekillendirebilir ve onu daha etkili hale getirebilir, aynı zamanda kırmızı bayraklardan kaçınabilir 1. Adımın bir parçası olmak 2. Adım sürecini basitleştirecektir Otomatik puanlamayı optimize edin deneyime dayalı yapay zeka platformunda Zaman tasarrufu Beklenmedik değişikliklere hazırlıklı olmak için ABM ile yakın temas Danışmanlar reddedilirse teklifi yeniden sunacak, reddedilen bir proje ise bir danışman tutmakta zorlanacak Bir danışman tutmanın faydası olan şeyin, tek başına başvuru hazırlamanın dezavantajı olacağı anlamına gelir. 2. Adım için karşılaştırma şu şekilde olacaktır: Not: 2. Adım için yapılan karşılaştırma, başvuru sahiplerinin 1. Adım için kendi başlarına başarıyla başvurduklarını ve bir 2. Adım ortağını işe almayı düşündüklerini varsayar. 2. Adımı Şirket İçinde Geliştirmenin Yararları Maliyet tasarrufları Sonuç üzerinde tam kontrol Bir Danışman Tutmanın Yararları Bir danışman projeyi şekillendirebilir ve onu daha etkili hale getirebilir, aynı zamanda kırmızı bayraklardan kaçınabilir son teslim tarihi Zaman tasarrufu Beklenmedik değişikliklere hazırlıklı olmak için ABM ile yakın temas Yukarıda listelenen bir danışmanlık hizmeti almanın genel ödünleşimlerinin yanı sıra dikkate alınması gereken çeşitli hususlar vardır. Bunlardan biri şirketlerin kendi yeteneklerini değerlendirme şekli ve gösterdikleri çabayı değerlendirme şeklidir. Adım 1'e tek başına başvurmak isteyen bir müşterinin, projenin EIC Accelerator için yüksek nitelikli olmasına rağmen tüm yapay zeka aracı segmentlerinde B veya C puanı aldıklarını sıradan bir şekilde belirtmesi, bir danışmanla temasa geçmesi alışılmadık bir durum değildir. Adım 1'in hazırlanmasının nispeten kolay olması, bunun düşük asılı bir meyve olduğu anlamına gelmez. Basitliğine bakılmaksızın başvurunun hazırlanmasına büyük çaba sarf edilmelidir. Evet, ABM başvuru sahiplerinin başvurularını kolaylaştırmak istiyor ve başarılı olma şansları yoksa uzun bir başvuruyla zamanlarını boşa harcamalarını önlemek istiyor. Ancak bu, değerlendiricilerin minimum düzeyde girdi içeren veya satır aralarını okuyan bir proje alacağı anlamına gelmez. Çok meşgul olan şirketler genellikle hızlı bir başvuru hazırlamanın yeterli olacağını düşünüyor ancak bu, ABM hibeleri için geçerli değil. Bir şirket, başvuruda ekstra yol kat etmeye ve her bölümü maksimum dikkat ve çabayla doldurmaya hazır olmalıdır. Sonuç Bir danışmanın ne zaman işe alınması gerektiği sorusuna cevap vermenin en iyi yolu, ilk olarak şirket içi teklif hazırlamanın bir seçenek olup olmadığına (yani zaman müsaitliği, vasıflı personel) karar vermek olacaktır. İkinci olarak, şirket, projenin başarı için uygun şansa sahip olup olmadığını belirlemek için danışmanlıklarla konuşmalıdır (örneğin, bazı danışmanlıklar yeterince seçici olmadığından birden fazla görüş önerilir). Üçüncüsü, şirket, özellikle 2. Adım için yoğun zaman gereksinimleri olan şirket içi teklif yazmanın ödünlerini ve aynı zamanda yönetim ekibinin üzerindeki iş yükünü de tartmalıdır; bu da yazmak yerine işle ilgili görevlere odaklanmanın daha iyi tavsiye edilebileceği bir durumdur.

EIC Accelerator Uygulamaları için Anahtar Kelime ve Değerlendirici Seçimi (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (eski adıyla SME Instrument Aşama 2, hibe ve özsermaye), başvuran tüm startup'ların ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ), uzman değerlendiricileri seçmek için kullanılacak platforma anahtar kelimeler eklemesine olanak tanır (okuyun: AI Araç İncelemesi). Geçmişte bu özellik bir kara kutu işleviydi çünkü profesyonel yazarlar ve danışmanlıklar farklı değerlendiricilerin bir uygulamayı nasıl derecelendireceğini veya bunun bir fark yaratıp yaratmayacağını bilmiyordu (okuyun: EIC Accelerator'yi Yeniden Keşfetmek). Ortak yaklaşım, projeyi yansıtan en alakalı anahtar kelimeleri (örn. pil teknolojisi, makine öğrenimi, biyokütle) seçmek ve en iyisini ummaktı. Bu hala takip edilmesi kanıtlanmış bir yol olsa da, bu makale bir gönderimin başarı şansını en üst düzeye çıkarmak için anahtar kelimelerin nasıl seçilebileceğine dair bir fikir sunmaktadır. Değerlendirici Havuzu ve Anahtar Kelimeler Toplam değerlendirici havuzu, uygunluk durumuna ve daha da önemlisi platforma girilen anahtar kelimelere göre seçilecek binlerce uzmanı içerir. Bu anahtar kelimeler bir açılır listeden seçilirken, birden fazla ana anahtar kelime birden fazla alt anahtar kelime içerirken, bir proje için belirli bir sırayla toplam 3 ana ve alt anahtar kelime çifti seçilir. Ayrıca, başlangıçtaki anahtar kelime seçimini desteklemek için ücretsiz anahtar kelimeler eklenebilir. Anahtar kelimeleri seçerken genellikle birden fazla seçenek vardır, çünkü yapay zeka pili başlangıcı Enerji, ardından Pil ve ardından Makine öğrenimi ile sonuçlanabilir veya bu sırayı tersine çevirebilir. Peki ya proje ticari binalardaki yedekleme sistemleri için enerji depolama çözümleri sağladığı için pazar PropTech veya özellikle gayrimenkul ise? Daha sonra anahtar kelimeler aynı zamanda emlak sektörüne, belirli müşteri segmentlerine (yani kamu hizmetleri şirketlerine) veya benzer konulara da odaklanabilir. Aralarından seçim yapılabilecek pek çok farklı seçenek var ancak şu ana kadar bunların başvurunun değerlendirilmesini nasıl etkileyeceği bilinmiyordu; çünkü şeffaf olmayan değerlendirmeler, incelemelerin rastgeleliği ve 2020'deki son teslim tarihlerinin kısıtlı olması nedeniyle deneme yanılma engellendi. ' Geribildirim European Innovation Council (EIC), değerlendirme sürecine, hakemlerin başvuru sahipleri için çok ayrıntılı bir şekilde yorum bırakmasına olanak tanıyan bir geri bildirim özelliği getirmiştir. Kimlikleri ve geçmişleri başvuru sahibi tarafından bilinmemekle birlikte, değerlendiricilerin spesifik yorumları sıklıkla değerlendiricinin yeniliğe hangi açıdan baktığını ortaya koymaktadır. Eğer bu kişi bilimsel bir bakış açısına, teknik bir bakış açısına sahip veya sektörle iç içe olan biriyse, yorumlar genellikle bu yöne odaklanacaktır. İyi ya da kötü, değerlendiricinin türü teklifin nasıl inceleneceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Birden fazla Adım 1 değerlendirmesini inceledikten sonra, değerlendiricilerin çok farklı bakış açılarına sahip olduğu açıktır. Bir projenin aynı yönü aynı incelemede övülebilir veya eleştirilebilir, bu da yalnızca projenin kalitesini değil, bakış açısını da kritik hale getirir. Deneyimlere göre, değerlendiriciler güçlü bir aksaklık potansiyeli olduğunu görürlerse, olumlu Adım 1 incelemeleri genellikle projenin etkisini, fizibilitesini ve vizyonunu övüyordu; kritik incelemeler ise izole edilmiş teknik veya ticari yönlere odaklanma eğilimindeydi. Kendinize şunu sormak yerine Farklı Bir Yaklaşım: Projemi en iyi hangi anahtar kelimeler tanımlar? Şunu sormak daha iyi bir yaklaşım gibi görünüyor: Bir değerlendiricinin en çok etkilenmesi için hangi altyapıya ihtiyacı vardır? Çoğu zaman, makine öğrenimi alanında çalışan bir bilim insanı belirli bir yapay zeka uygulamasından etkilenmeyebilirken, hedeflediği sektörden bir kişi faydayı hemen görüp olumlu bir görüşe sahip olabilir. Ancak endüstrinin etkisini hayal etmek, bir bilim insanının endüstri katılımcısına kıyasla daha iyi bir izlenim bırakmasını sağlayacak teknolojinin en ileri doğasını hayal etmekten daha zorsa, bunun tersi de doğru olabilir. Değerlendiricilerin seçilmesinin amacı, şirketin sahip olduğu vizyonu anlayacak ve yeniliğe olumlu bir açıdan bakacak uzmanları seçmek olmalıdır. Kaçınılması gereken şu gibi düşüncelerdir: Arka uç sofistike, benzersiz bir yaklaşım izliyor ve bir pazarı sekteye uğratıyor ancak bilimsel açıdan yeterince ileri teknolojiye sahip olduğunu düşünmüyorum. Ürün bilimsel olarak sağlam ama nasıl ikna edeceksiniz? satın alayım mı? Özellikle yazılım çözümleri söz konusu olduğunda, projenin izole bir yönünü eleştirmek için EIC'nin sektördeki aksaklığa ve yeni iş modellerine odaklanmasını ihmal eden püristler olabilir. Sonuç Başvuru öncesinde seçilen anahtar kelimeler hakkında derinlemesine düşünmek ve değerlendiricinin sahip olacağı potansiyel altyapının başvurunun kapsamı ve odak noktasıyla eşleştiğinden emin olmak mantıklı olacaktır. Bu yaklaşım, iyi değerlendiriciler elde etmenin kanıtlanmış bir yöntemi değildir ancak değerlendirme sonucunun ne olacağını açıkça etkileyebilir. Her profesyonel yazar, çelişkili ve fikir birliği olmayan değerlendirmelere sahip uygulamalarla karşılaşmıştır. Çoğu zaman, durumun neden böyle olduğunun nedeni, değerlendiricinin yorumlarından çok açıktır ve bu her zaman onların geçmişlerine göre tanımlanan bakış açılarına bağlıdır. Ne yazık ki bu yaklaşımın çok kısa ömürlü olması muhtemeldir. EIC halihazırda EIC Accelerator'nin 1. Adımı boyunca anahtar kelimeleri toplamaktadır ve ek anahtar kelimeleri manuel olarak seçmek bu aşamada gereksiz görünmektedir. Yine de, değerlendiricilerin seçimi hala etkilenebildiği sürece bu seçim dikkatli yapılmalıdır.

EIC Accelerator'nin 2021 Başarı Oranları Hakkında (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (eski adıyla SME Instrument Aşama 2, bağış ve özsermaye) 2021'de yeni bir gönderim süreci, daha büyük bir bütçe ve yeni başarı eşikleriyle kendini yeniden icat etti (okuyun: AI Araç İncelemesi). İkincisi önemlidir, çünkü şirketlerin bir başvuru için ne kadar zaman harcaması gerektiğini ve reddedilmesi durumunda ne kadar zamanın boşa harcanacağını doğrudan tanımlar (bkz: Başvurmaması Gereken Şirketler). Başarı oranlarının yıllardır 5%'ye yaklaştığı ve 2020'de Ocak'taki 2,7%'den Ekim'deki <1%'ye keskin bir düşüş gördüğü göz önüne alındığında, bu başarı oranlarının artık tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru ilerlemesi muhtemel. Daha önce yayınlanmış bir makale, Adım 1 (kısa başvuru), Adım 2 (tam başvuru) ve Adım 3 (yüz yüze görüşme) olmak üzere bireysel aşamaların potansiyel başarı oranlarını ve öngörülen iş yüklerini araştırdı. Analiz, başarı oranlarını başvuru sahiplerine uygulanan iş yüküyle doğrudan ilişkilendirdiğinden ve aylarca süren boşa harcanan çabalardan kaçınmak için en seçici engellerin sondan ziyade başlangıçta olması gerektiği sonucuna vardığından, analiz başvuru sahipleri için en iyi sonuçlara baktı. 2021 Başarı Oranları Pek çok startup ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmenin (KOBİ) 2021 EIC Accelerator'ye kendi başlarına veya danışmanlar ve profesyonel yazarlar aracılığıyla başvurmuş olmasıyla, artık başarı oranlarının genel dağılımı hakkında sonuçlar çıkarmak mümkün ( okuyun: EIC Accelerator'yi Yeniden Keşfetmek). Adım 1 sürekli olarak başvurulara açık olduğundan onay oranları sürekli değişmektedir ancak 15 Mayıs 2021 itibarıyla 67% şirketi 1.114 şirketten 755'ini geçti. Bu sayının önümüzdeki aylarda nispeten sabit kalması bekleniyor çünkü bu aynı zamanda European Innovation Council'nin (EIC) hedeflediği eşiktir. 2. Adımın sonuçları daha yeni yayınlandı ve (i) başvuru sahiplerinin hazırlık süresi 30 günden az olduğundan, (ii) yeni bir başvuru süreciyle ilgili ilk çağrı olduğundan ve bu sonuçlar yaklaşan kesintileri temsil etmeyebilir. (iii) 3. Adım mülakat jürilerinin geri bildirimleri gelecekteki 2. Adım değerlendirmelerini etkileyebilir. Bununla birlikte Haziran ayında 801 başvurandan 130'u 3. Adım için seçildi; bu da 16% şirketinin bu aşamada başarılı olduğu anlamına geliyor. Not: EIC Accelerator'nin 3. Adımına yönelik 130 görüşme davetinden 24 İsviçreli girişim, İsviçre yetkililerinin Horizon Europe (2021-2027) ile ilgili yakın zamanda aldığı karar nedeniyle uygun görülmedi. Eylül ortasındaki görüşmelere yalnızca 106 şirketin katılacağı dikkate alındığında, bu Aşamada 13% başarı oranı elde edilecektir. Adım 1 ve Adım 2'nin başarı oranlarının birleşimi, Adım 3'e giden toplam 11% başarı oranını verir ve görüşme aşamasının (Adım 3) başarı oranlarının tarihsel olarak 2018/2019'da yaklaşık 50% arasında olduğu göz önüne alındığında, bu EIC Accelerator için genel başarı oranının 5% toplamını yeniden kazanacağı varsayılabilir. Not: Mülakat başarı oranları 2018/2019'da yaklaşık 50% iken, 2019'un 4. çeyreğinde ve 2020 boyunca 30% ile 50% arasında gidip geldi. Yüksek bütçeler ve 24 İsviçreli başvuru sahibinin (tüm davetlilerin 18%'si) 2. Adımdan sonra okulu bırakması nedeniyle. değerlendirmelere göre, 3. Adımın başarı oranları potansiyel olarak 70%'ye ulaşabilir ve bu da 7%+ finansman oranı sağlayabilir. Sonuç 3. Adımda gerçek başarı oranlarının nasıl ortaya çıkacağını ve başvuru formlarında, resmi teklif şablonunda ve değerlendirmelerde (özellikle jüri geribildiriminde) gelecekte yapılacak değişikliklerin bu eşikleri nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek. 2021'de yalnızca 2 kesinti için 1 Milyar Avroluk bütçe de aynı şekilde son derece yüksek, bu da 2021'deki altına hücumun kısa ömürlü olabileceği anlamına geliyor. Kesin olan bir şey var: EIC Accelerator, hiçbir zaman bugün olduğu kadar erişilebilir olmamıştı; pek çok harika proje finansman alma şansının daha yüksek olduğu bir ortamda. Geriye ABM'nin taahhütlerinin arkasında durup durmadığı ve teklifleri birbirine göre sıralamayıp bireyselleştirilmiş GO & NO-GO metodolojisini koruyup korumadığı görülecektir. Durum böyleyse, ABM hızlandırıcısı Horizon Avrupa'nın tamamı (2021-2027) boyunca şu anda olduğu gibi erişilebilir kalabilir, çünkü hiçbir başvuru sahibi veya rekabet bireysel projelerin başarı şansını engelleyemez. Bu ideal senaryo gibi görünse de bunun mümkün olup olmadığı henüz bilinmiyor. Adım 2 veya 3'teki HD'ler bütçeleri aşarsa yalnızca üç seçenek vardır: (1) Ayrımcı faktörlere (yani sektör, maliyetler, cinsiyet) dayalı olarak GO başvuru sahiplerini reddetmek, (2) Onaylanan teklifler için Adım'da bir bekleme listesi oluşturmak 2 veya 3 (yani mülakattan önce veya sonra) veya (3) başka şekilde finanse edilen başvuru sahiplerini geriye dönük olarak reddetmek için sonuçları yayınlamadan önce arka uç değerlendirmeyi değiştirin (yani jüri değerlendirmesini daha katı hale getirin). Bahsetmemiz gereken son bir nokta da, bazı devlet kurumlarının, bir sonraki yılda kendilerine tahsis edilen bütçeyle doğrudan ilgili olması nedeniyle yıllık bütçelerini tamamen harcamak zorunda kaldıkları, dolayısıyla EIC Accelerator'nin Ekim 2021'deki kesintisi durumunda şaşırtıcı sayıda fonlanan şirketin ortaya çıkabileceğidir. Haziran kesintisi mevcut 500 milyon Euro'yu harcamıyor.

Horizon Avrupa (SME Instrument) Kapsamında EIC Accelerator Projelerinin Geliştirilmesine Yeni Bir Yaklaşım

EIC Accelerator blended financing (eski adıyla SME Instrument Aşama 2, hibe ve özsermaye), Horizon Europe (2021-2027) kapsamında tamamen yeni bir finansman programı olarak görülebilir. Yalnızca hibe teklifi sunma sürecini değil, aynı zamanda yararlanıcı olarak seçilen şirket türlerinde önemli değişiklikler görecek olan değerlendirmesini de değiştirdi (okuyun: EIC Accelerator'yi Yeniden Keşfetmek). Bu makale, profesyonel hibe yazarlarının ve danışmanlarının önceki iş akışını, European Innovation Councils (EIC) girişimi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) finansman kolunun bu en yeni versiyonuyla karşılaştırmayı amaçlamaktadır (okuyun: AI Araç İncelemesi). Yenilik hem yazarların hem de değerlendiricilerin her zaman aklında olduğundan, gerekli değişiklikleri yapmak ve yeni ve öngörülemeyen bir ortama uyum sağlamak ikinci doğamızdır. Bu nedenle, büyük danışmanlık şirketleri bile iş akışlarını halihazırda uyarlamış ve verimliliği ve kaliteyi korumak için iç süreçlerini değiştirmeye başlamışlardır. Hibe Teklifi Yazımı 2020'de Nasıl Göründü 2020'de ve Horizon 2020 (2014-2020) kapsamındaki yıllarda, EIC Accelerator (veya daha sonra SME Instrument) başvurularının yazılma süreci oldukça basitti. İşbirliği bir Başlangıç Toplantısı (KOM) ile başlayacak, ilgili dosyaların aktarılması ve ardından yazarlar çoğunlukla özerk bir şekilde çalışmaya başlayacaktı. Mevcut alanın sınırlı olması ve teknolojiyle ilgili derinlik eksikliği nedeniyle, teklifin teknik segmentasyonlar üzerinden kısa, anlatımlı bir açıklamaya odaklanması nedeniyle şirketin kendisinden aşırı girdi alınmasına pek gerek yoktu. 2021 yılında uygulamanın kendisi farklı yapılandırıldığı için bu yaklaşım değişti. Bu makale, eski teklif yazma yönteminin artık nasıl daha fazla işbirliği, derinlik ve karmaşıklık gerektiren daha modern ve incelikli bir yaklaşımla değiştirildiğini vurgulamayı amaçlamaktadır. Eski Yaklaşım Neden Çalışmayı Durdurdu 1. Metin Gereksinimleri ve Uzunluk 2020'nin EIC Accelerator teklifi, ana belge olarak 30 sayfayla nispeten uzundu ancak 2021 sürümü bu sayıyı büyük ölçüde artırdı. Bunun nedeni, uygulama boyunca doldurulması gereken çoğunlukla 1.000 karakterlik çok sayıda metin kutusu olması ve bazı bölümlerin de 5.000 karakter, 10.000 veya sınırsız boşluk içermesidir. Bu nedenle, açıklamalar çok daha ayrıntılıdır ve şirketler her zaman belirli segmentasyon türlerini kullanmadığından genellikle teklifin kendisi için geliştirilmelidir. Örnekler arasında özellikler ve kullanım durumları, Teknoloji Hazırlık Düzeyi (TRL) kilometre taşları, Toplam Kullanılabilir Pazar (TAM), Hizmet Verilebilir Kullanılabilir Pazar (SAM), Hizmet Verilebilir Elde Edilebilir Pazar (SOM) veya Teknoloji Benimseme Yaşam Döngüsü (TALC) yer almaktadır. 2. Teknik Detay ve Derinlik 2020'deki birçok bölüm oldukça yüzeyseldi ve yazarlar, katı sınırlamalar nedeniyle görüntüler de dahil olmak üzere teknoloji açıklaması için genellikle 1 DINA4 sayfasından fazlasını ayırmakta zorlandılar. Yeni özellikler ve kullanım senaryoları modeliyle, her biri 7.000 karakterden oluşan 10 özellik kolayca ayarlanabilir, bu da yalnızca teknoloji açıklaması için 70.000 karakter anlamına gelir. Faaliyet Serbestliği'ni (FTO), mevcut bilgi birikimini, darboğazları ve her bir özelliğin katma değerini açıklama ihtiyacı göz önüne alındığında, benzeri görülmemiş bir derinlik seviyesinin gerekli olduğu açıktır. 1.000 karakter başına 140 kelime ve bir DINA4 sayfasında bir metin bloğu oluşturan 750 kelime olduğu varsayılırsa (resimsiz 2020'nin EIC Accelerator kenar boşlukları kullanılarak), bu, yalnızca özellikler için 13 DINA4 sayfalık saf metin sağlayacaktır. Bunu, görselleri içermesi gereken önceki tek sayfayla karşılaştırıldığında, değişiklik oldukça ciddidir ve 13 sayfa, başka bir yerde de açıklanması gerektiğinden çözümün tüm açıklamasını bile kapsamaz. Bu düzeyde bir derinliğin, Baş Teknik Sorumlu (CTO) ile güçlü işbirlikleri ve yeterli araştırma olmadan doldurulması imkansızdır. Piyasayı, finansı, ticari stratejiyi ve diğerlerini kapsayan tüm bölümlerin boyutunun da aynı şekilde arttığı göz önüne alındığında, 2021 EIC Accelerator teklifinin boyutunun 2020'ye kıyasla kolaylıkla dört katına çıktığı açıktır. 3. Ticari Stratejilere Yönelik Daha Fazla İnceleme Ticari stratejiler ve pazar 2020'nin EIC Accelerator'sinin sayfa kısıtlamaları nedeniyle analizler genellikle oldukça sınırlıydı. Artık şişirilmiş olan 2. Adım süreciyle birlikte bu durum önemli ölçüde değişti. Pazar bölümleri ve özellikle de TALC, belirli pazara girme beklentileriyle müşterilere nasıl ulaşılacağının ayrıntılı bir dökümünü gerektirir. Bu nedenle strateji, aşağıdaki gibi basitleştirilmiş kavramları aşan planlar gerektirecektir: Avrupa Birliği'nde (AB) başlayıp daha sonra küreselleşmek istiyoruz Bize yardımcı olabilecek yerel distribütörlerimiz var 3 yıl içinde 100 müşteriye ulaşmayı bekliyoruz müşteri ağı Yeni şablon, başvuran start-up'lardan ve KOBİ'lerden her bir penetrasyon segmentini tanımlamalarını ve hatta her biri için bir zaman çizelgesi ve Kâr ve Zarar (P&Z) dahil olmak üzere nakit akışları (işletme, yatırım ve finansman) vermelerini ister. Özellikle P&L, her ne kadar yeni e-tablo artık basitleştirilmiş olsa da, TALC'de verilen ve 10 yıldan fazla geleceğe yayılan rakamları hesaba katmak için ek bir döküme ihtiyaç duyacaktır; oysa P&L genellikle yalnızca 5 yılı görüntüler. 4. Diğer Bölümler Go2Market ve teknik bölümler dışında, 2020'de daha yüzeysel oldukları için başvuru sahiplerinden daha fazla girdi gerektiren çeşitli rakamlar ve hususlar bulunmaktadır. Özellikle risk bölümü, yatırım ihtiyaçları ve rakipler (ör. acılar ve kazançlar) şirketin yönetim ekibinden güçlü girdiler gerektirir. 2021'de Proje Geliştirme Nasıl Yapılandırılır Sonuç olarak, teklif yazımının bir danışmana dış kaynak olarak sağlanması şeklindeki önceki müdahalesiz yaklaşım imkansızdır ancak bunun yerini, şirketin ihtiyaç duyulan girdiyi tartışmaya aktif olarak katılması ve bu konuda bilgilendirilmesi gereken daha işbirlikçi bir yaklaşım almıştır. Tüm uygulamanın yapılandırılması için. 2021'deki en büyük değişiklik danışmanlar (veya profesyonel yazarlar) ile müşteriler arasındaki işbirliğidir. Bağımsız bir iş planı taslağı hazırlamak yerine, danışmanların müşterilerini sürece dahil etmeleri gerekiyor ve ölçek büyütmenin yönetim ekibi genellikle oldukça meşgul olduğundan, süreç boyunca mükemmel proje yönetimi sergiliyorlar. Bu değişiklikler hala oldukça yeni ancak eski yöntemlere göre önemli iyileştirmeler şunlar olabilir: Özel Bölümler için Çoklu Başlangıç Çağrıları… Devamını oku

İnovasyona Yeni Bir Açıdan Bakmak: EIC Accelerator Tekliflerinin Değerlendirilmesini Değiştirmek (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (hibe ve özsermaye), 2019'daki artık kullanılmayan SME Instrument Aşama 2'den ilk başlangıcından ve 2019/2020'de EIC Accelerator Pilot olarak takip eden test aşamasından dramatik bir geçiş geçirdi. Birden fazla adım içeren yeni bir başvuru süreci, başvuru için çevrimiçi bir AI platformu ve bir video sunumuyla, yalnızca sürecini değil sonuçlarını da değiştirdi (okuyun: AI Araç İncelemesi). Bu en yeni yinelemeyle birlikte değerlendirme ve teklif şablonunun değişmesiyle, 2020'de ve önceki aşamalarda işe yarayanların 2021'de geçerli olmayabileceği açıktır. Teklifin farklı göründüğü ve ücretsiz bir iş planı yerine önceden belirlenmiş bir yapıya öncelik verdiği açıktır. anlatıyı tanımlar ve tüm şirketlerin uyması gereken belirli bir yol haritasını tanımlar. Ancak EIC Accelerator'deki en yeni değişiklikler üzerinde en önemli etkiye sahip olabilecek faktör, değerlendirmenin kendisi olabilir. SME Instrument Aşama 2 ve EIC Accelerator Pilotundan Uzaklaşmak EIC Accelerator'nin yeni Adım 1'inin amacı, projenin AB'nin ilgisini çekip çekmediğini ve genel risk, inovasyon, ekip ve pazara uyup uymadığını belirlemek için uygulamaların kalite kontrolünü yapmaktır. Kriterler. Bu nedenle, başlangıçta 15 üzerinden en az 13 değerlendirme puanıyla 2020 projelerine verilen eski Mükemmellik Mührü'nü* taklit etmenin bir yolu olarak tanıtılmıştı. Tarihsel olarak, 2018 ile 2020 arasında gönderilen tüm projelerin 30% ila 50%'si vardı. bu seviyeye ulaştı. 60-70%'nin mevcut 1. Adım başarı oranları bu eşiğe oldukça iyi uymaktadır, ancak eşdeğer eski puanın tam 13 yerine 12,5'e tekabül edeceği iddia edilebilir. Yine de 1. Adım, kısmen eskinin yerini alan bir eşik görevi görür. Ancak proje kalitesi söz konusu olduğunda belirgin biçimde farklı bir odağa da sahiptir. Bu kalite unsuru basit bir soruyla incelenebilir: 2020'de 12,5'tan fazla puan alan başvuruların yeniden gönderilmesi 2021'in 1. Adımında otomatik olarak başarılı olacak mı? *Not: Yeni Mükemmellik Mührü artık yalnızca değerlendirme sürecinin 3. Adımına, yani mülakat aşamasına ulaşan bazı şirketlere verilmektedir. 2021 Mükemmellik Mührü, 1. Adım kısa uygulamasıyla veya herhangi bir puanlama türüyle ilişkili değildir ancak finansman programının 2021 öncesindeki önceki yinelemeleri için yararlı bir benzetme görevi görür. 2020'den 2021'e Geçiş: Eşikler ve Kalite EIC, Adım 1'in "değerlendiricilerin ilgisini tetiklemek" için tasarlandığını, bunun da eski SME Instrument Aşama 1 ile karşılaştırıldığında çok yüzeysel bir değerlendirme olduğu anlamına geldiğini belirtti. Adım 1'de yalnızca 5 basitleştirilmiş değerlendirme kriteri varken, 2020 değerlendirmeleri zorunluydu. 17 çok detaylı kriteri ele alın. Projelerin başarısını doğrudan tanımlayan en yeni değerlendirme kriterlerinin artık ağırlıklı olarak inovasyon, risk ve piyasa lehine olduğu, eski kriterlerin ise şirket ve projenin her yönüne eşit ağırlıkta baktığı iddia edilebilir. Bu yaklaşımın faydası veya değiş tokuşları hakkında bir yargıya varılmadan, ne tür projelerin başarılı olacağını açıkça etkiler ve muhtemelen 2020'de ve önceki on yılda gözlemlenenlerden çok farklı olacaktır (okuyun: EICA için Öneriler). EIC Accelerator'ye başvuran bazı ilginç başvuru vakaları gün yüzüne çıkarken, maksimum 15 üzerinden 10 ila 11 arası düşük puanlar gösteren 2020 başvurusu, 2021'de 1. Adımı çok olumlu değerlendirmelerle geçti. İlginç olan, 2020'deki bu kadar düşük puanların, profesyonel yazarların veya danışmanların gözünde genellikle kaybedilmiş bir dava olarak görülmesiydi; çünkü bu, projenin European Innovation Council'yi (EIC) veya startup'ı veya Small'u ikna etmek için gereken karmaşıklıktan yoksun olduğu anlamına geliyordu. Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) iyi düşünülmüş bir iş modeli veya finansal planlaması yoktur. Değerlendirme Kriterlerinin Değiştirilmesi İlk aşamanın yalnızca değerlendiricinin ilgisini en üst seviyeye çıkaracak şekilde tasarlanmasıyla, Avrupa Komisyonu'nun (AK) fazla finansmanı olsa bile 2020'de finansman için dikkate alınmayacak birçok proje artık ilk aşamayı kolaylıkla geçebiliyor. Bunun 2. Adımda nasıl değişeceği belirsizdir ancak değerlendirme kriterlerinin önemli ölçüde değiştiği söylenebilir. 2020'de, iş ortağı ağı üzerinden taşeronluktan müşteri tabanının ayrıntılarına kadar tüm iş modelini kapsayan 17 ayrıntılı kriter vardı (bkz: Başvurmaması Gereken Şirketler). Sorular son derece ayrıntılı ve kapsamlıydı: Müşteriler neden sizden satın alsın? İş modeliniz şirketinizi ölçeklendirebiliyor mu? Ticarileştirmeye yönelik stratejik plan yeterli mi? Herhangi bir IP veya lisanslama sorunu giderildi mi? Ürünün kullanımı kolay mı? … Bu, 2. Adımda 13, 1. Adımda ise yalnızca 5 kriterle değiştirildi. Tüm projeyi kademeli olarak notlandırmak zorunda olan değerlendiricilere çok incelikli sorular sormak yerine, yeni kriterler basitleştirildi ve aynı soruların çoğuna odaklanıldı. daha az ayrıntıyla da olsa. İlginç bir şekilde, yeni kriterler cinsiyet eşitliğini, AB'deki daha geniş faydaları ve toplumsal zorlukları göz ardı ediyor. Bunlar eski değerlendirme kriterlerinde açıktı ancak 2. Adım başvurusunda açıklanması gerekmesine rağmen artık mevcut değiller. Bunun nedeni muhtemelen yeni Stratejik Zorluklar ve arka uçta uygulanan kadın CEO kotasıdır ve ön uç değerlendirmelerinde tekrarlanmaması gerekir. “Devam Et” Kriterleri Yeni değerlendirme kriterlerinde açıkça farklı bir odak noktası vardır; risk, pazar, yenilik ve ekip için güçlü bir tercih vardır ve değerlendiricilere Adım 2 Go'nun 4,5 ila 4,5'e karşılık gelmesi gerektiği talimatını verir. 2020 kurallarına göre 5 puan.** Yukarıda bahsedilen anekdotu tekrar gözden geçirecek olursak, 10,5 puan alan bir başvurunun her bölüm için ortalama puanı 3,5 olacaktır, bu da onun … Devamını oku

Rasph - EIC Accelerator Danışmanlık
tr_TR