Hem

EIC Accelerator Advisory Service: Få tillgång till 2,5 miljoner euro anslag och 15 miljoner euro i eget kapital

Skaffa mallar. Få instruktioner. Få stöd.

Finansiering av störande innovation

Vad är EIC Accelerator?

EIC Accelerator är ett finansieringsprogram från European Innovation Council (EIC) och en del av Horizon Europe. Det finansierar innovativa företag som utnyttjar tekniska genombrott eller vetenskapliga upptäckter (DeepTech) med 2,5 miljoner euro i anslag och/eller 15 miljoner euro i aktiefinansiering per projekt.

Vilka tekniker finansieras?

Bland 400+ förmånstagare sedan 2021, företag sträcker sig över många olika branscher inklusive kapitalintensiva hårdvaru- eller rena mjukvaruföretag med fokus på DeepTech. Det finns inga generella teknikbegränsningar för EIC Accelerator så länge som teknikerna är anpassade till EU:s policy (dvs inga militära tillämpningar etc.) men det finns Tekniska utmaningar som lyfter fram vissa teknologier varje år.

Hur mogen måste en teknik vara?

EIC Accelerator finansierar teknologier som har nått åtminstone Teknikberedskapsnivå (TRL) 5, definierad som "teknologi validerad i relevant miljö". I allmänhet förväntar sig EIC en prototyp eller proof-of-concept av den teknik som finns. Det är också möjligt att ansöka om Grants om tekniken redan har nått TRL6 eller 7 och för ren Equity på TRL8.

Vilken typ av finansiering är tillgänglig?

EIC Accelerator finansierar företag genom Bidrag (upp till 2,5 miljoner euro), Eget kapital (upp till 15 miljoner euro) eller Blended Finance (en kombination av anslag och eget kapital upp till 17,5 miljoner euro). Bidrag är icke-utspädande och engångsbeloppsfinansiering medan Equity presenterar en investering från EIC-fonden eller närstående parter i utbyte mot företagsägande. En sökande kan bestämma typ och storlek på finansieringen de vill ansöka om. I undantagsfall kan större finansieringsbelopp begäras.

Sökande profil

Vem får finansiering?

EIC Accelerator-sökande är vinstdrivande företag som är registrerade i ett berättigat land, men det är det också möjligt för privatpersoner eller investerare att ansöka om EIC Accelerator så länge ett företag grundas innan bidragsavtalet undertecknas. Företagen måste kvalificera sig som en ioberoende små och medelstora företag (SME) med ett antal anställda <250, omsättning ≤50 miljoner euro och balansomslutning ≤43 miljoner euro.

Vilka EU-länder kan ansöka?

EIC Accelerator är tillgängligt för företag eller privatpersoner i alla EU-27 länder Till exempel Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republiken Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Tyskland , Slovenien, Spanien och Sverigeinklusive deras territorier.

Kan andra länder ansöka?

Ja det finns associeringsavtal med Horizon Europe på plats som tillåta företag eller individer i följande länder att ansöka: Albanien, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Kosovo, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Marocko och Storbritannien (Endast bidrag).

Är EIC Accelerator för mig?

Vilka är framgångstalen?

De framgångsfrekvenser publiceras inte explicit för alla 3 utvärderingsstegen men det kan antas att de totala framgångsfrekvenserna från Steg 1 till Steg 3 är 5% eller lägre. Beroende på den årliga budgeten för EIC Accelerator-programmet och antalet sökande per gräns samt typen av ansökningsomgång (dvs. Öppna vs. Utmaningar), framgångsfrekvensen kan vara högre eller lägre.

Passar mitt företag?

EIC Accelerator föredrar i allmänhet mycket innovativ och störande teknik som ofta har en DeepTech, vetenskaplig eller annan teknisk bas. Den söker i allmänhet hög risk och hög belöning företag som planerar att ta ut sin teknik på marknaden. Tidigare har EIC Accelerator finansierat många vetenskapliga innovationer men också rena mjukvaruföretag, SaaS-lösningar eller till och med välfinansierade företag som presenterar lägre riskprofiler.

Bör jag ansöka?

Det är upp till varje företag att bestämma om de vill ansöka om 17,5 miljoner euro EIC Accelerator-finansiering. Viktiga överväganden är riskprofil baserad på programmets framgångsfrekvens, den dags att ansöka och den förmågan att vara uthållig under processen. EIC Accelerator är idealisk för företag som har en tillräcklig landningsbana på minst 6 månader och är inte i behov av omedelbar finansiering samtidigt som investerare och andra finansieringskällor aktivt engageras diversifiera sitt tillvägagångssätt.

Hur man ansöker

Hur ansöker jag?

EIC Accelerator använder en 3-stegs utvärdering bearbeta. Alla 3 steg måste rensas i följd och allt företag som klarat steg 3 kommer att få sin respektive finansiering. Inlämningsprocessen utförs på EU:s Finansierings- och anbudsportal där dokument ska laddas upp till respektive gränstider. Varje inlämning får utvärderingar och kommentarer som en del av den sammanfattande utvärderingsrapporten (ESR) samt ett GO- eller NO GO-betyg.

Hur lång tid tar det?

Det finns ingen standard tidslinje för EIC Accelerator-applikationer. Vissa företag kan vara framgångsrikt på mindre än 6 månader medan andra kan ansöka under 2 år eller mer om de får avslag och/eller hoppar över tidsfrister på grund av tidsbrist. Dessutom har EIC Accelerator ofta  2-4 deadlines per år vilket kan påverka tidslinjen och planeringen av respektive inlämning.

När kan jag ansöka?

Steg 1 av EIC Accelerator är kontinuerligt öppen och företag kan ansöka när som helst. Efter att steg 1 har godkänts kan sökande ansöka till Steg 2 som i allmänhet har 2-4 cut-offs per år. Efter att steg 2 har godkänts bjuds företag in till en Steg 3 intervju ansikte mot ansikte som vanligtvis genomförs genom ett videosamtal inom några veckor efter att steg 2 avslutades.

Vad händer om jag får avslag?

EIC Accelerator följer en "3 slag, du är ute” inställning till avslag. Om ett företag har samlat på sig totalt 3 avslag i alla steg kommer de inte att vara berättigade att återansöka med det specifika projektet eller ett mycket liknande projekt förrän i slutet av Horizon Europe. Däremot betyder detta det varje sökande har flera chanser att förbättra sitt förslag och bli framgångsrika över tid. Det är vanligt att finansierade projekt får avslag på vägen.

Ansökningsprocessen

Steg 1: Den korta applikationen

De Steg 1 kort ansökan består av ett 12-sidigt skriftligt förslag, en 3-minuters videopitch och en 10-sidig pitchdeck förutom vanliga onlineformulärfält. Det tar i allmänhet 2-4 veckor för nya sökande att förbereda alla dokument. Efter inlämningen, 3 av 4 utvärderare måste ge en GO betyg för att projektet ska gå mot steg 2.

Steg 2: Affärsplanen

De Steg 2 affärs plan består av ett långt skriftligt förslag på 50 eller fler sidor samt bilagor såsom en 3-minuters videopitch, en pitchdeck, finansiella dokument, en Freedom to Operate (FTO) analys, en Data Management Plan (DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) och andra utöver vanliga onlineformulärfält. Det tar i allmänhet 6-8 veckor för nya sökande att förbereda alla dokument. Efter inlämningen, 3 av 3 utvärderare måste ge en GO betyg för att projektet ska gå mot steg 3.

Steg 3: Intervjun

De Steg 3 intervju består av en intervju ansikte mot ansikte via videosamtal eller personligen i Bryssel, Belgien. Den innehåller en 10 minuters pitch av den inbjudna sökanden följt av en 35 minuter lång frågestund med EIC-juryns medlemmar. Pitchen använder det inlämnade steg 2-pitchdäcket medan panelen i allmänhet består av 5 jurymedlemmar förutom representanter från EIC och Europeiska investeringsbanken (EIB) samt EIC-programchefer. De förberedelserna för intervjun tar 2 veckor och alla jurymedlemmar måste tillhandahålla en GO för att de sökande framgångsrikt ska få EIC Accelerator-finansieringen.

Vad händer efter att jag fått pengar?

Beroende på den begärda finansieringen due diligence för anslags- och aktiefinansiering påbörjas. För bidraget förberedelse av Grant Agreement Contract (GAC) initieras vilket kräver att sökanden laddar upp olika företagsdokument inklusive ekonomi, Ultimate Beneficiary Owner (UBO) och andra registreringsdokument. För Equity är due diligence genomförs genom EIB som kommer att ha direktkontakt med sökande och sökandes medinvesterare. Aktiefinansieringen tillhandahålls i allmänhet som ett direkt aktietillskott, konvertibla sedlar eller liknande sätt, men idealiskt sett föredrar EIC-fonden att investera med sökandens egna investerare i en större finansieringsrunda.

Vad innehåller sökandeutbildningen?

Alla nödvändiga mallar

Sökande Utbildningsprogram innehåller alla nödvändiga mallar för att skriva steg 1 och steg 2 av EIC Accelerator. Mallarna innehåller detaljerade instruktioner i form av text och video att göra skriften en linjär och okomplicerad process. Mallar är en viktig del av varje bidragsansökan eftersom de i hög grad underlättar skrivprocessen och låter sökande fokusera på det som är viktigt utan att bli distraherad av att försöka konstruera sina egna mallar och strukturer.

Steg 1 Mallar

Steg 1 inkluderar 5 mallar för GoogleDoc och GoogleSheets delas via GoogleDrive för huvudförslagstexten, videoskriptet, projektöversikten (akronym, titel, sammandrag, etc.), en referensvägledning och en grupptabellsamling. Dessa mallar kan användas direkt för skrivprocessen alla dokument kan delas med alla teammedlemmar att delegera och påskynda processen.

Steg 2 mallar

Steg 2 inkluderar 6 mallar för GoogleDoc och GoogleSheets delas via GoogleDrive för huvudförslagets text, Letters of Intent (LOI), Freedom to Operate-analysen (FTO), Data Management Plan (DMP), en företagsöversikt och ett utarbetat budgetplaneringsdokument som använder formler för att automatiskt beräkna den slutliga budget och ekonomiska mått. Alla dokumentmallar använder ett förenklat förhållningssätt till prioritera effektivitet framför komplicerade strukturer och för att effektivt minimera arbetsbelastningen.

Steg 3 Coaching

Förberedelserna för Steg 3-pitchen och intervjun är praktiskt genom personliga coachningssessioner att utveckla den mest effektfulla utbildningsmetoden för varje EIC Accelerator-sökande. Det inkluderar scripting av pitchen samt djupgående frågestunder för att förbereda intervjupersonen för granskningen i den 45 minuter långa intervjun. Baserat på många års erfarenhet kommer coachningen att täcka alla väsentliga aspekter gällande teknik, innovation, ekonomisk hälsa, styrning och företagsbakgrund. Den innehåller ytterligare 2 ytterligare mallar för pitch-skriptet och en slutlig checklista.

Detaljerade skriftliga och videoinstruktioner

Alla medföljande mallar förbättras genom videoträning medan 90+ moduler bryter ner alla viktiga aspekter av skrivprocessen. Dessa moduler hänvisas till i mallarna för steg 1 och steg 2 för att direkt informera skrivprocessen. Detta gör att sökande kan dra nytta av direkt erfarenhet och få en tydlig insikt om hur varje avsnitt eller bilaga måste skrivas för att öka chanserna att lyckas. Det vidare gör det lättare för sökande att delegera eftersom flera anställda kan arbeta parallellt med olika förslagsavsnitt, därigenom överträffar alla konsult- eller bidragsskribenter som vanligtvis arbetar med en enskild författare.

ChatEIC AI Assistant

För OpenAI-prenumeranter får alla EIC Accelerator Training-deltagare tillgång till ChatEIC, en anpassad GPT som använder OpenAI:s GPT-funktionalitet. AI-assistenten har tillgång till allt träningsinnehåll och kan ge råd, strukturera och till och med utarbeta förslagssektioner för varje sökande. Även om det inte rekommenderas att helt lita på det för skrivprocessen, är det en kraftfull assistent som kan göra en långdragen skrivprocess till en förkortad och samarbetsuppgift med resultat som uppnås betydligt snabbare.

Använder ChatEIC

ChatEIC har möjlighet att läsa uppladdade dokument såsom pitchdecks, bidragsansökningar, affärsplaner, vitböcker och andra filer som gör det möjligt extrahera användbar information och strukturförslag. Det kan likaså svara på frågor om skrivprocessen vilket förenklar det övergripande anslagsskrivandet och kan komplettera eller till och med ersätta användningen av videovägledning. Beroende på OpenAI-policyer kan vissa användningsbegränsningar gälla när det gäller antalet uppmaningar per timme.

Varför välja den sökande utbildningen?

Vem känner ditt företag bäst?

Efter att ha haft arbetat med konsultföretag, har många företag två stora klagomål: (i) Den kvaliteten på arbetet var inte som förväntat och (ii) de hamnade måste skriva mycket av förslaget själva i alla fall. Detta beror på arten av bidragsskrivarbranschen där även stora konsultföretag lägger ut det mesta av skrivprocessen på frilansare. Dessa frilansare kommer ofta att vara underbetalda, känna lite ansvar och bytas ofta ut under projektets gång. Detta leder till inkonsekvent arbetskvalitet som påverkar de sökande. Som ett resultat, sökande får ofta ta ansvar och skriva avsnitt för skribenterna så att de få det rätt. Det är ett faktum att ingen känner din verksamhet bättre än du och ditt team.

Arbeta i din egen takt

En stor fördel med att använda EIC Accelerator Training Program är att sökande kan arbeta i sin egen takt. De kan tilldela valfritt antal gruppmedlemmar eller arbeta individuellt för att skriva förslaget över vilken tidslinje som fungerar bäst för deras verksamhet. På grund av återinlämningscykler och ändrade EIC Accelerator-stoppdatum är den allmänna tidslinjen ofta oförutsägbar. Att använda ett träningsprogram är idealisk lösning för att anpassa schemat till standard affärsverksamhet istället för att vara bunden till scheman externa konsulter.

Expertvägledning och AI-skrivning

EIC Accelerator utbildningsprogram är designad av en framgångsrik EIC Accelerator-konsult, Stephan Segler, PhD. Han har skrivit direkt vinna EIC Accelerator-förslag och har väglett sökande genom hela ansökningsprocessen inklusive videoproduktion, pitchmanus, intervjuförberedelser och due diligence. Med djupgående insikter innehåller utbildningsprogrammet en oöverträffad mängd nyanser. Dessutom AI-assistenten ChatEIC kan ge livefeedback och support för sökande på en 24/7-basis för OpenAI-prenumeranter.

Samarbetande skrivande

EIC Accelerator-utbildningen är designad för samarbete. Genom att använda GoogleDrive för att vara värd för dokument och tillhandahålla instruktioner separat för varje enskilt förslagsavsnitt, det låter alla teammedlemmar arbeta parallellt att utarbeta ett förslag mycket snabbare än vad konsulter kunde. Förbi ta bort kunskapsbarriären när man anlitar en extern konsult och genom att särskilja skrivsättet effektiviseras ansökningsprocessen. Alla teammedlemmar kan logga in på respektive videoutbildningsplattform samtidigt samt få tillgång till alla GoogleDrive-mallar och ChatEIC.

Tidigare framgång

Med föregående EIC Accelerator framgångar allt från AI över batteriteknik till återvinning, utbildningsprogrammet bygger på mångsidig erfarenhet inom nyckelområdet mjukvara och hårdvaras som kan tillämpas på alla projekt. Den innehåller detaljerad information om olika tekniska beredskapsnivåer (TRL) överväganden för MedTech eller farmaceutiska teknologier, exempel från olika branscher och innehåller varierande referenser till olika typer av affärsmodeller. Sammanfattningsvis är EIC Accelerator-utbildningen lämplig för alla typer av projekt.

Vem kan få tillgång till sökandeutbildningen?

EIC Accelerator-utbildningen är allmänt tillgänglig för alla kvalificerade sökande som uppfyller kraven ovan. Eftersom EIC Accelerator är ett högriskprogram måste varje sökande avgöra om finansieringsprogrammet på 17,5 miljoner euro är värt tidsinvesteringen. För att få tillgång till Utbildningen är det krävs för att lämna information om EIC Accelerator-sökanden såsom onlineprofilen, företagsdata och representanter för att underlätta screeningsprocessen och säkerställa att företaget uppfyller de allmänna behörighetskraven för EIC Accelerator. Utbildningsprogrammet är endast tillgängligt för vinstdrivande sökande som vill ansöka om anslag på 2,5 miljoner euro och/eller 15 miljoner euro i aktiefinansiering som tillhandahålls av EIC Accelerator för deras företag men är för närvarande inte tillgänglig för konsultföretag eller statliga institutioner.

Nya startups

Många förmånstagare som finansieras under EIC Accelerator är nya företag som bara är några år gamla och tar med en ny teknik till marknaden.

Etablerade företag

Eftersom definitionen av små och medelstora företag är bred, finansierar EIC Accelerator ofta större företag inklusive de som redan har skaffat betydande finansiering och försöker utveckla en ny teknik bredvid sina befintliga produkter.

Avstickare

EIC Accelerator finansierar en mängd olika företag som är avknoppningar från andra företag, universitet eller forskningsinstitut eller är baserade på grundarnas unika tekniska expertis.

Prissättning

Träning

2000 1500 /företag
 • 5 Steg 1 Mallar
 • 6 Steg 2 Mallar
 • Personlig Steg 3 Coaching
 • 90+ instruktionsmoduler
 • 5+ timmars video
 • 24/7 ChatEIC AI Assistant

Framgångens pris

% / finansierat projekt
 • En del av alla planer
 • Framgångsfokuserad
 • Löpande uppdateringar
 • De senaste EIC-uppdateringarna
 • Engagerad intervjucoachning

Begär tillgång till EIC Accelerator-utbildningen

Skicka in dina uppgifter nedan för det första kvalificeringsscreening och att gå med i EIC Accelerator Training Program. Du kommer att kontaktas av oss om du uppfyller kraven för att ansöka om 17,5 miljoner euro EIC Accelerator-finansieringsprogrammet. Om du uppfyller kraven får du ett kontrakt för underskrift följt av tillgång till allt utbildningsmaterial, referenser för utbildningsplattformen och tillgång till ChatEIC.

Fler frågor?

Kontakta Stephan Segler, PhD

  Rasph - EIC Accelerator Consulting
  sv_SE