EIC Accelerator Beratung

Přidělování finančních zdrojů na urychlení převratných technologických inovací prostřednictvím programu EIC Accelerator

Pochopení akcelerátoru European Innovation Council: Komplexní přehled jeho účelu, funkcí a příležitostí pro vizionářské podnikatele

Akcelerátor European Innovation Council (EIC) představuje klíčovou součást komplexní sady iniciativ financování Horizon Europe, pečlivě navržených tak, aby podporovaly špičkové společnosti, které jsou v popředí využívání radikálních technologických pokroků nebo průkopnických vědeckých poznatků, souhrnně známých jako Deep Technology ( DeepTech). S finančním rámcem, který zahrnuje až 2,5 milionu EUR ve formě neředícího grantového financování a potenciálem až 15 milionů EUR v kapitálových investicích na jednotlivý projekt, EIC Accelerator organizuje robustní mechanismus pro pohon vysoce rizikových a vysoce rizikových ovlivnit inovace od konceptu až po realizaci na trhu. Tato strategická infuze kapitálu má za cíl urychlit růstové trajektorie začínajících podniků a malých a středních podniků, které procházejí náročnými fázemi vývoje produktu, škálování a zavádění na trh.

Komplexní přehled cílených technologií způsobilých pro financování prostřednictvím programu EIC Accelerator

Od svého založení v roce 2021 program European Innovation Council (EIC) Accelerator podpořil více než 400 průkopnických podniků, které pokrývají rozmanité spektrum odvětví. To zahrnuje podniky zabývající se vývojem kapitálově náročných hardwarových řešení i podniky zaměřené výhradně na inovace a zavádění sofistikovaných softwarových produktů se zvláštním důrazem na domény Deep Technology (DeepTech). EIC Accelerator zachovává otevřený postoj k široké řadě technologických vylepšení a neklade svým žadatelům překlenující technologická omezení. Aby však zůstaly v souladu se směrnicemi EU, technologie s potenciálními vojenskými aplikacemi jsou vyňaty z úvahy. Kromě tohoto širokého prostoru pro inovace program EIC Accelerator každoročně identifikuje a podporuje řadu technologických výzev. Tyto výzvy jsou navrženy tak, aby zdůrazňovaly a motivovaly pokrok v konkrétních technologických oblastech, které jsou považovány za strategicky důležité a mají vysoký potenciál pro společenský dopad v rámci Evropské unie.

Posouzení úrovně vyspělosti požadované pro technologii, aby se kvalifikovala do programu EIC Accelerator

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator se specificky zaměřuje na inovace, které dosáhly minimálně úrovně technologické připravenosti (TRL) 5, což je fáze charakterizovaná validací technologie v prostředí, které věrně odráží skutečné podmínky. Na této úrovni se očekává, že inovace pokročila za teoretická stádia a ztělesňuje hmatatelný prototyp nebo prokazatelný důkaz konceptu, který dokládá její účinnost a potenciál.

Žadatelé, kteří hledají finanční podporu od EIC Accelerator, mohou žádat o grantové financování, pokud jejich technologie postoupila na TRL 6 nebo TRL 7. Na TRL 6 musí být technologie předvedena v příslušném prostředí a předvést svou schopnost fungovat za podmínek podobných jejím zamýšleným použití. Další postup k TRL 7 naznačuje, že prototyp prošel předvedením prototypu systému v provozním prostředí, které nabízí komplexnější ověření jeho výkonu a vhodnosti.

Pro technologie, které dosáhly TRL 8, kde byl skutečný systém dokončen a kvalifikován prostřednictvím testování a demonstrace, nabízí EIC Accelerator možnost požádat o čistou akciovou investici. Tato možnost financování je navržena tak, aby podporovala poslední fáze technologického vývoje a škálování a usnadnila přechod od inovativní koncepce k produktu nebo řešení připravenému na trh.

Prozkoumání rozsahu finanční podpory nabízené prostřednictvím programu EIC Accelerator

Akcelerátor European Innovation Council (EIC) poskytuje robustní finanční podporu přizpůsobenou potřebám společností připravených na růst a expanzi na trhu. Kvalifikované podniky mohou získat přístup k podstatnému financování prostřednictvím tří různých nástrojů:

1. Grantové financování: EIC Accelerator nabízí neředící grantové financování až do výše 2,5 milionu EUR, přidělené jako jednorázová částka na podporu aktivit, jako je proof of concept, prototyping, systémový vývoj, pilotáž, validace a testování v reálných prostředích. , stejně jako tržní replikace.

2. Kapitálové financování: Pro podniky hledající významnější mechanismus financování může EIC Accelerator poskytnout kapitálové investice dosahující až 15 milionů EUR. Tato kapitálová složka je zajišťována prostřednictvím fondu EIC nebo jeho přidružených společností a zahrnuje kalkulovanou výměnu kapitálu za strategický vlastnický podíl ve společnosti žadatele. To umožňuje výraznější finanční podporu, umožňuje škálování a významný růst bez nutnosti splácet investici jako tradiční půjčka.

3. Smíšené finance: Společnosti, které vyžadují synergii grantového a kapitálového zajištění, mohou využívat smíšené finance, které představují kombinaci obou typů financování až do souhrnného stropu 17,5 milionu EUR. Tento hybridní model financování je strukturován tak, aby využíval výhod grantového financování spolu s značnou kapitálovou infuzí, kterou kapitálové financování nabízí, a poskytuje tak komplexní finanční balíček.

Žadatelé mají flexibilitu při určování modelu financování, který nejlépe odpovídá jejich strategickým cílům a rozsahu jejich inovačního projektu. Mohou přizpůsobit svůj požadavek tak, aby zahrnoval požadovaný typ financování (grant, kapitál nebo blended finance) a specifikovat částku, která odráží jejich potřeby.

Navíc za okolností, kdy rozsah a ambice inovačního projektu ospravedlňují větší investici, je EIC Accelerator otevřen zvažování požadavků, které překračují standardní stropy financování. Tyto výjimečné případy jsou posuzovány na základě jejich individuálních zásluh, což zajišťuje, že ty nejpřevratnější a nejrušivější společnosti mají přístup ke kapitálu potřebnému k dosažení svého plného tržního potenciálu.

Podrobný přehled podnikání a inovačního pozadí žadatele o EIC Accelerator

Kritéria způsobilosti a typy subjektů, které se kvalifikují pro financování EIC Accelerator

Subjekty hledající financování prostřednictvím programu European Innovation Council (EIC) Accelerator musí být především ziskové malé a střední podniky (SME), které jsou právně zapsány v členském státě nebo přidružené zemi, která je považována za způsobilou k účasti. Rámec však vychází vstříc i žádostem jednotlivých podnikatelů a investorů s tím, že kvalifikovaná společnost musí být založena před formálním podpisem smlouvy o grantu.

Aby se podnik kvalifikoval jako malý a střední podnik podle směrnic EIC Accelerator, musí být autonomní, nesmí být spojen s většími firmami, které nespadají do kategorizace malých a středních podniků, ani s nimi nesmí být partnerem. Malý a střední podnik by měl mít méně než 250 zaměstnanců a musí vykazovat buď roční obrat nepřesahující 50 milionů EUR, nebo celkovou bilanční sumu nepřesahující 43 milionů EUR. Tyto finanční limity zajišťují, že financování je zaměřeno na skutečně nezávislé a středně velké subjekty, které chtějí inovovat a rozšiřovat se na trhu.

Kritéria způsobilosti: Seznam členských států Evropské unie kvalifikovaných pro účast v programu EIC Accelerator

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator je strategicky navržen tak, aby byl inkluzivní, a je široce dostupný pro různorodou řadu inovativních subjektů, včetně společností i individuálních podnikatelů sídlících v celé Evropské unii. To zahrnuje všech 27 členských států, konkrétně Rakousko, Belgii, Bulharsko, Chorvatsko, Kyperskou republiku, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Kromě toho program rozšiřuje svůj dosah tak, aby zahrnoval nejvzdálenější regiony a území, které spadají pod jurisdikci těchto členských států, a zajišťuje, že podpora, možnosti financování a zdroje EIC Accelerator jsou dokonale dostupné pro inovátory v celé rozsáhlé geopolitické oblasti Evropské unie.

Kritéria způsobilosti pro země mimo EU pro účast v programu EIC Accelerator

V rámci EIC Accelerator byla pečlivě vytvořena podstatná síť asociačních dohod s programem Horizon Europe. Tato spletitá síť usnadňuje účast různorodé řady subjektů, včetně podniků a jednotlivých inovátorů, z komplexního seznamu zemí mimo EU. Konkrétně jsou způsobilé subjekty se sídlem v Albánii, Arménii, Bosně a Hercegovině, Faerských ostrovech, Gruzii, Islandu, Izraeli, Kosovu, Moldavsku, Černé Hoře, Severní Makedonii, Norsku, Srbsku, Tunisku, Turecku, Ukrajině, Maroku a Spojeném království. požádat, přičemž posledně jmenované jsou způsobilé pouze pro grantové financování. Tyto dohody rozšiřují příležitost pro tyto země, aby se aktivně zapojovaly do špičkových výzkumných a inovačních aktivit, a to v těsném souladu s překlenovacími cíli EIC Accelerator s cílem podporovat převratné inovace v celosvětovém měřítku.

Posouzení vaší kondice: Pochopení, zda je váš inovativní podnik v souladu s kritérii programu EIC Accelerator

Zkoumání podrobné míry úspěšnosti aplikací pro program akcelerátoru European Innovation Council (EIC)

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator udržuje přísný proces hodnocení zahrnující tři různé fáze, ale podrobné míry úspěšnosti odpovídající každé fázi nejsou veřejně zveřejněny. Komplexní analýza konkurenčního prostředí programu však naznačuje, že kumulativní míra úspěšnosti od počátečního předložení v kroku 1 až po konečné rozhodnutí v kroku 3 bude pravděpodobně na nebo pod 5%. Přesná míra úspěšných žádostí je ovlivněna různými faktory, včetně přiděleného ročního rozpočtu EIC Accelerator, objemem obdržených žádostí pro každé uzávěrkové datum a specifickou povahou výzvy k financování – zda spadá do kategorie Otevřená, navržená tak, aby podporovat průlomové inovace v jakékoli oblasti technologie nebo průmyslu nebo v kategorii Výzvy zaměřené na řešení konkrétních společenských problémů.

V důsledku toho může míra úspěšnosti kolísat, růst nebo klesat v reakci na tyto proměnné.

Posouzení způsobilosti vašeho podniku pro program EIC Accelerator: Kritéria a přizpůsobení

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator je zaměřen zejména na podniky, které jsou v popředí inovací, prosazují technologie, které razí novou půdu a potenciálně narušují stávající trhy nebo vytvářejí zcela nové. EIC Accelerator upřednostňuje žadatele se základem v DeepTech, ztělesňující pokročilé vědecké poznatky, nebo ty, které vycházejí z robustního technologického spojení. Charakteristickým znakem této iniciativy je její zaměření na podniky, které navzdory své vnitřní vysoce rizikové povaze slibují značné výnosy díky uvedení převratných technologických řešení na trh.

Během své provozní historie vrhl EIC Accelerator širokou síť, pokud jde o typy inovací, které podporuje. To zahrnuje spektrum vědeckých a technologických úspěchů od průkopnických inovací založených na vědeckém výzkumu až po čistě softwarové podniky. Mezi příjemci byly také platformy Software jako služba (SaaS), které prokázaly všestrannost programu při rozpoznávání různých forem inovativních digitálních řešení. Kromě toho, zatímco EIC Accelerator je proslulý tím, že podporuje vznikající podniky s vyšším rizikovým profilem, nevyhýbal se spolupráci s dobře kapitalizovanými společnostmi, které předvádějí poměrně nižší riziko, a přesto stále splňují přísná kritéria programu pro inovace a potenciální dopad na trh.

Hodnocení vaší způsobilosti: Je EIC Accelerator vhodný pro váš inovativní projekt?

Každý podnik musí provést strategické posouzení, aby rozhodl, zda využít příležitosti k zajištění části z 17,5 milionů EUR přidělených na financování European Innovation Council (EIC) Accelerator. To zahrnuje důkladnou analýzu ochoty podniku riskovat na základě míry úspěšnosti historicky spojené s programem EIC Accelerator. Potenciální žadatelé by navíc měli zvážit časovou investici potřebnou k procesu žádosti a zachovat si odolnost po celou dobu potenciálně prodloužené procesní lhůty.

EIC Accelerator je zvláště vhodný pro podniky, které mají zajištěnou alespoň šest měsíců provozní finanční dráhy, čímž je zajištěno, že tyto subjekty nejsou závislé pouze na okamžitém přísunu kapitálu z tohoto konkrétního mechanismu financování. Kromě toho je pro žadatelské společnosti výhodné aktivně uplatňovat náležitou péči kultivací vztahů s investory a prozkoumáváním alternativních finančních zdrojů, čímž vytváří mnohostrannou strategii financování, která není závislá na jediném zdroji. Takovýto diverzifikovaný přístup k finančnímu plánování podtrhuje důležitost strategického řízení zdrojů, které je ústředním bodem étosu programu EIC Accelerator.

Podrobný průvodce procesem žádosti o program EIC Accelerator

Podrobný průvodce procházením aplikačního procesu pro program EIC Accelerator

European Innovation Council (EIC) Accelerator implementuje přísnou a komplexní třístupňovou metodiku hodnocení pro posouzení opodstatněnosti žádostí o financování. Tento postupný proces vyžaduje, aby žadatelé úspěšně prošli každou fází, než postoupí do další. Teprve po úspěšném dokončení třetí a závěrečné fáze budou firmám přiděleny finanční prostředky, o které požádaly.

První fáze procesu hodnocení zahrnuje předložení krátké žádosti, která má poskytnout stručný přehled navrhovaného inovačního projektu a podnikání žadatele. Ve druhé fázi, pokud je návrh na základě původní žádosti považován za zajímavý, jsou žadatelé vyzváni, aby předložili úplnou žádost, která obsahuje podrobnější obchodní plán a prezentační balíček. Celá aplikace prochází hloubkovou revizí panelem nezávislých odborníků. Třetí fáze sestává z osobního nebo dálkového pohovoru, kde mají žadatelé příležitost předložit svůj návrh přímo porotě složené z odborníků a odpovědět na případné doplňující otázky.

Celý tento proces probíhá prostřednictvím portálu financování a výběrových řízení Evropské unie, centralizovaného online systému, kde musí být veškerá nezbytná dokumentace předložena v souladu s předepsanými termíny uzávěrek pro každé kolo hodnocení. Každé podání je pečlivě hodnoceno a žadatelům je na závěr procesu poskytnuta souhrnná zpráva o hodnocení (ESR). Tento dokument obsahuje podrobnou zpětnou vazbu a hodnocení od odborných hodnotitelů spolu s konečným doporučením buď GO' – což znamená, že žádost splnila nezbytná kritéria a je schválena pro financování, nebo NO GO“ – což naznačuje, že žádost nesplňuje podmínky. pro financování v rámci tohoto kola.

Od žadatelů se očekává, že budou přísně dodržovat termíny portálu a zajistí, aby byla veškerá dokumentace nahrána správně a úplně, protože nesplnění těchto požadavků může ovlivnit způsobilost a úspěch jejich žádosti v konkurenčním prostředí financování EIC Accelerator.

Pochopení časové osy: Doba trvání procesu aplikace EIC Accelerator

Proces podávání žádostí pro EIC Accelerator je charakteristický svou flexibilitou, bez předem definovaného harmonogramu dokončení. Doba od počátečního podání k potenciálnímu úspěchu se mezi žadateli výrazně liší. Podskupina společností může proces navigovat a dosáhnout příznivého výsledku za méně než šest měsíců, což prokáže urychlený postup v požadovaných fázích. Naproti tomu jiní žadatelé mohou zaznamenat delší lhůtu, která může přesáhnout dva roky. Toto prodloužení může být důsledkem několika faktorů, včetně obdržení počátečních zamítnutí nebo potřeby znovu podat žádost, jakož i možnosti zmeškaných lhůt pro podání z důvodu existujících časových omezení ve společnosti.

Je důležité poznamenat, že program EIC Accelerator obvykle určuje dva až čtyři termíny uzávěrky každý kalendářní rok pro podávání žádostí. Tyto lhůty jsou pro žadatele klíčové, aby je zvážili při navrhování svých strategických plánů pro předkládání návrhů. Intervaly mezi těmito daty uzávěrky mohou ovlivnit celkové plánování a načasování aplikací a slouží jako kritické body pro společnosti na jejich cestě konkurenčním výběrovým procesem EIC Accelerator. V důsledku toho musí žadatelé tyto termíny pečlivě zohledňovat jako součást svého komplexního plánování, aby optimalizovali své šance na úspěch.

Časová osa a lhůty pro podání žádosti EIC Accelerator

Krok 1 akcelerátoru European Innovation Council (EIC) je navržen jako otevřená, průběžná fáze, která potenciálním žadatelům umožňuje předkládat své inovativní obchodní koncepty, jak jim to vyhovuje, aniž by je omezovaly konkrétní termíny. Po úspěšném hodnocení v kroku 1 jsou kandidáti způsobilí postoupit do kroku 2, fáze uzávěrky, která je jasně naplánována a vyskytuje se v průměru 2 až 4krát v daném kalendářním roce. Pokud žadatelé absolvují přísný výběrový proces z kroku 2, jsou následně vyzváni, aby se zapojili do třetí a závěrečné fáze hodnocení – krok 3. To znamená osobnější a hlubší hodnocení, které se tradičně provádí prostřednictvím platformy pro videokonference. Tento rozhovor je včas zorganizovaný tak, aby se uskutečnil během několika týdnů po stanovení výsledků kroku 2, což zajišťuje bezproblémový a efektivní postup prostřednictvím komplexního procesu hodnocení EIC Accelerator.

Kroky k přijetí a příležitosti pro zpětnou vazbu po neúspěšné aplikaci EIC Accelerator

European Innovation Council (EIC) Accelerator přijímá komplexní a strukturovaný hodnotící mechanismus, který zahrnuje jasnou politiku pro řešení opakujících se odmítnutí, známé jako 3 údery, jste mimo pravidlo. Podle této směrnice, pokud je návrh společnosti zamítnut při třech různých příležitostech v kterékoli z hodnotících fází programu EIC Accelerator, společnost nebude způsobilá znovu předložit stejný projekt nebo projekt s podobnými cíli a obsahem, dokud nebude uzavřena. rámcového programu Horizon Europe. Tato politika zdůrazňuje význam zdokonalování a vylepšování návrhů na základě obdržené zpětné vazby.

Toto pravidlo však také slouží ke zdůraznění vestavěné podpory pro iterativní zlepšování procesu EIC Accelerator. Každý žadatel má několik příležitostí vylepšit své návrhy inovačních projektů prostřednictvím po sobě jdoucích opětovných předkládání žádostí, čerpajících ze zpětné vazby z předchozích kol, aby posílil sílu své žádosti a soulad s cíli programu. Je pozoruhodné, že řada projektů, které nakonec dosáhnou financování z EIC Accelerator, mohla dříve čelit jednomu nebo více zamítnutím, než dosáhly úspěchu. Tento opakovaný proces demonstruje odhodlání EIC podporovat inovace a umožnit rozvoj žadatelů, přičemž uznává, že cesta k převratným inovacím je často dlážděna počátečními neúspěchy a následnými vylepšeními.

Podrobný průvodce postupem aplikace EIC Accelerator

Krok 1: Odeslání formuláře předběžné žádosti pro program EIC Accelerator

Počáteční fáze procesu podávání žádostí o EIC Accelerator, známá jako Krok 1, vyžaduje, aby žadatelé pečlivě připravili a předložili komplexní sadu materiálů. To zahrnuje podrobný 12stránkový písemný návrh, který popisuje inovační projekt, jeho cíle, odbornost týmu a potenciální dopad na trh. Kromě toho musí žadatelé vytvořit působivé 3minutové video, které slouží jako dynamická a vizuální reprezentace jejich návrhu a umožňuje jim efektivně komunikovat podstatu jejich inovace a obchodního plánu. Tyto komponenty doplňuje stručný 10stránkový prezentační balíček, který vizuálně shrnuje projekt a zdůrazňuje jeho jedinečnou hodnotovou nabídku a komerční potenciál.

Žadatelé také musí vyplnit standardní pole online formuláře žádosti a zajistit, aby byly všechny požadované informace poskytnuty jasným a strukturovaným způsobem. Pro nové účastníky programu EIC Accelerator vyžaduje sestavení těchto aplikačních dokumentů obvykle vynaložené úsilí v rozsahu 2 až 4 týdnů, protože je nezbytné, aby předložené materiály přesně odrážely přednosti inovace a životaschopnost na trhu.

Po předložení návrh vstupuje do fáze přísného hodnocení, kde jej posuzuje panel odborných hodnotitelů. Pro postup do kroku 2 EIC Accelerator musí aplikace získat hodnocení GO od nejméně tří čtvrtin hodnotitelů, což signalizuje, že projekt splňuje vysoké standardy stanovené pro inovační potenciál, kapacitu týmu a potenciální dopad. Dosažení konsenzu minimálně tří ze čtyř hodnotitelů je tak klíčové pro žadatele, kteří doufají, že postoupí vpřed ve vysoce konkurenčním procesu EIC Accelerator.

Krok 2: Vytvořte si svůj komplexní obchodní plán pro EIC Accelerator

Druhá fáze procesu aplikace EIC Accelerator zahrnuje vypracování hloubkového obchodního plánu, který obvykle zahrnuje více než 50 stran a pečlivě popisuje strategické směřování, analýzu trhu, inovační potenciál, plán implementace a předpokládaný dopad navrhovaného podniku. . Tento obsáhlý dokument je doplněn sadou kritických příloh, včetně, ale nejen:

 • Stručné, působivé 3minutové video, které shrnuje podstatu obchodní nabídky a její jedinečnou hodnotovou nabídku.
 • Pitch deck, profesionálně navržený tak, aby stručně sdělil klíčové body obchodního plánu zúčastněným stranám a hodnotitelům.
 • Důkladná sada finančních dokumentů, které poskytují transparentní pohled na aktuální finanční zdraví společnosti a budoucí finanční projekce.
 • Podrobná analýza svobody provozu (FTO), která zajišťuje, že jsou jasně identifikována práva duševního vlastnictví a jsou řešeny potenciální právní překážky.
 • Plán správy dat (DMP), který nastiňuje metodiky sběru, ukládání, ochrany a sdílení dat generovaných v rámci projektu.
 • Letters of Intent (LOI), prokazující zájem trhu a ověření ze strany potenciálních zákazníků nebo partnerů.
 • Životopisy (CV) hlavních členů týmu, ukazující odborné znalosti a zkušenosti, které každý přináší do projektu.

Kromě toho jsou žadatelé povinni vyplnit standardní pole v online formuláři žádosti, aby bylo zajištěno, že všechny požadované informace jsou přesně zachyceny.

Pečlivá příprava těchto dokumentů je úkolem, na jehož dokončení si žadatelé obvykle přidělují 6 až 8 týdnů, aby zajistili, že každý aspekt návrhu bude vybroušený a bude v souladu s vysokými standardy očekávanými hodnotiteli EIC Accelerator.

Po předložení žádosti je porota tří nezávislých hodnotitelů pověřena komplexním posouzením žádosti. Je nezbytné, aby projekt získal jednomyslné hodnocení GO od všech tří hodnotitelů, aby mohl postoupit do kroku 3 schématu EIC Accelerator. Toto jednomyslné schválení slouží jako důkaz výjimečné kvality a potenciálu posuzovaného projektu.

Krok 3: Důkladná prezentace kandidáta prostřednictvím procesu pohovoru s panelem EIC Accelerator

Krok 3 pohovoru EIC Accelerator je pečlivá a komplexní fáze hodnocení, která vyžaduje, aby se kandidáti zapojili do přímého dialogu buď prostřednictvím platformy pro videokonference, nebo osobní účasti na určeném místě v Bruselu v Belgii. Tato kritická fáze začíná tím, že žadatel předloží stručnou, ale působivou prezentaci své inovace a obchodního případu, která netrvá déle než 10 minut, s využitím prezentačního balíčku připraveného a předloženého během kroku 2 procesu žádosti.

Po této nabídce je žadatel podroben přísnému 35minutovému výslechu otázek a odpovědí porotou EIC – porotou záměrně složenou z odborníků s různým zázemím, aby bylo zajištěno rozmanité a holistické hodnocení. Tento panel obvykle zahrnuje pět významných členů poroty, ale přítomnost není omezena pouze na tyto odborníky. Skupinu doplňují zástupci European Innovation Council (EIC) Evropské komise a Evropské investiční banky (EIB) a také manažeři programů EIC, kteří do procesu hodnocení vnášejí své specializované pohledy.

Žadatelům se doporučuje, aby si před tímto pohovorem vyhradili celé dva týdny na důkladnou přípravu, protože sázky jsou vysoké a kontrola je intenzivní. Během tohoto období potenciální laureáti pečlivě zdokonalují svůj názor, předvídají možné otázky a plánují, jak efektivně komunikovat hodnotu své inovace. Je bezpodmínečně nutné, aby každý člen poroty EIC dal najevo svůj souhlas – označený jako GO –, aby byl kandidát považován za úspěšného a zajistil si kýžené financování EIC Accelerator, které je zásadní pro posun převratných inovací z koncepční fáze na trh.

Další kroky a pokyny pro úspěšné žadatele: Navigace v postupech po financování s EIC Accelerator

Po potvrzení částky financování požadované žadatelem zahájí EIC Accelerator důkladný proces due diligence přizpůsobený buď komponentě grantu nebo komponentě vlastního kapitálu. Pro žadatele o grantové financování tato fáze zahrnuje pečlivé sestavení smlouvy o grantu (GAC). Jde o kritickou fázi, kdy se od žadatelů požaduje, aby poskytli komplexní dokumentaci ke kontrole. Tato dokumentace obsahuje podrobný finanční přehled společnosti, identifikaci a ověření konečného skutečného vlastníka (UBO) spolu s požadovanou registrací společnosti a základními dokumenty, které lze nahrát prostřednictvím vyhrazeného portálu EIC Accelerator.

Současně je due diligence pro akciovou složku vedena Evropskou investiční bankou (EIB). Tento postup zahrnuje systematické a interaktivní hodnocení, během kterého EIB naváže přímou komunikační linku s žadateli i případnými spoluinvestory spojenými s žadatelem. Cílem je získat hluboké porozumění podnikání a jeho zainteresovaných stran, a tím usnadnit správné investiční rozhodnutí.

Akciové financování se obvykle provádí prostřednictvím strategických finančních nástrojů, které mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, přímé kapitálové investice, konvertibilní dluhopisy nebo jiné srovnatelné finanční nástroje. Je však třeba poznamenat, že fond EIC preferuje účast ve větších kolech financování spolu se stávajícími investory žadatele. Tato strategie společného investování slouží k využití kolektivní finanční síly a důvěry spojené investorské základny, čímž se zvyšuje potenciál růstu průkopnického podniku.

Komplexní přehled komponent školení poskytovaných žadatelům v programu EIC Accelerator

Komplexní sbírka požadovaných šablon pro proces aplikace EIC Accelerator
Školicí program pro uchazeče o EIC Accelerator nabízí vyčerpávající sadu pečlivě vytvořených šablon navržených tak, aby zjednodušily přípravu podání v 1. i 2. kroku pro EIC Accelerator. Tyto šablony jsou obohaceny o komplexní pokyny, které jsou dodávány prostřednictvím textových pokynů a instruktážních videí. Tento přístup zajišťuje systematický a jasný postup v procesu podávání žádosti a umožňuje žadateli efektivně přejít z jednoho kroku na druhý.

Tyto šablony zdůrazňují význam dobře strukturovaného rámce a slouží jako nepostradatelný nástroj v jakékoli žádosti o grant a účinně zjednodušují fázi psaní. Poskytují solidní základ, který eliminuje potřebu žadatelů vynakládat čas a zdroje na vývoj vlastního formátu. V důsledku toho to umožňuje začínajícím inovátorům nasměrovat svou pozornost a úsilí k hlavnímu obsahu jejich aplikace – formulování inovace, potenciálního dopadu a obchodní strategie – a zároveň si být jisti, že strukturální integrita jejich podání je v souladu s vysokými standardy a požadavky EIC Accelerator.

Krok 1: Podrobné šablony aplikací pro program EIC Accelerator

Počáteční fáze procesu aplikace EIC Accelerator, krok 1, zahrnuje komplexní sadu pěti pečlivě vytvořených šablon, speciálně navržených pro Dokumenty Google a Tabulky Google a snadno dostupné prostřednictvím Disku Google. Tyto šablony jsou přizpůsobeny pro různé součásti aplikace, včetně:

 1. Šablona textu hlavního návrhu: Vytvořená tak, aby žadatelům vedla při formulování základního příběhu jejich návrhu, se strukturovanými sekcemi, které zajistí, že budou důkladně pokryty všechny kritické aspekty projektu.
 2. Šablona pro skriptování videa: Vyvinutá, aby pomohla týmům při psaní přesvědčivého a výstižného prezentačního videa, které je nedílnou součástí aplikace, a poskytuje jasný rámec pro prezentaci jejich inovativních konceptů.
 3. Šablona Přehled projektu: Tato šablona je navržena tak, aby na první pohled zachytila základní informace o projektu, včetně akronymu projektu, názvu a poutavého abstraktu, který výstižně vyjadřuje podstatu projektu.
 4. Referenční dokument s pokyny: Poskytuje uživatelům podrobný návod, jak efektivně využívat šablony a dodržovat standardy pro předkládání EIC Accelerator, přičemž zajišťuje, že jsou zahrnuty a dobře prezentovány všechny potřebné informace.
 5. Šablona kolekce týmových tabulek: Usnadňuje organizaci informací o členech týmu, rolí a příspěvků, což umožňuje jasné znázornění lidských zdrojů projektu.

Tyto šablony byly pečlivě vyvinuty, aby zjednodušily proces psaní a přípravy aplikace. Využitím těchto nástrojů mohou žadatelé zachovat soudržnou strukturu a tón ve svých dokumentech. Kromě toho kolaborativní povaha těchto šablon na Disku Google umožňuje bezproblémové sdílení mezi členy týmu, což umožňuje efektivní delegování a urychluje proces přípravy. S těmito zdroji, které mají k dispozici, mohou žadatelé o EIC Accelerator zvýšit kvalitu a koherenci svých podání, čímž výrazně zvýší svůj potenciál pro úspěšnou žádost.

Krok 2 Šablony aplikační dokumentace pro kandidáty EIC Accelerator

Krok 2 procesu žádosti EIC Accelerator poskytuje žadatelům ucelenou sadu šesti pečlivě navržených šablon, které jsou k dispozici prostřednictvím Disku Google pro snadný přístup a spolupráci. Tyto šablony jsou speciálně přizpůsobeny pro základní součásti aplikace, včetně hlavního popisu návrhu, Letters of Intent (LOI), komplexní analýzy svobody provozu (FTO), podrobného plánu správy dat (DMP), stručného, ale komplexního profilu společnosti. a pokročilou tabulku plánování rozpočtu.

Každá šablona, ať už jde o dokument Google nebo tabulku Google, je vytvořena s důrazem na uživatelskou přívětivost a zajišťuje, že složitost obsahu neohrozí efektivitu procesu aplikace. Dokument plánování rozpočtu je pozoruhodný zejména svými vnořenými vzorci, které umožňují automatické výpočty konečných rozpočtových čísel a souvisejících finančních metrik, čímž žadatelům zjednodušují aspekt finančního plánování. Tyto šablony ztělesňují strategickou rovnováhu, vyhýbají se příliš složitým strukturám ve prospěch jednoduchého formátu, který usnadňuje efektivní a racionalizovanou přípravu návrhu, a tím snižuje administrativní zátěž žadatelů.

Krok 3: Obchodní koučink na míru pro kandidáty EIC Accelerator

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator pečlivě připravuje kandidáty na výběr a pohovor ve Kroku 3 prostřednictvím komplexního a přizpůsobeného koučovacího programu. Každému potenciálnímu zákazníkovi EIC Accelerator se dostává osobní pozornosti, která zajišťuje, že jeho příprava je vyladěna tak, aby vytvořila co nejpřesvědčivější a nejpřesvědčivější prezentaci. To zahrnuje pečlivé vytvoření příběhu o prezentaci s ohledem na jedinečnou hodnotu a silné stránky inovace každého žadatele.

V očekávání impozantního hodnocení během 45minutového pohovoru jsou vedeny hloubkové schůzky s otázkami a odpověďmi, které kandidátovi vybaví schopnost sebevědomě řešit a procházet jakékoli dotazy, které mohou vyvstat v souvislosti s jejich projektem nebo podnikáním. Koučování čerpá z bohatého poznatku nasbíraného za mnoho let v oboru a zahrnuje klíčová témata, jako jsou složitosti navrhované technologie nebo inovace, robustnost finančních struktur a strategické postupy řízení společnosti.

Kromě toho mají žadatelé k dispozici dvě další šablony speciálně navržené pro pomoc při strukturování a upřesňování jejich nabídky. Tyto šablony slouží jako neocenitelné nástroje pro efektivní organizaci obsahu a srozumitelnou a účinnou komunikaci klíčových bodů. Jako závěrečnou tečku za komplexním přípravným balíčkem je k dispozici pečlivě sestavený kontrolní seznam. Tento kontrolní seznam slouží jako kritický nástroj pro závěrečnou kontrolu, aby bylo zajištěno, že všechny klíčové prvky výběrového řízení a předpokládané otázky byly dostatečně vyřešeny, takže kandidát s jistotou vstoupí do fáze pohovoru v rámci hodnocení EIC Accelerator.

Komplexní písemné pokyny a hloubkové video tutoriály pro proces aplikace EIC Accelerator

Šablony EIC Accelerator jsou pečlivě vytvořeny tak, aby zahrnovaly obohacené výukové zkušenosti prostřednictvím rozsáhlé sady výukových video materiálů. Komplexní knihovna zahrnuje více než 90 modulů, které pečlivě rozebírají každý kritický aspekt cesty vývoje návrhu. Tyto instruktážní jednotky jsou hladce integrovány jako reference v šablonách Krok 1 a Krok 2, což zajišťuje, že budou sloužit jako praktický průvodce procesem tvorby příběhu.

Žadatelé mohou využít tuto pokročilou strukturu k tomu, aby čerpali z destilovaných zkušeností a rad ostřílených profesionálů, čímž získají křišťálově jasné pochopení očekávání a standardů pro každou samostatnou část nebo přílohu jejich návrhu. Tento strategický přístup je navržen tak, aby podstatně zvýšil pravděpodobnost podání úspěšné žádosti.

Modulární design našich zdrojů navíc umožňuje týmům žadatelů efektivně distribuovat pracovní zátěž návrhu. Tím, že umožňuje více členům týmu souběžně řešit různé segmenty návrhu, je podporováno prostředí pro spolupráci a agilní vývoj návrhů. Tato výhoda je strategickou odchylkou od tradičního poradenského přístupu nebo závislostí na jediném externím řešiteli grantů, což často vede k efektivnějšímu a rychlejšímu procesu vytváření návrhů. Tento týmový přístup nejen posiluje interní odbornost, ale také nastoluje impozantní tempo, které překonává konvenční metody a nastavuje žadatele na rychlou trajektorii úspěchu EIC Accelerator.

ChatEIC: Váš pokročilý asistent s umělou inteligencí pro navigaci v programu EIC Accelerator

Exkluzivně pro předplatitele OpenAI má každý účastník zapsaný do školícího programu EIC Accelerator výsadu odemknout schopnosti ChatEIC, pokročilé platformy řízené umělou inteligencí, která je přizpůsobena k využití inovativních funkcí, které jsou součástí generativních předtrénovaných transformátorů (GPT) OpenAI. ChatEIC je důmyslně naprogramován tak, aby spolupracoval s komplexním úložištěm školicích materiálů, což zajišťuje, že dokáže poskytovat bystré rady, pečlivě organizovat rámce návrhů a dovedně vytvářet předběžné návrhy sekcí návrhů šitých na míru jedinečné vizi projektu každého žadatele.

Ačkoli použití tohoto asistenta umělé inteligence jako jediného zdroje pro sestavování návrhu není vhodné – zachování autentického hlasu a zraku žadatele je prvořadé – ChatEIC je impozantním digitálním spojencem. Bezproblémově přeměňuje tradičně namáhavé psaní návrhů ve vysoce efektivní, synergickou aktivitu. Harmonizací talentů lidského intelektu s efektivitou AI urychluje ChatEIC časovou osu vývoje návrhu, což nakonec pohání účastníky k jejich cílům rychleji a efektivněji.

Maximalizace efektivity s ChatEIC: Váš komplexní průvodce navigací a využíváním interaktivní komunikační platformy EIC Accelerator

ChatEIC je vybaven pokročilými schopnostmi porozumění dokumentům, které mu umožňují pečlivě analyzovat širokou škálu nahraných materiálů, včetně, ale bez omezení na ně, grantových žádostí, komplexních obchodních plánů a složitých bílých knih. Ponořením se do obsahu těchto dokumentů ChatEIC zdatně extrahuje klíčové informace, které používá k systematickému uspořádání a vylepšení různých částí návrhu. Kromě toho je tento inteligentní nástroj zběhlý ve vyhledávání dotazů souvisejících se složitostí procesu psaní grantů, čímž zjednodušuje úkol pro žadatele a potenciálně odstraňuje potřebu videonávodů a dalších forem výukové pomoci.

Ve snaze přizpůsobit se dynamickému regulačnímu prostředí platformy OpenAI je ChatEIC navržen s ohledem na flexibilitu. Jako takový pracuje s určitými parametry, které mohou omezovat použití, zejména s ohledem na objem výzev, které může zpracovat během dané hodiny. Tato omezení jsou závislá na převažujících zásadách stanovených OpenAI a jsou navržena tak, aby zajistila shodu s regulačními standardy a optimální funkčnost v rámci podpory EIC Accelerator.

Klíčové výhody účasti v komplexním vzdělávacím programu EIC Accelerator pro žadatele

Identifikujte klíčové osoby s hlubokými znalostmi o vnitřním fungování vaší společnosti

Mnoho podniků, které využilo služeb profesionálních poradenských firem, vyjádřilo dvě převládající stížnosti: za prvé, kvalita výstupů neodpovídala jejich očekáváním a zadruhé, břemeno sestavení podstatné části grantového návrhu se vrátilo na jejich vlastní týmy. Tento scénář vychází z převládající praxe v oblasti grantového poradenství, kde významné poradenské společnosti často delegují jádro vývoje rukopisu na externí pracovníky na volné noze. Tito nezávislí dodavatelé, často odměňovaní sazbami neodpovídajícími složitosti úkolu, mohou postrádat nezbytnou motivaci, aby se plně zavázali k úspěchu projektu, a mohou být vystaveni rotaci během životního cyklu projektu. Tato dynamika vyvolává kolísání úrovně práce, což nepříznivě ovlivňuje kvalitu návrhů předložených žadateli. V důsledku toho jsou žadatelé nuceni zasáhnout a vytvořit části žádosti, aby zajistili předání svého obchodního příběhu s požadovanou přesností a hloubkou. Toto doplnění se stává nezbytným kvůli nezpochybnitelnému poznatku, že nejautentičtější a nejkomplexnější chápání podnikání má ze své podstaty jeho interní tým.

Postup přes EIC Accelerator tempem přizpůsobeným vašemu individuálnímu rozvrhu

Školicí program EIC Accelerator nabízí neocenitelnou výhodu tím, že poskytuje žadatelům flexibilitu přizpůsobit proces vývoje návrhu jejich jedinečným požadavkům. Účastníci mají autonomii určovat složení svého týmu, přičemž se rozhodnou buď rozdělit pracovní zátěž mezi několik členů týmu, nebo postupovat individuálně podle svých strategických preferencí. Tento přizpůsobitelný přístup jim umožňuje pečlivě sladit postup jejich návrhu s rytmem, který vyhovuje provozní dynamice jejich podniku.

Vzhledem k tomu, že plán k předložení může být ovlivněn proměnlivostí intervalů opětovného předložení a kolísáním termínů uzávěrky EIC Accelerator, je školicí program navržen tak, aby se těmto nejistotám přizpůsobil. Tato přizpůsobivost zajišťuje, že žadatelé nejsou nuceni dodržovat pevné harmonogramy stanovené externími poradenskými službami. Místo toho mohou přípravu návrhu hladce začlenit do svých probíhajících obchodních aktivit a zajistit, že účast v EIC Accelerator nenaruší jejich standardní provozní kadenci. V důsledku toho je školicí program optimálním řešením pro udržení kontinuity podnikání při využití pozoruhodné příležitosti, kterou nabízí EIC Accelerator.

Hloubkové odborné konzultace a pokročilá podpora psaní za pomoci umělé inteligence pro návrhy EIC Accelerator

Tréninkový program EIC Accelerator byl pečlivě zkonstruován pod odborným vedením Dr. Stephana Seglera, zkušeného konzultanta EIC Accelerator, který je známý svými působivými výsledky při vytváření vítězných návrhů pro program EIC Accelerator. Dr. Segler rozšiřuje své rozsáhlé zkušenosti nejen vytvářením působivých aplikací, ale také nabídkou komplexní podpory, která zahrnuje všechny fáze procesu žádosti. Jeho mentorství zahrnuje složitosti vytváření přesvědčivých videí, skriptování poutavých návrhů a provádění důkladných příprav na pohovory až po navigaci ve složitosti procesu due diligence.

Tento školicí program se vyznačuje podrobnou pozorností věnovanou jemnostem a nuancím souvisejícím s cestou aplikace EIC Accelerator, jak informuje Dr. Segler z hlubokého porozumění a osobních úspěchů v rámci programu. Ztělesňuje bohatou zásobárnu znalostí, zachycující podstatu toho, co je potřeba k úspěšnému úspěchu v této vysoce konkurenční aréně.

Program navíc doplňuje inovativní ChatEIC, virtuální asistent poháněný umělou inteligencí, přístupný výhradně předplatitelům OpenAI. ChatEIC je připraven nabídnout okamžitou, nepřetržitou zpětnou vazbu a pomoc, čímž změní strukturu podpory pro žadatele. Díky své schopnosti zapojit se do interakcí v reálném čase slouží ChatEIC jako neocenitelný zdroj pro kandidáty, kteří hledají okamžitou radu a směr v jakékoli fázi procesu své žádosti.

Vylepšené týmové strategie psaní v rámci EIC Accelerator

Modul školení EIC Accelerator je pečlivě vytvořen tak, aby usnadnil synergickou spolupráci mezi členy týmu. Školení využívající robustní možnosti Disku Google jako centrálního úložiště pro správu dokumentů zajišťuje, že všechny relevantní materiály jsou dostupné v reálném čase, a umožňují tak souběžné příspěvky od více členů týmu v různých částech návrhu. Tato metoda výrazně urychluje proces přípravy návrhu a překonává tradiční přístupy založené na poradenství.

Školení je strategicky rozděleno s komplexními instrukcemi šitými na míru každé jednotlivé části návrhu. Tento modulární design účinně odstraňuje tradiční bariéry znalostí, se kterými se často setkáváme při využívání externích poradenských služeb, a umožňuje tak soběstačnější a efektivnější aplikační proces.

K dalšímu posílení zážitku ze spolupráce školení zahrnuje synchronizovanou platformu videoškolení, která umožňuje všem členům týmu zapojit se do procesu učení současně. Toto sdílené výukové prostředí doplňuje okamžitá dostupnost všech šablon a zdrojů Disku Google spolu s integrovaným komunikačním nástrojem ChatEIC, který podporuje dialog a výměnu nápadů v reálném čase. Výsledkem je soudržná, efektivní a interaktivní cesta vývoje návrhů, která týmům umožňuje vytvářet vysoce kvalitní návrhy se zvýšenou efektivitou a sladěním.

Záznam úspěchů v rámci programu EIC Accelerator

Školicí program EIC Accelerator, který čerpá z bohaté historie předchozích triumfů v řadě sektorů, je pečlivě vytvořen a zahrnuje komplexní poznatky z průkopnických pokroků v oblastech, jako je umělá inteligence, špičková technologie baterií a inovativní procesy recyklace. Naše osnovy jsou založeny na rozsáhlém spektru odborných znalostí v oblasti softwaru i hardwaru, což zajišťuje, že předávané znalosti jsou vysoce přenosné a relevantní napříč mnoha typy projektů. Program poskytuje hloubkový průzkum specifických požadavků a milníků spojených s různými úrovněmi technologické připravenosti (TRL), zejména se zaměřením na různé požadavky v oblasti MedTech a farmacie. Nabízí nepřeberné množství případových studií z různých odvětví, které slouží k ilustraci praktické aplikace teoretických konceptů. Kromě toho školení zahrnuje širokou škálu rámců obchodních modelů, které demonstrují jejich použitelnost a potenciální přizpůsobení různým podnikatelským aktivitám. Nakonec je školicí program EIC Accelerator pečlivě navržen tak, aby byl univerzálně použitelný a vybavil inovátory a podnikatele znalostmi a dovednostmi nezbytnými k tomu, aby vynikli v jakémkoli projektu, do kterého se zapojí.


Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro ostatní poradenské společnosti i v grantovém prostoru profesionální spisovatelé grantů kteří jsou najati jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.


Tento článek napsal ChatEIC. ChatEIC je asistent EIC Accelerator, který dokáže poradit s psaním návrhů, diskutovat o aktuálních trendech a vytvářet zasvěcené články na různá témata. Články napsané ChatEIC mohou obsahovat nepřesné nebo zastaralé informace.


Máte zájem o najmutí spisovatele, který bude žádat o granty v EU?

Neváhejte se obrátit zde: Kontakt

Hledáte tréninkový program, kde se naučíte, jak se přihlásit na EIC Accelerator?

Najdete ho zde: Výcvik

 

 

Aktualizace EIC Accelerator

Termíny / EIC Accelerator Termíny uzávěrky 2024

 • Krok 1
  • otevřít teď
 • Krok 2 (zavírá v 17:00 bruselského času)
  • 1Svatý odříznout: -
  • 2nd odříznout: -
  • 3rd odříznout: -
  • 4čt odříznout: 3. říjnard 2024
 • Krok 3
  • 1Svatý odříznout: -
  • 2nd odříznout: 10. červnačt do 14čt 2024
  • 3rd odříznout: -
  • 4čt uzávěrka 2024: 13. lednačt do 17čt 2025

Termíny / EIC Transition Termíny uzávěrky 2024

 • EIC Transition Otevřeno
  • 1Svatý odříznout: 18. záříčt 2024

Termíny / EIC Pathfinder Termíny uzávěrky 2024

 • EIC Pathfinder Otevřeno
  • 1Svatý odříznout: -
 • EIC Pathfinder výzvy
  • 2nd odříznout: 16. říjnačt 2024

Pracovní program EIC

EIC Accelerator výzvy

 • Všechny výzvy
  • Human Centric Generative AI vyrobené v Evropě
  • Povolení virtuálních světů a rozšířené interakce v aplikacích s vysokým dopadem na podporu realizace Průmyslu 5.0
  • Povolení komponent smart edge a kvantové technologie
  • Potraviny z precizní fermentace a řas
  • Léčiva na bázi monoklonálních protilátek pro nové varianty nově se objevujících virů
  • Obnovitelné zdroje energie a celý jejich hodnotový řetězec včetně vývoje materiálů a recyklace komponentů

Pokyny pro fond EIC (kapitál)

Stránka výzvy EIC Accelerator, šablony návrhů a odkazy na odeslání

1 Členové poroty TP4T

Seznam způsobilých zemí EIC Accelerator

 • Všechny způsobilé země EIC Accelerator
 • členské státy EU-27
  1. Rakousko
  2. Belgie
  3. Bulharsko
  4. Chorvatsko
  5. Kyperská republika
  6. Česká republika
  7. Dánsko
  8. Estonsko
  9. Finsko
  10. Francie
  11. Německo
  12. Řecko
  13. Maďarsko
  14. Irsko
  15. Itálie
  16. Lotyšsko
  17. Litva
  18. Lucembursko
  19. Malta
  20. Holandsko
  21. Polsko
  22. Portugalsko
  23. Rumunsko
  24. Slovensko
  25. Slovinsko
  26. Španělsko
  27. Švédsko
 • Smlouvy o přidružení s právními účinky
  1. Albánie
  2. Arménie
  3. Bosna a Hercegovina
  4. Faerské ostrovy
  5. Gruzie
  6. Island
  7. Izrael
  8. Kosovo
  9. Moldavsko
  10. Černá Hora
  11. Severní Makedonie
  12. Norsko
  13. Srbsko
  14. Tunisko
  15. krocan
  16. Ukrajina
 • Přechodná asociační ujednání
  1. Maroko
  2. Spojené království (dotace, ale žádný kapitál)
 • Zámořské země a území (ZZÚ) Propojené s členskými státy
  1. Aruba (Nizozemsko)
  2. Bonaire (Nizozemsko)
  3. Curação (Nizozemsko)
  4. Francouzská Polynésie (Francie)
  5. Francouzská jižní a antarktická území (Francie)
  6. Grónsko (Dánsko)
  7. Nová Kaledonie (Francie)
  8. Saba (Nizozemsko)
  9. Svatý Bartoloměj (Francie)
  10. Sint Eustatius (Nizozemsko)
  11. Sint Maarten (Nizozemsko)
  12. St. Pierre a Miquelon (Francie)
  13. Ostrovy Wallis a Futuna (Francie)

Status malého a středního podniku (SME).

 • definice MSP
  • Počet zaměstnanců < 250
  • Obrat ≤ 50 milionů EUR
  • Celková rozvaha ≤ 43 milionů EUR

Kontaktujte European Innovation Council (EIC) a podporu výkonné agentury pro malé a střední podniky (EISMEA).

 


Tato stránka obsahuje všechny relevantní a aktuální informace o EIC Accelerator. Nejnovější termíny uzávěrek EIC Accelerator pro uzávěrky odevzdání, aktuální odkazy pro podání EIC Accelerator, informace o šablonách EIC Accelerator, výzvách EIC Accelerator, rozpočtu EIC Accelerator, způsobilých zemích EIC Accelerator a další obecné požadavky zde.


Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro ostatní poradenské společnosti i v grantovém prostoru profesionální spisovatelé grantů kteří jsou najati jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.


Máte zájem o najmutí spisovatele, který bude žádat o granty v EU?

Neváhejte se obrátit zde: Kontakt

Hledáte tréninkový program, kde se naučíte, jak se přihlásit na EIC Accelerator?

Najdete ho zde: Výcvik

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ