Obniżenie EIC Accelerator

Przydział zasobów finansowych w celu katalizowania przełomowych innowacji technologicznych w ramach programu EIC Accelerator

Zrozumienie akceleratora European Innovation Council: kompleksowy przegląd jego celu, funkcji i możliwości dla wizjonerskich przedsiębiorców

Akcelerator European Innovation Council (EIC) stanowi kluczowy element kompleksowego pakietu inicjatyw finansowych programu „Horyzont Europa”, skrupulatnie zaprojektowanych, aby wspierać najnowocześniejsze firmy, które przodują w wykorzystywaniu radykalnych postępów technologicznych lub przełomowych spostrzeżeń naukowych, zwanych wspólnie Deep Technology ( DeepTecha). Dzięki ramom finansowym obejmującym do 2,5 mln euro w formie nierozwadniających dotacji i potencjałowi inwestycji kapitałowych do 15 mln euro na pojedynczy projekt, EIC Accelerator zapewnia solidny mechanizm napędzania wysokiego ryzyka i wysokiego ryzyka wpływać na innowacje od koncepcji po realizację rynkową. Ten strategiczny zastrzyk kapitału ma na celu katalizowanie ścieżek wzrostu start-upów i MŚP w trudnych fazach rozwoju produktu, zwiększania skali i wdrażania na rynek.

Kompleksowy przegląd docelowych technologii kwalifikujących się do finansowania w ramach programu EIC Accelerator

Od swojego powstania w 2021 r. program Akcelerator European Innovation Council (EIC) wsparł ponad 400 pionierskich przedsiębiorstw z różnych sektorów. Dotyczy to zarówno przedsięwzięć zajmujących się rozwojem kapitałochłonnych rozwiązań sprzętowych, jak i tych skupiających się wyłącznie na innowacjach i wdrażaniu zaawansowanych produktów software'owych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin Deep Technology (DeepTech). Projekt EIC Accelerator utrzymuje otwarte stanowisko wobec szerokiego zakresu postępów technologicznych i nie nakłada na wnioskodawców nadrzędnych ograniczeń technologicznych. Aby jednak zachować zgodność z dyrektywami UE, z rozważań wyłączone są technologie o potencjalnym zastosowaniu wojskowym. Oprócz tak szerokiego zakresu innowacji, program EIC Accelerator co roku identyfikuje i promuje szereg wyzwań technologicznych. Wyzwania te mają na celu zwrócenie uwagi na postęp w określonych obszarach technologicznych, które uważa się za strategicznie ważne i które mają duży potencjał wpływu społecznego w Unii Europejskiej, oraz zachęcanie do postępu.

Ocena poziomu dojrzałości wymaganego, aby technologia zakwalifikowała się do programu EIC Accelerator

Program akceleratora European Innovation Council (EIC) jest w szczególności ukierunkowany na innowacje, które osiągnęły co najmniej 5. poziom gotowości technologicznej (TRL), który to etap charakteryzuje się walidacją technologii w środowisku ściśle odzwierciedlającym warunki w świecie rzeczywistym. Oczekuje się, że na tym poziomie innowacja wykroczy poza etapy teoretyczne i będzie obejmowała namacalny prototyp lub możliwy do wykazania dowód słuszności koncepcji potwierdzający jej skuteczność i potencjał.

Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie finansowe z EIC Accelerator mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach dotacji, jeśli ich technologia osiągnęła poziom TRL 6 lub TRL 7. Na poziomie TRL 6 technologia musi zostać zademonstrowana w odpowiednim środowisku, wykazując jej zdolność do funkcjonowania w warunkach podobnych do zamierzonych używać. Dalszy postęp do poziomu TRL 7 wskazuje, że prototyp przeszedł demonstrację prototypu systemu w środowisku operacyjnym, co umożliwiło bardziej kompleksową weryfikację jego wydajności i przydatności.

W przypadku technologii, które osiągnęły poziom TRL 8, gdzie rzeczywisty system został ukończony i zakwalifikowany w drodze testów i demonstracji, EIC Accelerator oferuje możliwość ubiegania się o inwestycję wyłącznie kapitałową. Ta opcja finansowania ma na celu wsparcie końcowych etapów rozwoju i skalowania technologii, ułatwiając przejście od innowacyjnej koncepcji do produktu lub rozwiązania gotowego do wprowadzenia na rynek.

Badanie zakresu wsparcia finansowego oferowanego w ramach programu EIC Accelerator

Akcelerator European Innovation Council (EIC) zapewnia solidne wsparcie finansowe dostosowane do potrzeb firm gotowych na rozwój i ekspansję rynkową. Kwalifikujące się przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do znacznego finansowania za pośrednictwem trzech różnych instrumentów:

1. Finansowanie w formie dotacji: EIC Accelerator oferuje nierozwadniające finansowanie w postaci dotacji w wysokości do 2,5 miliona euro, przydzielane w formie kwoty ryczałtowej na wsparcie takich działań, jak weryfikacja koncepcji, prototypowanie, rozwój systemu, pilotaż, walidacja i testowanie w środowiskach rzeczywistych , jak również replikację rynkową.

2. Finansowanie kapitałowe: W przypadku przedsięwzięć poszukujących bardziej znaczącego mechanizmu finansowania, EIC Accelerator może zapewnić inwestycje kapitałowe o wartości do 15 milionów euro. Ten element kapitałowy jest realizowany za pośrednictwem Funduszu EIC lub jego podmiotów stowarzyszonych i obejmuje wykalkulowaną wymianę kapitału na strategiczny udział własnościowy w spółce wnioskodawcy. Pozwala to na większe wsparcie finansowe, umożliwiając skalowanie i znaczny wzrost bez konieczności spłaty inwestycji jak w przypadku tradycyjnego kredytu.

3. Finansowanie mieszane: Firmy wymagające synergii dotacji i wsparcia kapitałowego mogą skorzystać z finansowania mieszanego, obejmującego połączenie obu rodzajów finansowania, aż do łącznego pułapu wynoszącego 17,5 mln EUR. Ten hybrydowy model finansowania jest skonstruowany tak, aby wykorzystać zalety finansowania w formie dotacji wraz ze znacznym zastrzykiem kapitału, jaki oferuje finansowanie kapitałowe, zapewniając w ten sposób kompleksowy pakiet finansowy.

Wnioskodawcy mają możliwość elastycznego określenia modelu finansowania, który najlepiej odpowiada ich celom strategicznym i skali projektu innowacyjnego. Mogą dostosować swój wniosek, uwzględniając żądany rodzaj finansowania (dotacja, kapitał własny lub blended finance) i określić kwotę odzwierciedlającą ich potrzeby.

Ponadto w okolicznościach, w których zakres i ambicje projektu innowacyjnego uzasadniają większą inwestycję, EIC Accelerator jest otwarty na rozpatrzenie wniosków przekraczających standardowe pułapy finansowania. Te wyjątkowe przypadki są oceniane indywidualnie, co gwarantuje, że najbardziej przełomowe i przełomowe firmy będą miały dostęp do kapitału niezbędnego do osiągnięcia pełnego potencjału rynkowego.

Szczegółowy przegląd działalności i innowacji wnioskodawcy EIC Accelerator

Kryteria kwalifikowalności i rodzaje podmiotów kwalifikujących się do finansowania w ramach EIC Accelerator

Podmioty ubiegające się o finansowanie w ramach programu akceleracyjnego European Innovation Council (EIC) muszą być przede wszystkim małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) nastawionymi na zysk, które są prawnie zarejestrowane w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym uznawanym za kwalifikujące się do udziału. Jednakże ramy uwzględniają również wnioski składane przez indywidualnych przedsiębiorców i inwestorów, z zastrzeżeniem, że przed formalnym zawarciem umowy o dotację należy założyć kwalifikującą się spółkę.

Aby zakwalifikować się jako MŚP zgodnie z wytycznymi EIC Accelerator, przedsiębiorstwo musi być autonomiczne, niepowiązane ani nie współpracować z większymi firmami, które nie mieszczą się w kategorii MŚP. MŚP powinno zatrudniać mniej niż 250 osób i musi wykazywać roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro lub sumę bilansową nieprzekraczającą 43 milionów euro. Te progi finansowe zapewniają, że finansowanie będzie skierowane do rzeczywiście niezależnych i średnich podmiotów, które chcą wprowadzać innowacje i zwiększać skalę działania na rynku.

Kryteria kwalifikacyjne: Lista państw członkowskich Unii Europejskiej uprawnionych do udziału w programie EIC Accelerator

Program Akceleratora European Innovation Council (EIC) został strategicznie zaprojektowany tak, aby był włączający i był szeroko dostępny dla różnorodnej gamy innowacyjnych podmiotów, w tym zarówno firm, jak i indywidualnych przedsiębiorców rezydujących na terenie całej Unii Europejskiej. Obejmuje to wszystkie 27 państw członkowskich, a mianowicie Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Republikę Cypryjską, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja. Ponadto program rozszerza swój zasięg, aby objąć najbardziej oddalone regiony i terytoria podlegające jurysdykcji tych państw członkowskich, zapewniając, że wsparcie, możliwości finansowania i zasoby EIC Accelerator będą w pełni dostępne dla innowatorów w ekspansywnym krajobrazie geopolitycznym Unii Europejskiej.

Kryteria kwalifikacyjne dla krajów spoza UE do udziału w programie EIC Accelerator

W ramach EIC Accelerator skrupulatnie utworzono merytoryczną sieć porozumień stowarzyszeniowych z programem „Horyzont Europa”. Ta skomplikowana sieć ułatwia udział różnorodnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw i indywidualnych innowatorów, z obszernej listy krajów spoza UE. W szczególności podmioty z siedzibą w Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowinie, Wyspach Owczych, Gruzji, Islandii, Izraelu, Kosowie, Mołdawii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii, Tunezji, Turcji, Ukrainie, Maroku i Wielkiej Brytanii kwalifikują się do zastosowanie, przy czym te ostatnie kwalifikują się wyłącznie do finansowania w formie dotacji. Umowy te poszerzają możliwości tych krajów na aktywne zaangażowanie w najnowocześniejsze działania w zakresie badań i innowacji, ściśle pokrywając się z nadrzędnymi celami EIC Accelerator, dotyczącymi wspierania przełomowych innowacji w skali globalnej.

Ocena dopasowania: zrozumienie, czy Twoje innowacyjne przedsięwzięcie spełnia kryteria programu EIC Accelerator

Badanie szczegółowych wskaźników powodzenia wniosków w ramach programu akceleracyjnego European Innovation Council (EIC).

W programie akceleratora European Innovation Council (EIC) obowiązuje rygorystyczny proces oceny obejmujący trzy odrębne etapy, ale szczegółowe wskaźniki powodzenia odpowiadające każdemu etapowi nie są publicznie ujawniane. Jednakże kompleksowa analiza otoczenia konkurencyjnego programu sugeruje, że skumulowany wskaźnik powodzenia od momentu wstępnego złożenia wniosku w kroku 1 do ostatecznej decyzji w etapie 3 prawdopodobnie będzie wynosić 5% lub mniej. Na dokładny odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków wpływają różne czynniki, w tym roczny budżet przydzielony EIC Accelerator, liczba wniosków otrzymanych w każdym ostatecznym terminie oraz specyfika zaproszenia do finansowania – czy należy ono do kategorii otwartej, mającej na celu wspierać przełomowe innowacje w dowolnej dziedzinie technologii lub branży lub w kategorii Wyzwania, skupiając się na rozwiązaniach konkretnych problemów społecznych.

W związku z tym wskaźnik sukcesu może się zmieniać, rosnąć lub zmniejszać w odpowiedzi na te zmienne.

Ocena kwalifikowalności Twojego przedsiębiorstwa do programu EIC Accelerator: kryteria i dopasowanie

Program Akceleratora European Innovation Council (EIC) jest szczególnie zorientowany na przedsiębiorstwa, które przodują w innowacjach, opowiadając się za technologiami, które otwierają nowe możliwości i potencjalnie zakłócają istniejące rynki lub tworzą zupełnie nowe. EIC Accelerator traktuje priorytetowo kandydatów posiadających podstawy w DeepTech, ucieleśniających zaawansowaną wiedzę naukową, lub tych, którzy wynikają z solidnego powiązania technologicznego. Cechą charakterystyczną inicjatywy jest skupienie się na przedsięwzięciach, które pomimo swojego charakteru obarczonego wysokim ryzykiem, obiecują znaczne zyski poprzez wprowadzenie na rynek przełomowych rozwiązań technologicznych.

W całej swojej historii operacyjnej EIC Accelerator zarzucił szeroką gamę rodzajów wspieranych innowacji. Obejmuje to spektrum osiągnięć naukowych i technologicznych, od pionierskich innowacji opartych na badaniach naukowych po przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie oprogramowaniem. Wśród beneficjentów znalazły się również platformy oprogramowania jako usługi (SaaS), co pokazuje wszechstronność programu w zakresie rozpoznawania różnych form innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Ponadto, chociaż program EIC Accelerator słynie z wzmacniania pozycji powstających przedsiębiorstw o wyższym profilu ryzyka, nie stroni od nawiązywania współpracy z dobrze skapitalizowanymi spółkami, które charakteryzują się stosunkowo niższym ryzykiem, a mimo to spełniają rygorystyczne kryteria programu w zakresie innowacyjności i potencjalnego wpływu na rynek.

Ocena kwalifikowalności: czy EIC Accelerator jest odpowiedni dla Twojego innowacyjnego projektu?

Każde przedsiębiorstwo musi przeprowadzić ocenę strategiczną w celu ustalenia, czy skorzystać z możliwości zabezpieczenia części z 17,5 mln euro przyznanych na finansowanie akceleratora European Innovation Council (EIC). Obejmuje to dogłębną analizę apetytu przedsiębiorstwa na ryzyko, opartą na wskaźnikach sukcesu historycznie związanych z programem EIC Accelerator. Ponadto potencjalni wnioskodawcy powinni rozważyć poświęcenie czasu wymaganego na proces składania wniosków i zachować odporność przez cały potencjalnie wydłużony czas trwania procedury.

Model EIC Accelerator szczególnie dobrze nadaje się do przedsięwzięć, które mają zapewniony co najmniej sześciomiesięczny okres operacyjny, zapewniając w ten sposób, że podmioty te nie są zależne wyłącznie od natychmiastowego zastrzyku kapitału z tego konkretnego mechanizmu finansowania. Co więcej, dla przedsiębiorstw składających wniosek korzystne jest aktywne zachowanie należytej staranności poprzez kultywowanie relacji z inwestorami i badanie alternatywnych zasobów finansowych, tworząc w ten sposób wieloaspektową strategię finansowania niezależną od jednego źródła. Takie zróżnicowane podejście do planowania finansowego podkreśla znaczenie strategicznego zarządzania zasobami, które jest kluczowe dla etosu programu EIC Accelerator.

Przewodnik krok po kroku dotyczący procesu aplikacyjnego do programu EIC Accelerator

Przewodnik krok po kroku dotyczący nawigacji w procesie składania wniosków w programie EIC Accelerator

Akcelerator European Innovation Council (EIC) wdraża rygorystyczną i kompleksową, trzyetapową metodologię oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Ten sekwencyjny proces wymaga od kandydatów pomyślnego przejścia przez każdy etap przed przejściem do następnego. Dopiero po pomyślnym zakończeniu trzeciego, ostatniego etapu, firmy otrzymają finansowanie, o które się ubiegały.

Pierwszy etap procesu oceny polega na złożeniu krótkiego wniosku, którego zadaniem jest zwięzłe przedstawienie proponowanego projektu innowacyjnego i działalności wnioskodawcy. Na drugim etapie, jeśli wniosek zostanie uznany za interesujący na podstawie wstępnego wniosku, wnioskodawcy proszeni są o złożenie pełnego wniosku, który zawiera bardziej szczegółowy biznesplan i prezentację. Pełny wniosek podlega szczegółowej ocenie przez panel niezależnych ekspertów. Wreszcie trzeci etap składa się z rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej osobiście lub na odległość, podczas której kandydaci mają możliwość przedstawienia swojej propozycji bezpośrednio jury składającemu się ze specjalistów i odpowiedzenia na wszelkie dodatkowe pytania.

Cały proces odbywa się za pośrednictwem portalu Funding & Tenders Unii Europejskiej – scentralizowanego systemu internetowego, w którym należy złożyć całą niezbędną dokumentację zgodnie z wyznaczonymi ostatecznymi terminami każdej rundy oceny. Każde zgłoszenie jest szczegółowo oceniane, a na zakończenie procesu wnioskodawcy otrzymują raport podsumowujący ocenę (ESR). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje zwrotne i oceny ekspertów oceniających, wraz z ostateczną rekomendacją GO” – oznaczającą, że wniosek spełnił niezbędne kryteria i został zatwierdzony do finansowania, lub NIE GO” – wskazującą, że wniosek nie kwalifikuje się o dofinansowanie w ramach tej rundy.

Oczekuje się, że wnioskodawcy będą ściśle przestrzegać terminów określonych na portalu i upewnić się, że cała dokumentacja została przesłana prawidłowo i kompletnie, ponieważ nieprzestrzeganie tych wymagań może mieć wpływ na kwalifikowalność i powodzenie ich wniosków w konkurencyjnym środowisku finansowania EIC Accelerator.

Zrozumienie osi czasu: czas trwania procesu aplikacyjnego EIC Accelerator

Proces składania wniosków o EIC Accelerator charakteryzuje się elastycznością i nie ma z góry określonego harmonogramu realizacji. Czas od wstępnego złożenia wniosku do potencjalnego sukcesu różni się znacznie w zależności od wnioskodawców. Podzbiór przedsiębiorstw może przejść przez ten proces i osiągnąć korzystny wynik w czasie krótszym niż sześć miesięcy, wykazując przyspieszone przejście przez wymagane etapy. Natomiast w przypadku innych wnioskodawców ramy czasowe mogą być bardziej wydłużone, potencjalnie przekraczając dwa lata. Przedłużenie to może wynikać z kilku czynników, w tym otrzymania początkowych odmów lub konieczności ponownego złożenia wniosku, a także możliwości przekroczenia terminów składania wniosków ze względu na istniejące ograniczenia czasowe w firmie.

Należy zauważyć, że w programie EIC Accelerator w każdym roku kalendarzowym wyznacza się od dwóch do czterech ostatecznych terminów składania wniosków. Terminy te mają kluczowe znaczenie dla wnioskodawców przy opracowywaniu planów strategicznych dotyczących składania wniosków. Odstępy między tymi ostatecznymi datami mogą mieć wpływ na ogólne planowanie i terminy składania wniosków, służąc jako krytyczne punkty orientacyjne dla firm na ich drodze przez konkurencyjny proces selekcji EIC Accelerator. W związku z tym wnioskodawcy muszą skrupulatnie uwzględnić te terminy w ramach kompleksowego planowania, aby zoptymalizować swoje szanse na sukces.

Harmonogram i terminy składania wniosków w ramach procesu aplikacyjnego EIC Accelerator

Etap 1 Akceleratora European Innovation Council (EIC) zaprojektowano jako fazę o charakterze ciągłym, o charakterze ciągłym, umożliwiającą potencjalnym wnioskodawcom przedstawienie swoich innowacyjnych koncepcji biznesowych w dogodnym dla nich terminie, bez ograniczeń związanych z określonymi terminami. Po pomyślnym przejściu oceny na etapie 1 kandydaci mogą przejść do etapu 2, etapu końcowego, który jest szczegółowo zaplanowany i odbywa się średnio od 2 do 4 razy w danym roku kalendarzowym. Jeżeli kandydaci przejdą rygorystyczny proces selekcji na etapie 2, zostaną następnie zaproszeni do udziału w trzeciej i ostatniej fazie oceny – etapie 3. Wiąże się to z bardziej osobistą i dogłębną oceną, tradycyjnie przeprowadzaną za pośrednictwem platformy wideokonferencji. Rozmowa ta została zaplanowana w odpowiednim czasie i ma odbyć się w ciągu kilku tygodni po ustaleniu wyników Etapu 2, zapewniając płynny i skuteczny postęp w kompleksowym procesie oceny EIC Accelerator.

Kroki, które należy podjąć i możliwości uzyskania informacji zwrotnej po nieudanej aplikacji EIC Accelerator

Akcelerator European Innovation Council (EIC) przyjmuje kompleksowy i ustrukturyzowany mechanizm oceny, który obejmuje jasną politykę postępowania w przypadku powtarzających się odmów, zwaną zasadą „3 ostrzeżenia, jesteś wykluczony”. Zgodnie z tą dyrektywą, jeśli propozycja przedsiębiorstwa zostanie odrzucona trzykrotnie na którymkolwiek etapie oceny programu EIC Accelerator, przedsiębiorstwo nie będzie uprawnione do ponownego złożenia tego samego projektu lub projektu o podobnych celach i treści do czasu zakończenia programu ramowego „Horyzont Europa”. Polityka ta podkreśla znaczenie udoskonalania i ulepszania propozycji w oparciu o otrzymane opinie.

Jednakże zasada ta służy również podkreśleniu wbudowanej zachęty do iteracyjnego doskonalenia, nieodłącznie związanej z procesem EIC Accelerator. Każdy wnioskodawca ma wiele możliwości udoskonalenia swoich propozycji projektów innowacyjnych poprzez kolejne ponowne składanie wniosków, w oparciu o informacje zwrotne z poprzednich rund, aby zwiększyć siłę swojego wniosku i jego zgodność z celami programu. Warto zauważyć, że wiele projektów, które ostatecznie uzyskały finansowanie w ramach EIC Accelerator, mogło wcześniej spotkać się z jednym lub większą liczbą odrzuceń, zanim osiągnęły sukces. Ten powtarzalny proces pokazuje zaangażowanie EIC we wspieranie innowacji i umożliwienie rozwoju wnioskodawców, przy jednoczesnym uznaniu, że droga do przełomowych innowacji jest często wybrukowana początkowymi niepowodzeniami i późniejszymi udoskonaleniami.

Przewodnik krok po kroku dotyczący procedury aplikacyjnej EIC Accelerator

Krok 1: Złożenie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego do Programu EIC Accelerator

Początkowa faza procesu aplikacyjnego do egzaminu EIC Accelerator, zwana Krokiem 1, wymaga od kandydatów skrupulatnego przygotowania i przesłania kompleksowego zestawu materiałów. Obejmuje to szczegółową 12-stronicową pisemną propozycję, która przedstawia projekt innowacyjny, jego cele, wiedzę specjalistyczną zespołu i potencjalny wpływ na rynek. Ponadto wnioskodawcy muszą przygotować przekonujący 3-minutowy film, który służy jako dynamiczna i wizualna reprezentacja ich propozycji, umożliwiając im skuteczne przekazanie istoty innowacji i biznesplanu. Uzupełnieniem tych elementów jest zwięzły, 10-stronicowy plan prezentacji, który wizualnie podsumowuje projekt, podkreślając jego wyjątkową propozycję wartości i potencjał komercyjny.

Wnioskodawcy muszą również wypełnić standardowe pola internetowego formularza wniosku, upewniając się, że wszystkie wymagane informacje są podane w jasny i uporządkowany sposób. W przypadku nowych uczestników programu EIC Accelerator zgromadzenie dokumentów aplikacyjnych zazwyczaj wymaga specjalnego wysiłku trwającego od 2 do 4 tygodni, ponieważ istotne jest, aby przesłane materiały dokładnie odzwierciedlały zalety innowacji i jej żywotność rynkową.

Po złożeniu wniosek przechodzi rygorystyczną fazę oceny, podczas której ocenia go panel ekspertów oceniających. Aby przejść do etapu 2 EIC Accelerator, wniosek musi uzyskać ocenę GO od co najmniej trzech czwartych oceniających, co oznacza, że projekt spełnia wysokie standardy określone w zakresie potencjału innowacyjnego, potencjału zespołu i potencjalnego wpływu. Osiągnięcie konsensusu co najmniej trzech z czterech oceniających ma zatem kluczowe znaczenie dla wnioskodawców pragnących kontynuować wysoce konkurencyjny proces EIC Accelerator.

Krok 2: Opracuj kompleksowy biznesplan dla EIC Accelerator

Drugi etap procesu aplikacyjnego EIC Accelerator obejmuje opracowanie dogłębnego biznesplanu, który zazwyczaj zajmuje ponad 50 stron, szczegółowo opisującego kierunek strategiczny, analizę rynku, potencjał innowacyjny, plan wdrożenia i przewidywany wpływ proponowanego przedsięwzięcia . Ten kompleksowy dokument jest uzupełniony pakietem kluczowych załączników, w tym między innymi:

 • Zwięzły, przekonujący 3-minutowy film wideo, który oddaje istotę propozycji biznesowej i jej wyjątkową propozycję wartości.
 • Prezentacja prezentacji, profesjonalnie zaprojektowana tak, aby zwięźle przekazać kluczowe punkty biznesplanu zainteresowanym stronom i osobom oceniającym.
 • Dokładny zestaw dokumentów finansowych zapewniający przejrzysty wgląd w obecną sytuację finansową firmy i przyszłe prognozy finansowe.
 • Szczegółowa analiza swobody działania (FTO), zapewniająca jasną identyfikację praw własności intelektualnej i usunięcie potencjalnych barier prawnych.
 • Plan zarządzania danymi (DMP) przedstawiający metodologie gromadzenia, przechowywania, ochrony i udostępniania danych generowanych w ramach projektu.
 • Listy intencyjne (LOI), wykazujące zainteresowanie rynku i potwierdzenie ze strony potencjalnych klientów lub partnerów.
 • Życiorysy (CV) głównych członków zespołu, przedstawiające wiedzę i doświadczenie, które każdy z nich wnosi do projektu.

Ponadto wnioskodawcy są zobowiązani do wypełnienia standardowych pól w internetowym formularzu wniosku, aby zapewnić dokładne podanie wszystkich wymaganych informacji.

Skrupulatne przygotowanie tych dokumentów to zadanie, na które wnioskodawcy zazwyczaj przeznaczają od 6 do 8 tygodni, aby mieć pewność, że każdy aspekt wniosku jest dopracowany i zgodny z wysokimi standardami oczekiwanymi przez oceniających EIC Accelerator.

Po złożeniu wniosku panel złożony z trzech niezależnych oceniających ma za zadanie kompleksową ocenę wniosku. Aby móc przejść do etapu 3 programu EIC Accelerator, konieczne jest, aby projekt otrzymał jednomyślną ocenę GO od wszystkich trzech oceniających. To jednomyślne poparcie stanowi świadectwo wyjątkowej jakości i potencjału rozważanego projektu.

Krok 3: Dogłębna prezentacja kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z panelem EIC Accelerator

Etap 3 rozmowy kwalifikacyjnej w ramach egzaminu EIC Accelerator to skrupulatny i kompleksowy etap oceny, wymagający od kandydatów zaangażowania się w bezpośredni dialog za pośrednictwem platformy wideokonferencji lub osobiście w wyznaczonym miejscu w Brukseli w Belgii. Ta krytyczna faza rozpoczyna się od przedstawienia przez wnioskodawcę zwięzłej, ale efektownej prezentacji swojej innowacji i uzasadnienia biznesowego, trwającej nie dłużej niż 10 minut, z wykorzystaniem prezentacji przygotowanej i przesłanej na etapie 2 procesu aplikacyjnego.

Po tej prezentacji kandydat zostaje poddawany rygorystycznemu, 35-minutowemu przesłuchaniu w formie pytań i odpowiedzi prowadzonemu przez Jury EIC – panel celowo złożony z ekspertów z różnych środowisk, aby zapewnić zróżnicowaną i całościową ocenę. Zazwyczaj w skład tego panelu wchodzi pięciu wybitnych członków jury, ale obecność nie ogranicza się wyłącznie do tych ekspertów. Grupę uzupełniają przedstawiciele European Innovation Council (EIC) Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), a także menedżerowie programów EIC, z których wszyscy wnoszą do procesu oceny swoje specjalistyczne punkty widzenia.

Kandydatom zaleca się przeznaczyć pełne dwa tygodnie na dokładne przygotowanie przed rozmową kwalifikacyjną, ponieważ stawka jest wysoka, a analiza intensywna. W tym okresie potencjalni laureaci skrupulatnie dopracowują swoją ofertę, przewidują możliwe pytania i opracowują strategię skutecznego komunikowania wartości swojej innowacji. Niezbędne jest, aby każdy członek Jury EIC wyraził swoją zgodę – oznaczony jako GO – aby kandydat został uznany za pomyślny i zapewnił sobie pożądane finansowanie EIC Accelerator, które odgrywa zasadniczą rolę we wprowadzaniu przełomowych innowacji z etapu koncepcyjnego na rynek.

Kolejne kroki i wskazówki dla zwycięskich wnioskodawców: Poruszanie się po procedurach po finansowaniu za pomocą EIC Accelerator

Po potwierdzeniu kwoty finansowania, o którą ubiega się wnioskodawca, EIC Accelerator rozpoczyna dokładny proces due diligence dostosowany do komponentu dotacyjnego lub komponentu kapitałowego. W przypadku wnioskodawców starających się o dofinansowanie w ramach dotacji ta faza obejmuje skrupulatne sporządzenie umowy o dotację (GAC). Jest to krytyczny etap, na którym wnioskodawcy muszą dostarczyć kompleksową dokumentację do przeglądu. Dokumentacja ta obejmuje szczegółowy przegląd finansowy firmy, identyfikację i weryfikację Ostatecznego Właściciela Rzeczywistego (UBO), wraz z wymaganą rejestracją firmy i dokumentami założycielskimi, które można przesłać za pośrednictwem dedykowanego portalu EIC Accelerator.

Jednocześnie badaniem due diligence komponentu kapitałowego kieruje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Procedura ta obejmuje systematyczną i interaktywną ocenę, podczas której EBI nawiązuje bezpośrednią linię komunikacji z wnioskodawcami oraz wszelkimi współinwestorami powiązanymi z wnioskodawcą. Celem jest uzyskanie głębokiego zrozumienia firmy i jej interesariuszy, co ułatwi podjęcie rozsądnej decyzji inwestycyjnej.

Finansowanie kapitałowe jest zazwyczaj realizowane za pośrednictwem strategicznych instrumentów finansowych, które mogą obejmować między innymi bezpośrednie inwestycje kapitałowe, obligacje zamienne lub inne porównywalne instrumenty finansowe. Warto jednak zauważyć, że Fundusz EIC woli uczestniczyć w większych rundach finansowania wraz z obecnymi inwestorami wnioskodawcy. Ta strategia współinwestycji ma na celu wykorzystanie zbiorowej siły finansowej i zaufania połączonej bazy inwestorów, zwiększając w ten sposób potencjał wzrostu pionierskiego przedsiębiorstwa.

Kompleksowy przegląd komponentów szkoleniowych zapewnianych kandydatom w programie EIC Accelerator

Kompleksowy zbiór wymaganych szablonów do procesu aplikacyjnego EIC Accelerator
Program szkoleniowy dla kandydatów EIC Accelerator oferuje wyczerpujący zestaw skrupulatnie opracowanych szablonów zaprojektowanych w celu usprawnienia przygotowania zgłoszeń do egzaminu EIC Accelerator zarówno na etapie 1, jak i 2. Szablony te są wzbogacone kompleksowymi instrukcjami, dostarczanymi zarówno w postaci wytycznych tekstowych, jak i filmów instruktażowych. Takie podejście zapewnia systematyczny i wyraźny postęp w procesie składania wniosków, umożliwiając wnioskodawcy skuteczne przejście z jednego etapu do drugiego.

Podkreślając znaczenie dobrze zorganizowanych ram, szablony te stanowią niezastąpione narzędzie w każdym wniosku o dotację, skutecznie upraszczając etap pisania. Zapewniają solidne podstawy, które eliminują potrzebę poświęcania przez wnioskodawców czasu i zasobów na opracowanie własnego formatu. W rezultacie pozwala to aspirującym innowatorom skierować swoją uwagę i wysiłki na podstawową treść aplikacji – określenie innowacji, potencjalnego wpływu i strategii biznesowej – zachowując jednocześnie pewność, że strukturalna integralność ich zgłoszenia jest zgodna z wysokimi standardami i wymaganiami EIC Accelerator.

Krok 1: Szczegółowe wzory wniosków do programu EIC Accelerator

Początkowa faza procesu aplikacyjnego EIC Accelerator, krok 1, obejmuje kompleksowy zestaw pięciu skrupulatnie przygotowanych szablonów, zaprojektowanych specjalnie dla Dokumentów i Arkuszy Google i łatwo dostępnych za pośrednictwem Dysku Google. Szablony te są dostosowane do różnych komponentów aplikacji, w tym:

 1. Główny szablon tekstu wniosku: opracowany, aby pomóc wnioskodawcom w sformułowaniu głównej narracji wniosku, z ustrukturyzowanymi sekcjami zapewniającymi dokładne uwzględnienie wszystkich krytycznych aspektów projektu.
 2. Szablon skryptu wideo: opracowany, aby pomóc zespołom w napisaniu atrakcyjnego i zwięzłego filmu prezentacyjnego, który stanowi integralną część aplikacji, zapewniając jasne ramy do prezentacji ich innowacyjnych koncepcji.
 3. Szablon przeglądu projektu: ten szablon został zaprojektowany tak, aby w skrócie uchwycić najważniejsze informacje o projekcie, w tym akronim projektu, tytuł i atrakcyjne streszczenie, aby zwięźle przekazać istotę projektu.
 4. Referencyjny dokument zawierający wytyczne: zapewnia użytkownikom szczegółowy przewodnik dotyczący efektywnego wykorzystania szablonów i przestrzegania standardów składania dokumentów EIC Accelerator, zapewniając, że wszystkie niezbędne informacje zostaną uwzględnione i dobrze zaprezentowane.
 5. Szablon zbioru tabeli zespołu: Aby ułatwić organizację informacji, ról i wkładów członków zespołu, umożliwiając jasne przedstawienie zasobów ludzkich projektu.

Szablony te zostały starannie opracowane, aby usprawnić proces pisania i przygotowania wniosku. Korzystając z tych narzędzi, wnioskodawcy mogą zachować spójną strukturę i ton swoich dokumentów. Co więcej, wspólny charakter tych szablonów na Dysku Google pozwala na bezproblemowe udostępnianie członkom zespołu, umożliwiając w ten sposób skuteczne delegowanie i przyspieszając proces przygotowań. Dysponując tymi zasobami, wnioskodawcy EIC Accelerator mogą poprawić jakość i spójność swoich wniosków, znacznie zwiększając ich potencjał w zakresie pomyślnego rozpatrzenia wniosku.

Krok 2 Wzory dokumentacji aplikacyjnej dla kandydatów na stanowisko EIC Accelerator

Krok 2 procesu aplikacyjnego EIC Accelerator zapewnia wnioskodawcom spójny zestaw sześciu skrupulatnie zaprojektowanych szablonów, które są udostępniane na Dysku Google w celu ułatwienia dostępu i współpracy. Szablony te są specjalnie dostosowane do kluczowych elementów aplikacji, w tym głównego opisu propozycji, listów intencyjnych (LOI), kompleksowej analizy swobody działania (FTO), szczegółowego planu zarządzania danymi (DMP), zwięzłego, ale wszechstronnego profilu firmy oraz arkusz kalkulacyjny zaawansowanego planowania budżetu.

Każdy szablon, niezależnie od tego, czy jest to Dokument Google, czy Arkusz Google, jest tworzony z naciskiem na łatwość obsługi, zapewniając, że złożoność treści nie wpłynie negatywnie na wydajność procesu składania wniosków. Dokument dotyczący planowania budżetu jest szczególnie godny uwagi ze względu na zawarte w nim formuły, które umożliwiają automatyczne obliczenie ostatecznych wartości budżetu i powiązanych wskaźników finansowych, usprawniając w ten sposób aspekt planowania finansowego dla wnioskodawców. Szablony te zapewniają strategiczną równowagę, w której unika się zbyt skomplikowanych struktur na rzecz prostego formatu, który ułatwia skuteczne i sprawne przygotowanie wniosku, zmniejszając w ten sposób obciążenie administracyjne wnioskodawców.

Krok 3: Dostosowany coaching biznesowy dla kandydatów EIC Accelerator

Program Akceleratora European Innovation Council (EIC) skrupulatnie przygotowuje kandydatów do prezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej w ramach Kroku 3 w ramach kompleksowego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb programu coachingowego. Każdy potencjalny kandydat na stanowisko EIC Accelerator otrzymuje indywidualną uwagę, co gwarantuje, że jego przygotowanie jest doskonale przygotowane, aby stworzyć możliwie najbardziej przekonującą i przekonującą prezentację. Wymaga to starannego opracowania narracji oferty, biorąc pod uwagę wyjątkową propozycję wartości i mocne strony innowacji każdego wnioskodawcy.

W oczekiwaniu na znakomitą ocenę podczas 45-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane są szczegółowe sesje pytań i odpowiedzi, aby wyposażyć kandydata w umiejętność pewnego odpowiadania i poruszania się po wszelkich pytaniach, które mogą się pojawić, związanych z jego projektem lub działalnością. Opierając się na bogatej wiedzy zdobytej przez wiele lat pracy w tej dziedzinie, coaching obejmuje kluczowe tematy, takie jak zawiłości proponowanej technologii lub innowacji, solidność struktur finansowych oraz praktyki zarządzania strategicznego firmy.

Ponadto wnioskodawcy otrzymują dwa dodatkowe szablony zaprojektowane specjalnie w celu pomocy w strukturyzacji i udoskonalaniu ich oferty. Szablony te służą jako nieocenione narzędzia do skutecznego organizowania treści i przekazywania kluczowych punktów w sposób przejrzysty i efektowny. Jako uzupełnienie kompleksowego pakietu przygotowawczego dostępna jest skrupulatnie opracowana lista kontrolna. Ta lista kontrolna służy jako narzędzie krytycznej oceny końcowej, które pozwala upewnić się, że wszystkie kluczowe elementy oferty i przewidywane pytania zostały w wystarczającym stopniu uwzględnione, tak aby kandydat pewnie wkroczył w fazę rozmowy kwalifikacyjnej w ramach oceny EIC Accelerator.

Kompleksowe pisemne wytyczne i szczegółowe samouczki wideo dotyczące procesu aplikacji EIC Accelerator

Szablony EIC Accelerator są starannie opracowane, aby zapewnić wzbogaconą naukę dzięki obszernemu zestawowi materiałów szkoleniowych wideo. Obszerna biblioteka obejmuje ponad 90 modułów szczegółowo analizujących każdy krytyczny aspekt procesu opracowywania propozycji. Te jednostki instruktażowe są płynnie zintegrowane jako odniesienia w szablonach Kroku 1 i Kroku 2, dzięki czemu służą jako praktyczny przewodnik po procesie tworzenia narracji.

Wnioskodawcy mogą wykorzystać tę zaawansowaną strukturę, aby skorzystać z wydestylowanego doświadczenia i porad doświadczonych specjalistów, uzyskując w ten sposób krystalicznie jasne zrozumienie oczekiwań i standardów dla każdej odrębnej sekcji lub załącznika swojej propozycji. To strategiczne podejście ma na celu znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa złożenia pozytywnego wniosku.

Co więcej, modułowa konstrukcja naszych zasobów umożliwia zespołom składającym wnioski efektywne rozłożenie obciążenia związanego z propozycjami. Umożliwiając wielu członkom zespołu jednoczesne zajmowanie się różnymi segmentami propozycji, wspierane jest elastyczne i oparte na współpracy środowisko opracowywania propozycji. Zaletą tą jest strategiczne odejście od tradycyjnego podejścia doradczego lub zależność od jednego zewnętrznego autora grantu, co często skutkuje usprawnionym i szybszym procesem generowania wniosków. To podejście oparte na zespołach nie tylko wzmacnia wewnętrzną wiedzę specjalistyczną, ale także ustanawia ogromne tempo, które przewyższa konwencjonalne metody, wyznaczając wnioskodawcom szybką ścieżkę prowadzącą do sukcesu EIC Accelerator.

ChatEIC: Twój zaawansowany asystent oparty na sztucznej inteligencji do nawigacji w programie EIC Accelerator

Wyłącznie dla abonentów OpenAI każdy uczestnik zapisany do programu szkoleniowego EIC Accelerator ma przywilej odblokowania możliwości ChatEIC, zaawansowanej platformy opartej na sztucznej inteligencji, dostosowanej do wykorzystania innowacyjnych funkcjonalności właściwych wstępnie przeszkolonym transformatorom generatywnym (GPT) OpenAI. ChatEIC jest szczegółowo zaprogramowany do interakcji z obszernym repozytorium materiałów szkoleniowych, dzięki czemu może udzielać wnikliwych porad, skrupulatnie organizować ramy propozycji i umiejętnie tworzyć wstępne projekty sekcji propozycji dostosowanych do unikalnej wizji projektu każdego wnioskodawcy.

Chociaż wykorzystywanie tego asystenta AI jako jedynego źródła tworzenia wniosku nie jest wskazane – zachowanie autentycznego głosu i wizji wnioskodawcy jest najważniejsze – ChatEIC jest potężnym cyfrowym sojusznikiem. Płynnie przekształca tradycyjnie żmudne pisanie wniosków w wysoce wydajne, synergiczne działanie. Harmonizując talenty ludzkiego intelektu z wydajnością sztucznej inteligencji, ChatEIC przyspiesza harmonogram opracowywania propozycji, ostatecznie popychając uczestników do osiągnięcia ich celów z większą szybkością i skutecznością.

Maksymalizacja wydajności dzięki ChatEIC: kompleksowy przewodnik po nawigacji i wykorzystaniu interaktywnej platformy komunikacyjnej EIC Accelerator

ChatEIC jest wyposażony w zaawansowane funkcje rozumienia dokumentów, umożliwiające mu szczegółową analizę szerokiej gamy przesłanych materiałów, w tym między innymi prezentacji ofert, wniosków o dotacje, kompleksowych biznesplanów i skomplikowanych oficjalnych dokumentów. Zagłębiając się w treść tych dokumentów, ChatEIC sprawnie wydobywa kluczowe informacje, które wykorzystuje do systematycznego porządkowania i ulepszania różnych sekcji wniosku. Co więcej, to inteligentne narzędzie doskonale radzi sobie z zapytaniami związanymi ze zawiłościami procesu pisania wniosków o dotację, usprawniając w ten sposób zadania wnioskodawców i potencjalnie eliminując potrzebę korzystania z samouczków wideo i innych form pomocy instruktażowej.

Starając się dostosować do dynamicznego środowiska regulacyjnego platformy OpenAI, ChatEIC zaprojektowano z myślą o elastyczności. W związku z tym działa z pewnymi parametrami, które mogą nakładać ograniczenia na użytkowanie, szczególnie w odniesieniu do liczby podpowiedzi, które może przetworzyć w ciągu danej godziny. Ograniczenia te zależą od dominujących zasad określonych przez OpenAI i mają na celu zapewnienie zarówno zgodności ze standardami regulacyjnymi, jak i optymalnej funkcjonalności w ramach wsparcia EIC Accelerator.

Kluczowe korzyści z udziału w kompleksowym programie szkoleniowym dla kandydatów EIC Accelerator

Identyfikacja kluczowych osób posiadających dogłębną wiedzę na temat wewnętrznego funkcjonowania Twojej firmy

Po skorzystaniu z usług profesjonalnych firm doradczych wiele przedsiębiorstw zgłosiło dwa główne zarzuty: po pierwsze, jakość wyników nie była zgodna z ich oczekiwaniami, a po drugie, ciężar sporządzenia znacznych części wniosku o dotację powrócił do ich własnych zespoły. Scenariusz ten wynika z powszechnej praktyki w branży doradztwa dotacyjnego, gdzie znaczące firmy konsultingowe często zlecają prace nad manuskryptem zewnętrznemu, niezależnemu personelowi. Tym niezależnym wykonawcom, często wynagradzanym na poziomie nieproporcjonalnym do zawiłości zadania, może brakować niezbędnej motywacji, aby w pełni zaangażować się w powodzenie projektu i mogą podlegać rotacji przez cały cykl życia projektu. Taka dynamika powoduje wahania w standardzie pracy, co niekorzystnie wpływa na jakość wniosków składanych przez wnioskodawców. W związku z tym, aby zapewnić przekazanie narracji biznesowej z wymaganą dokładnością i głębią, wnioskodawcy są zmuszeni interweniować i napisać fragmenty wniosku. To uzupełnienie staje się konieczne ze względu na niepodważalny pogląd, że najbardziej autentyczne i wszechstronne zrozumienie biznesu jest nieodłącznie związane z jego wewnętrznym zespołem.

Postępuj przez EIC Accelerator w tempie dostosowanym do Twojego indywidualnego harmonogramu

Program szkoleniowy EIC Accelerator oferuje nieocenioną korzyść, zapewniając wnioskodawcom elastyczność w dostosowaniu procesu opracowywania wniosków do ich unikalnych wymagań. Uczestnicy mają swobodę w ustalaniu składu swojego zespołu, mogąc albo podzielić obciążenie pracą na kilku członków zespołu, albo postępować indywidualnie, zgodnie ze swoimi strategicznymi preferencjami. To dostosowywalne podejście pozwala im skrupulatnie dostosować postęp propozycji do rytmu odpowiadającego dynamice operacyjnej przedsiębiorstwa.

Rozumiejąc, że na harmonogram składania wniosków może mieć wpływ zmienność częstotliwości ponownego składania wniosków i wahania ostatecznych dat EIC Accelerator, program szkoleniowy został zaprojektowany tak, aby uwzględnić te niepewności. Dzięki tej możliwości dostosowania kandydaci nie są zmuszani do trzymania się ustalonych harmonogramów narzuconych przez zewnętrzne usługi doradcze. Zamiast tego mogą bezproblemowo zintegrować przygotowanie wniosku z bieżącą działalnością biznesową, zapewniając, że uczestnictwo w EIC Accelerator nie zakłóci ich standardowego rytmu operacyjnego. W związku z tym program szkoleniowy stanowi optymalne rozwiązanie umożliwiające utrzymanie ciągłości biznesowej przy jednoczesnym wykorzystaniu niezwykłych możliwości, jakie zapewnia EIC Accelerator.

Dogłębne konsultacje eksperckie i wsparcie w pisaniu wniosków EIC Accelerator wspomaganym zaawansowaną sztuczną inteligencją

Program szkoleniowy EIC Accelerator został skrupulatnie opracowany pod kierownictwem eksperta dr Stephana Seglera, doświadczonego konsultanta EIC Accelerator znanego z imponującego doświadczenia w tworzeniu zwycięskich propozycji programu EIC Accelerator. Dr Segler poszerza swoje bogate doświadczenie nie tylko tworząc atrakcyjne aplikacje, ale także oferując kompleksowe wsparcie obejmujące wszystkie etapy procedury aplikacyjnej. Jego mentoring obejmuje zawiłości związane z tworzeniem przekonujących filmów wideo, pisanie angażujących scenariuszy i przeprowadzanie dokładnych przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej, a także poruszanie się po skomplikowanych procesach due diligence.

Ten program szkoleniowy wyróżnia się szczegółowym skupieniem się na subtelnościach i niuansach związanych z aplikacją EIC Accelerator, o czym świadczy dogłębne zrozumienie dr Seglera i osobiste sukcesy w ramach programu. Uosabia bogate repozytorium wiedzy, oddając istotę tego, czego potrzeba, aby odnieść sukces na tej wysoce konkurencyjnej arenie.

Ponadto program uzupełnia innowacyjny ChatEIC, wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, dostępny wyłącznie dla abonentów OpenAI. ChatEIC jest gotowy do zapewnienia natychmiastowej, całodobowej informacji zwrotnej i pomocy, rewolucjonizując w ten sposób strukturę wsparcia dla kandydatów. Dzięki możliwości angażowania się w interakcje w czasie rzeczywistym, ChatEIC stanowi nieocenione źródło informacji dla kandydatów poszukujących natychmiastowej porady i wskazówek na każdym etapie procesu aplikacyjnego.

Ulepszone strategie pisania zespołowego w ramach EIC Accelerator

Moduł szkoleniowy EIC Accelerator został starannie wykonany, aby ułatwić synergiczną współpracę pomiędzy członkami zespołu. Wykorzystując solidne możliwości Dysku Google jako centralnego repozytorium do zarządzania dokumentami, szkolenie gwarantuje, że wszystkie istotne materiały będą dostępne w czasie rzeczywistym, umożliwiając w ten sposób równoczesny udział wielu członków zespołu w różnych sekcjach wniosku. Metoda ta znacznie przyspiesza proces przygotowania wniosku, wyprzedzając tradycyjne podejście oparte na doradztwie.

Szkolenie jest strategicznie podzielone na segmenty i obejmuje kompleksowe instrukcje dostosowane specjalnie do każdej odrębnej części oferty. Ta modułowa konstrukcja skutecznie likwiduje tradycyjne bariery związane z wiedzą, często spotykane przy korzystaniu z zewnętrznych usług doradczych, umożliwiając bardziej samowystarczalny i usprawniony proces składania wniosków.

Aby jeszcze bardziej ulepszyć współpracę, szkolenie obejmuje zsynchronizowaną platformę szkoleniową wideo, która pozwala wszystkim członkom zespołu na jednoczesne zaangażowanie się w proces uczenia się. Uzupełnieniem tego wspólnego środowiska edukacyjnego jest natychmiastowa dostępność wszystkich szablonów i zasobów Dysku Google, a także zintegrowane narzędzie komunikacji ChatEIC, które sprzyja dialogowi w czasie rzeczywistym i wymianie pomysłów. Rezultatem jest spójny, wydajny i interaktywny proces opracowywania propozycji, umożliwiający zespołom tworzenie wniosków wysokiej jakości ze zwiększoną wydajnością i ujednoliceniem.

Lista osiągnięć w ramach programu EIC Accelerator

Opierając się na bogatej historii wcześniejszych triumfów w szeregu sektorów, program szkoleniowy EIC Accelerator jest skrupulatnie opracowany i obejmuje wszechstronne spostrzeżenia wynikające z przełomowych osiągnięć w takich obszarach, jak sztuczna inteligencja, najnowocześniejsza technologia akumulatorów i innowacyjne procesy recyklingu. Nasz program nauczania opiera się na szerokim spektrum wiedzy specjalistycznej zarówno w dziedzinie oprogramowania, jak i sprzętu, dzięki czemu przekazywana wiedza jest wysoce użyteczna i przydatna w wielu typach projektów. Program zapewnia dogłębną analizę specyficznych wymagań i kamieni milowych związanych z różnymi poziomami gotowości technologicznej (TRL), szczególnie koncentrując się na zróżnicowanych wymaganiach w dziedzinie technologii medycznej i farmaceutycznej. Oferuje mnóstwo studiów przypadków zaczerpniętych z różnych branż, które służą do zilustrowania praktycznego zastosowania koncepcji teoretycznych. Ponadto szkolenie obejmuje szeroką gamę ram modeli biznesowych, demonstrując ich zastosowanie i potencjalne dostosowanie do różnych przedsięwzięć przedsiębiorczych. Ostatecznie program szkoleniowy EIC Accelerator został starannie zaprojektowany tak, aby miał uniwersalne zastosowanie i wyposażył innowatorów i przedsiębiorców w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia doskonałości w każdym podejmowanym przez nich projekcie.


Artykuły znalezione na Rasph.com odzwierciedlają opinie Rasph lub jego odpowiednich autorów i w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii Komisji Europejskiej (EC) ani European Innovation Council (EIC). Podane informacje mają na celu podzielenie się cennymi punktami widzenia i mogą potencjalnie poinformować wnioskodawców o programach finansowania dotacji, takich jak EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition lub powiązanych programach, takich jak Innovate UK w Wielkiej Brytanii lub grant na rzecz innowacji i badań dla małych przedsiębiorstw (SBIR) w Stany Zjednoczone.

Artykuły mogą być również użytecznym źródłem dla innych doradztwo w przestrzeni grantowej, jak również profesjonalni autorzy grantów którzy są zatrudnieni jako freelancerzy lub są częścią małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP). EIC Accelerator stanowi część programu „Horyzont Europa” (2021–2027), który niedawno zastąpił poprzedni program ramowy „Horyzont 2020”.


Ten artykuł został napisany przez ChatEIC. ChatEIC to asystent EIC Accelerator, który może doradzić w pisaniu wniosków, omówić aktualne trendy i stworzyć wnikliwe artykuły na różne tematy. Artykuły napisane przez ChatEIC mogą zawierać niedokładne lub nieaktualne informacje.


Czy jesteś zainteresowany zatrudnieniem pisarza do ubiegania się o granty w UE?

Zapraszam do kontaktu tutaj: Kontakt

Szukasz programu szkoleniowego, aby dowiedzieć się, jak ubiegać się o EIC Accelerator?

Znajdź to tutaj: Szkolenie

 

 

Aktualizacje EIC Accelerator

Terminy / Daty graniczne EIC Accelerator 2024

 • Krok 1
  • Otwórz teraz
 • Krok 2 (zamknięcie o godzinie 17:00 czasu brukselskiego)
  • 1ul odciąć: -
  • 2II odciąć: -
  • 3r & D odciąć: -
  • 4t odciąć: 3 październikar & D 2024
 • Krok 3
  • 1ul odciąć: -
  • 2II odciąć: 10 czerwcat do 14t 2024
  • 3r & D odciąć: -
  • 4t data graniczna 2024: 13 styczniat do 17t 2025

Terminy / Daty graniczne EIC Transition 2024

 • EIC Transition Otwarty
  • 1ul odciąć: 18 wrześniat 2024

Terminy / Daty graniczne EIC Pathfinder 2024

 • EIC Pathfinder Otwarty
  • 1ul odciąć: -
 • Wyzwania EIC Pathfinder
  • 2II odciąć: 16 październikat 2024

Program prac EIC

Wyzwania EIC Accelerator

 • Wszystkie wyzwania
  • Generacyjna sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka wyprodukowana w Europie
  • Umożliwienie wirtualnych światów i rozszerzonej interakcji w aplikacjach o dużym wpływie w celu wsparcia realizacji Przemysłu 5.0
  • Włączanie inteligentnych komponentów technologii brzegowej i kwantowej
  • Pokarm z precyzyjnej fermentacji i alg
  • Leki lecznicze oparte na przeciwciałach monoklonalnych dla nowych wariantów pojawiających się wirusów
  • Odnawialne źródła energii i cały ich łańcuch wartości, w tym rozwój materiałów i recykling komponentów

Wytyczne dotyczące funduszu EIC (kapitał własny)

Strona zaproszenia EIC Accelerator, szablony propozycji i łącza do składania wniosków

Członkowie Jury EIC Accelerator

Lista kwalifikujących się krajów EIC Accelerator

 • Wszystkie kwalifikujące się kraje EIC Accelerator
 • Państwa członkowskie UE-27
  1. Austria
  2. Belgia
  3. Bułgaria
  4. Chorwacja
  5. Republika Cypryjska
  6. Republika Czeska
  7. Dania
  8. Estonia
  9. Finlandia
  10. Francja
  11. Niemcy
  12. Grecja
  13. Węgry
  14. Irlandia
  15. Włochy
  16. Łotwa
  17. Litwa
  18. Luksemburg
  19. Malta
  20. Holandia
  21. Polska
  22. Portugalia
  23. Rumunia
  24. Słowacja
  25. Słowenia
  26. Hiszpania
  27. Szwecja
 • Umowy stowarzyszeniowe ze skutkami prawnymi
  1. Albania
  2. Armenia
  3. Bośnia i Hercegowina
  4. Wyspy Owcze
  5. Gruzja
  6. Islandia
  7. Izrael
  8. Kosowo
  9. Moldova
  10. Czarnogóra
  11. Macedonia Północna
  12. Norwegia
  13. Serbia
  14. Tunezja
  15. Indyk
  16. Ukraina
 • Przejściowe porozumienia stowarzyszeniowe
  1. Maroko
  2. Wielka Brytania (dotacja, ale bez kapitału własnego)
 • Kraje i terytoria zamorskie (KTZ) powiązane z państwami członkowskimi
  1. Aruba (Holandia)
  2. Bonaire (Holandia)
  3. Curação (Holandia)
  4. Polinezja Francuska (Francja)
  5. Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (Francja)
  6. Grenlandia (Dania)
  7. Nowa Kaledonia (Francja)
  8. Saba (Holandia)
  9. Saint Barthélemy (Francja)
  10. Sint Eustatius (Holandia)
  11. Sint Maarten (Holandia)
  12. Saint-Pierre i Miquelon (Francja)
  13. Wyspy Wallis i Futuna (Francja)

Status małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP).

 • Definicja MŚP
  • Liczba pracowników < 250
  • Obrót ≤ 50 milionów euro
  • Suma bilansowa ≤ 43 mln euro

Skontaktuj się ze wsparciem European Innovation Council (EIC) i Agencji Wykonawczej MŚP (EISMEA).

 


Na tej stronie znajdują się wszystkie istotne i aktualne informacje na temat EIC Accelerator. Najnowsze ostateczne daty składania wniosków w ramach EIC Accelerator, aktualne linki do składania wniosków w ramach EIC Accelerator, informacje na temat szablonów EIC Accelerator, wyzwań EIC Accelerator, budżetu EIC Accelerator, kwalifikujących się krajów EIC Accelerator i innych ogólnych wymagań można znaleźć tutaj.


Artykuły znalezione na Rasph.com odzwierciedlają opinie Rasph lub jego odpowiednich autorów i w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii Komisji Europejskiej (EC) ani European Innovation Council (EIC). Podane informacje mają na celu podzielenie się cennymi punktami widzenia i mogą potencjalnie poinformować wnioskodawców o programach finansowania dotacji, takich jak EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition lub powiązanych programach, takich jak Innovate UK w Wielkiej Brytanii lub grant na rzecz innowacji i badań dla małych przedsiębiorstw (SBIR) w Stany Zjednoczone.

Artykuły mogą być również użytecznym źródłem dla innych doradztwo w przestrzeni grantowej, jak również profesjonalni autorzy grantów którzy są zatrudnieni jako freelancerzy lub są częścią małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP). EIC Accelerator stanowi część programu „Horyzont Europa” (2021–2027), który niedawno zastąpił poprzedni program ramowy „Horyzont 2020”.


Czy jesteś zainteresowany zatrudnieniem pisarza do ubiegania się o granty w UE?

Zapraszam do kontaktu tutaj: Kontakt

Szukasz programu szkoleniowego, aby dowiedzieć się, jak ubiegać się o EIC Accelerator?

Znajdź to tutaj: Szkolenie

 

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL