Wskaźniki sukcesu EIC Accelerator w 2021 r. (SME Instrument)

Projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) w 2021 r. zmienił się na nowo dzięki nowemu procesowi składania wniosków, większemu budżetowi i nowym progom sukcesu (czytaj: Przegląd narzędzi AI). Te ostatnie są o tyle istotne, że bezpośrednio określają, ile czasu firmy będą musiały poświęcić na aplikację i ile czasu straciłyby w przypadku odrzucenia (czytaj: Firmy, które nie powinny aplikować).

Biorąc pod uwagę, że wskaźniki powodzenia przez wiele lat kształtowały się na poziomie 5% i gwałtownie spadły w 2020 r. z 2,7% w styczniu do <1% w październiku, prawdopodobne jest, że te wskaźniki powodzenia osiągną obecnie najwyższy poziom w historii.

Poprzednio opublikowany artykuł zbadali potencjalne wskaźniki powodzenia i przewidywane obciążenia pracą na poszczególnych etapach, a mianowicie Kroku 1 (krótka aplikacja), Kroku 2 (pełna aplikacja) i Kroku 3 (rozmowa twarzą w twarz). W analizie uwzględniono najlepsze wyniki dla wnioskodawców, ponieważ bezpośrednio skorelowano wskaźniki powodzenia z obciążeniem pracą nałożonym na wnioskodawców i stwierdzono, że najbardziej selektywne bariery powinny znajdować się na początku, a nie na końcu, aby uniknąć zmarnowanych miesięcy wysiłków.

Wskaźniki sukcesu w 2021 r

Ponieważ wiele startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgłosiło się do konkursu EIC Accelerator na rok 2021 samodzielnie lub za pośrednictwem konsultantów i profesjonalnych pisarzy, można teraz wyciągnąć wnioski na temat ogólnego rozkładu wskaźników sukcesu (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator).

Ponieważ etap 1 jest stale otwarty dla zgłoszeń, wskaźniki akceptacji stale się zmieniają, ale począwszy od 15 majat Rok 2021 przeszło 67% firm, z czego 755 z 1114. Oczekuje się, że liczba ta utrzyma się na stosunkowo stałym poziomie w nadchodzących miesiącach, ponieważ jest to również próg, do którego dążył European Innovation Council (EIC).

Wyniki etapu 2 zostały opublikowane dopiero niedawno i mogą nie być reprezentatywne dla nadchodzącego terminu ostatecznego, ponieważ (i) czas przygotowania wnioskodawców był krótszy niż 30 dni, (ii) było to pierwsze zaproszenie z nowym procesem składania wniosków oraz (iii) informacje zwrotne od jurorów przeprowadzających wywiady w ramach Etapu 3 mogą mieć wpływ na przyszłe oceny w ramach Etapu 2. Niemniej jednak w czerwcu do Etapu 3 zakwalifikowano 130 spośród 801 wnioskodawców, co oznacza, że 16% firm przeszło ten etap pomyślnie.

Uwaga: spośród 130 zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne w ramach etapu 3 programu EIC Accelerator 24 szwajcarskie start-upy uznano za niekwalifikujące się ze względu na niedawną decyzję władz szwajcarskich w sprawie programu „Horyzont Europa” (2021–2027). Dałoby to wskaźnik sukcesu na tym etapie wynoszący 13%, biorąc pod uwagę, że w rozmowach kwalifikacyjnych w połowie września weźmie udział tylko 106 firm.

Połączenie wskaźników powodzenia etapu 1 i etapu 2 daje całkowity wskaźnik powodzenia wynoszący 11% aż do etapu 3, a biorąc pod uwagę, że współczynnik powodzenia etapu rozmowy kwalifikacyjnej (etap 3) historycznie kształtował się na poziomie około 50% w latach 2018/2019, wynika, że można założyć, że ogólny wskaźnik powodzenia wyniesie łącznie 5% dla EIC Accelerator.

Uwaga: chociaż wskaźniki powodzenia rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018/2019 wyniosły około 50%, w czwartym kwartale 2019 r. i przez cały rok 2020 oscylowały pomiędzy 30% a 50%. Ze względu na wysokie budżety i rezygnację 24 szwajcarskich kandydatów (18% wszystkich zaproszonych) po etapie 2 ewaluacji, współczynnik powodzenia etapu 3 mógłby potencjalnie osiągnąć 70%, co dałoby wskaźnik finansowania na poziomie 7%+.

Wniosek

Czas pokaże, jak będą kształtować się rzeczywiste wskaźniki powodzenia na etapie 3 i jak przyszłe zmiany w formularzach składania wniosków, oficjalnym wzorze wniosku i ocenach (zwłaszcza z informacjami zwrotnymi od jury) wpłyną na te progi.

Budżet w wysokości 1 miliarda euro na zaledwie 2 odcięcia w 2021 r. jest również niezwykle wysoki, co oznacza, że w roku 2021 gorączka złota może być krótkotrwałe. Jedno jest pewne: EIC Accelerator nigdy nie był tak dostępny jak dzisiaj, a wiele wspaniałych projektów miało większe szanse na otrzymanie finansowania.

Czas pokaże, czy EIC wywiąże się ze swojego zobowiązania i nie będzie oceniać wniosków względem siebie, lecz zachowa swoje zindywidualizowane podejście Idź i nie idź metodologia. W takim przypadku akcelerator EIC mógłby pozostać tak samo dostępny jak obecnie dla całego programu „Horyzont Europa” (2021–2027), ponieważ żadna liczba wnioskodawców ani żadna konkurencja nie przekreśli szans powodzenia poszczególnych projektów.

Choć wydaje się to scenariuszem idealnym, czas pokaże, czy będzie on wykonalny. Jeżeli GO w Kroku 2 lub 3 przekraczają budżety, istnieją tylko trzy możliwości: (1) odrzucić wnioskodawców GO w oparciu o czynniki dyskryminujące (tj. branża, koszty, płeć), (2) utworzyć listę oczekujących na zatwierdzone wnioski albo na etapie 2 lub 3 (tj. przed rozmową kwalifikacyjną lub po rozmowie kwalifikacyjnej) lub (3) zmienić ocenę końcową przed publikacją wyników, aby z mocą wsteczną odrzucić wnioskodawców finansowanych w inny sposób (tj. zaostrzając ocenę jury).

Ostatnią rzeczą, o której należy wspomnieć, jest to, że niektóre agencje rządowe są zmuszone do całkowitego wykorzystania swoich rocznych budżetów, ponieważ jest to bezpośrednio powiązane z budżetem przydzielonym im w następnym roku, zatem w październiku 2021 r. termin EIC Accelerator może spowodować, że finansowane przedsiębiorstwa otrzymają zaskakującą liczbę przedsiębiorstw, w ramach czerwcowego limitu nie wykorzystano dostępnych 500 mln euro.

O

Artykuły znalezione na Rasph.com odzwierciedlają opinie Rasph lub jego odpowiednich autorów i w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii Komisji Europejskiej (EC) ani European Innovation Council (EIC). Podane informacje mają na celu podzielenie się cennymi punktami widzenia i mogą potencjalnie poinformować wnioskodawców o programach finansowania dotacji, takich jak EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition lub powiązanych programach, takich jak Innovate UK w Wielkiej Brytanii lub grant na rzecz innowacji i badań dla małych przedsiębiorstw (SBIR) w Stany Zjednoczone.

Artykuły mogą być również użytecznym źródłem informacji dla innych firm konsultingowych zajmujących się doradztwem, a także profesjonalnych autorów grantów, którzy są zatrudniani jako freelancerzy lub należą do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). EIC Accelerator stanowi część programu „Horyzont Europa” (2021–2027), który niedawno zastąpił poprzedni program ramowy „Horyzont 2020”.


- Skontaktuj się z nami -

 

Artykuły EIC Accelerator

Wszystkie kwalifikujące się kraje EIC Accelerator (w tym Wielka Brytania, Szwajcaria i Ukraina)

Wyjaśnienie procesu ponownego przesłania formularza EIC Accelerator

Krótkie, ale wyczerpujące wyjaśnienie EIC Accelerator

Ramy finansowania kompleksowej obsługi EIC (pionier, proces przejściowy, akcelerator)

Wybór między EIC Pathfinder, przejściem a akceleratorem

Zwycięski kandydat na EIC Accelerator

Wyzwanie związane z otwartymi połączeniami EIC Accelerator: dominują innowacje MedTech

Zafunduj sobie: czy inwestycje w akcje EIC Accelerator są konieczne? (Prezentowanie grantu+)

EIC Accelerator DeepDive: Analiza branż, krajów i rodzajów finansowania zwycięzców EIC Accelerator (2021–2024)

Kopanie głęboko: nowy cel DeepTech EIC Accelerator i jego wąskie gardła w finansowaniu

Innowacja Zombie: Fundusze EIC Accelerator dla żywych trupów

Smack My Pitch Up: zmiana punktu ciężkości oceny EIC Accelerator

Jak głęboka jest Twoja technologia? Raport wpływu European Innovation Council (EIC Accelerator)

Analiza ujawnionej listy wywiadów EIC Accelerator (wskaźniki powodzenia, branże, zgłoszenia bezpośrednie)

Sterowanie EIC Accelerator: wnioski wyciągnięte z programu pilotażowego

Kto nie powinien aplikować do EIC Accelerator i dlaczego

Ryzyko przedstawienia wszystkich ryzyk w programie EIC Accelerator wysokiego ryzyka

Jak przygotować ponowne przesłanie EIC Accelerator

Jak przygotować dobrą aplikację EIC Accelerator: ogólne porady projektowe

Jak przygotować obalenie EIC Accelerator: wyjaśnienie ponownego składania wniosków o dotację

 

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL